2018/016 Sirküler (22.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-016

Sayın Üyemiz;

1. TS 13645 tst T3 Türk Baklavası Stardardı

2. China International Import Expo 2018 Fuarı

3. Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

4. Sanayi ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

5. Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. TS 13645 tst T3 Türk Baklavası Stardardı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 13645: 2015 tst T3 Türk Baklavası” standardına ilişkin tadil tasarısı bildirilmekte olup, söz konusu tadil tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur tadil tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: Türk Baklavası Standardı

EK2: Görüş Tablosu

2. China International Import Expo 2018 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 5 - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde; medikal ekipmanlar, sağlık ürünleri, yeni teknoloji ve akıllı cihazlar, tüketici elektroniği / cihazları, elektronik ev eşyaları, otomobil, mutfak eşyaları, oyuncaklar, cilt bakımı, saç ve kişisel bakım ürünleri, kıyafet, aksesuar ve günlük tüketici ürünleri, gıda ve tarım ürünlerine yönelik olarak ilk kez düzenleneceği belirtilen "China International Import Expo 2018 Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan fuara katılmak isteyen firmalar için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul - Fuar alanı - İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin nakliye dahil 720 USD / m2, nakliye hariç 650 USD / m2 olacağının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların, en geç 9 Şubat 2018 Cuma günü 17:30'a kadar https://tinyurl.com/CIIE2018ikmib linkinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, ekte yer alan banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 USD (örneğin 9 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 9 m2 x 100 USD = 900 USD) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun seyma.inam@immib.org.tr mail adresine gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK3: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları

3. Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

· Fas Krallığı'nda uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas Hükümeti'nin Cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre sonlandırılacağı,

· Söz konusu rejim değişikliğinin, hükümet yetkililerine göre, keskin bir geçiş yerine kademeli olarak gerçekleştirileceğinin vurgulandığı,

· % + 0.3 ile % - 0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi'nin Pazartesi gününden itibaren % + 2.5 ile % - 2.5 aralığında hareket etmesine izin verileceği,

· Bahse konu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise daha önce olduğu gibi Fas Merkez Bankası tarafından müdahale edileceği,

· Fas Dirhemi'nin dalgalanacağı bant genişliğinin zaman içinde arttırılarak tam esnek kur rejimi hedefinde daha önce yapılan açıklamalarda bu sürecin çok geniş bir zamana yayılarak 10 - 15 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirileceği,

· Anılan reforma destek veren Uluslararası Para Fonu ve Hükümet yetkilileri tarafından, rejim değişikliğinin Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi hale getirilebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin arttırılması için yapıldığının ifade edildiği,

· Dirhemin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı,

· Mevcut durumda, döviz sepeti % 60 AVRO ve % 40 ABD dolarından oluşurken, Fas Merkez Bankasının piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahalelerinin devam edeceği, zaman içinde ise kurun sabitlenmesi adına tutmakta oldukları döviz rezervlerinin azaltılacağı,

hususlarının basına yansıdığı belirtilmektedir.

4. Sanayi ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

· Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvurularınen geç 15 / 02 / 2018 tarihine kadarBakanlığımıza intikal ettirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Sanayicimizin EK-4 ve EK-5'te yer alan listeyi özellikle incelemesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Söz konusu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.

· EK-6'da yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı ya da Ek-4 ve Ek-5'de yer alan eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin iseen geç01 / 05 / 2018 tarihine kadarBakanlığımıza taleplerini iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

· AB ya da Türk firmalarınca 01 / 01 / 2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Nisan ayının içerisindehttps://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacağı, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımızaengeç 01 / 06 / 2018 tarihine kadarintikal ettirilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

· Ayrıca, Ek-6'da yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşya tablosunun en sağında yer alan "gözden geçirme tarihi” 01 / 01 / 2019 olan eşyada askıya alma uygulamasının 2019 yılından sonra da devamını talep eden firmalarınen geç 01 / 03 / 2018 tarihine kadarBakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

· Son olarak, Ek-4'teki listede yer alan 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmış olan tarife kontenjanlarından faydalanan firmalarımızdan ithal lisanslarının tamamını süresi içinde kullanamamış olanlar, lisans kapsamı eşyanın yüklemesinin 01 / 01 / 2018 tarihinden önce yapıldığını bir taşıma belgesi ile Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) belgelendirmeleri halinde ithal lisanslarının 15 / 02 / 2018 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarasının almış olmasının gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Not:Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018 / 1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümünün incelenebileceği ifade edilmektedir.

EK4: Tarife Kontenjanı Açılması İhtimali Yüksek Olan Ürünler - 1

EK5: Tarife Kontenjanı Açılması İhtimali Yüksek Olan Ürünler - 2

EK6: Gözden Geçirme Tarihi

EK7: Askıya Alma Sistemi Kapsamında 2017 Yılında Dağıtılan Tarife Kontenjanları

5. Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddelerin Alımları

T.C. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Milli Savunma Bakanlığınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek giyim kuşam malzemeleri ve bunların üretim ve imalatında yönelik hammadde alımlarının; 17.07.2017 tarih ve 10606 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b maddesi istisna kapsamında pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, EK-8 İlan metninde belirtilen kriterlere uygun olduğunu değerlendiren firmaların yine EK-8'de belirtilen evrakları ihtiva eden bir dosyayı 24 Ocak 2018 tarihine kadar Bakanlıkları bünyesinde bulunan ve iletişim bilgileri EK-8 ilan metninde yer alan Tedarik Bölge Başkanlılarından herhangi birine elden yetkili bir kişi vasıtasıyla teslim edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

EK8: İlan Metni


Ekler:
2018-016.doc
Askiya Alma Sistemi Kapsaminda 2017 Yilinda Dagitilan Tarife Kontenjanlari.xlsx
Banka Hesap Bilgileri ve Katilim Sartlari.pdf
EK-8 Ilan Metni.pdf
Gorus Formu.xlsx
Gozden Geçirme Tarihi.xlsx
Tarife Kontenjani Açilmasi Ihtimali Yuksek Olan Urunler.doc
Tarife Kontenjani Açilmasi Ihtimali Yuksek Urunler.doc
Turk Baklavasi Standardi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.