Genel Kurula Çağrı


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018 /050

OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak 2018 tarih ve 684 sayılı kararı gereğince, 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.30'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 14.30'da Akra Otel/Antalya'da ekteki gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurula, son iki takvim yılı itibariyle Birliğin üyesi bulunan (31.12.2016 tarihine kadar üye olan) üyelik vecibelerini yerine getirerek son iki takvim yılında (2016 ve 2017) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebileceklerdir.

İstenilen evrakların Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına son teslim etme tarihi ile üyelik aidat borçlarının son ödeme tarihi 26 Mart 2018 Pazartesi olup,bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz Genel Kurula iştirak edemeyecektir.

Sayın üyelerimizin ekte gönderilen esaslar çerçevesinde belirtilen gün ve saatlerde toplantılarda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel SekreterEKLER:

1. Gündem (1 Sayfa)

2. 2017 Yılı Olağan Genel Kurullarına İlişkin Bilgi Notu (3 Sayfa)

3. Tüzel Kişiler İçin: Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)

4. Gerçek Kişiler(Şahıs Firmaları) için: Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)


GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3) Yönetim Kurulu 2017 Yılı Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

4) Giriş, Yıllık, Nispi Ödeme ve Ek Nispi Ödeme Miktar ve Oranlarının Tespit Edilmesi,

5) 2017 Yılı Bilanço Hesaplarının Görüşülmesi,

6) 2017 Yılı Gelir- Gider Hesaplarının Görüşülmesi,

7) 2017 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

8) Yönetim Kurulu'nun İbrası,

9) Denetim Kurulu'nun İbrası,

10) 2018 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması,

11) Narenciye Tanıtım Grubu 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 2017 Yılı Gelir - Gider Hesaplarının Görüşülmesi ve İbrası

12) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda Temsil Edecek Olan Delegelerin ve Yedeklerinin Seçilmesi

13) Dilekler


İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

12 Nisan 2018 Perşembe

Saat: 14.30

13 Nisan 2018 Cuma

Saat: 14.30

TOPLANTININ YERİ

Akra Otel

Adres: Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Muratpaşa / Antalya

İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon:0-242-311 80 00 Faks: 0-242-311 79 00


12-13 NİSAN 2018 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ESASLAR


"TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve "TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) Genel Kurula, son iki takvim yılı itibariyle Birliğin üyesi bulunan (31.12.2016 tarihine kadar üye olan) üyelik vecibelerini yerine getirerek son iki takvim yılında (2016 ve 2017) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD doları Dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebileceklerdir.

2) İhraç Kaydıyla satış (İmalatçılar/tedarikçiler) : Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekilde en az FOB 5.000USD tutarındaki satış için

· İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin,

veya

· Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 USD ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM ve SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu sure içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listeden çıkarılır.

Beyannamenin Birlik tarafından kayda alınmış olmasıyla birlikte, imalatçı/tedarikçi bilgisinin sonradan gümrük sistemine işlendiği durumlarda imalatçı/tedarikçi bilgisi, beyanname örneği ile tevsik edilmek kaydıyla dikkate alınır.

3) Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl ve önceki yıllara ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 17 (onyedi) gün öncesine kadar (en geç 26 Mart 2018 Pazartesi günü) ödemiş olmaları gerekmektedir.


Aidat borçları ödemesi için hesap numarası

Hesap Adı: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

IBAN Numarası: TR80 0001 5001 5800 7294 3557 25


4) Tüzel kişi ihracatçıların, ekte (Ek-3) sunulan "Temsilci Bildirim Yazısı” aslı ve bu yazının ekinde, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, geçerlilik tarihi Birlik Genel Kurul tarihini kapsayan Ticaret Sicil Gazetesi ve Genel Sekreterlikçe talep edilmesi halinde Ticaret Sicil Gazetesine istinaden hazırlanan noter tasdikli imza sirküleri aslı yada Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile birlikte ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettirmiş olması gerekmektedir. Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir.

5) Gerçek kişi (şahıs firmaları) üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile ekte (Ek-4) sunulan katılım bildirim yazısının aslını ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettirmiş olması gerekmektedir.

6) Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.

7) Belirtilen tarihe kadar gerekli evraklarını teslim eden, cari yıl ve önceki yıllar itibariyle yıllık aidat borcunu ödeyen üyelerimizin oluşturacağı Genel Kurul Listesi İlçe Seçim Kuruluna bildirilecektir.

8) Genel kurul listeleri, hakim tarafından onaylanmasını müteakip 3 gün süre ile Birliğimiz merkezinde askıya çıkarılacak ve web sayfamızda ilan edilecektir.

9) İlan süresi içersinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenecek ve en geç 2 gün içerisinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

10) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.

11) Seçimli genel kurul toplantılarının, hakim tarafından onaylanmış bulunan hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı otuz üyeden az olmamak kaydıyla, yine hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılabilecektir.

12) Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

13) Genel kurul, toplantıda bulunan üyeler arasından açık oylama ile bir divan başkanı ve iki divan katibi seçer. Divan başkanı, genel kurul toplantısının kanun, yönetmelik, sair mevzuat ve diğer talimat hükümlerine göre yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ile seçimli genel kurullarda bu organlara aday olanlar divan heyetine seçilemez.

14) Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

15) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşacaktır. Yönetim Kuruluna asil ve yedek üye seçilebilmek için son iki takvim yılı (2016-2017) itibariyle toplam 250.000 ABD Doları tutarında fiili ihracat ve / veya ihracat kaydı ile satış ve / veya Birlik kaydına alınmış olmak şartıyla özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapmış olmak gereklidir.

16) Birliğimiz Denetim Kurulu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeleri; Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıl süre ile seçilecektir. Denetim Kurulu için üye sayısı 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedektir. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin TİM delege sayısı ise; 8 (sekiz) olup, seçilecek olan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi içlerinden seçecekleri bir Yönetim Kurulu üyesi doğrudan TİM delegesi olacağından, Birlik Genel Kurulu'nda seçilecek TİM Delegesi sayısı 6 (altı) asil, 6 (altı) yedektir. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye adayları aynı zamanda, genel kurulca belirlenecek TİM Delegeliğine de aday olabilecektir.

17) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. TİM delegeleri seçimi ise bunlardan ayrı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil üye adayları ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları alt alta yazılacaktır. Başkan adayının başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belirtilecektir. Pusulaya, tüzel kişi üyelerin unvanları, gerçek kişilerin ise ad ve soyadları yazılacaktır.

18) Birlikleri TİM genel kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde kullanılacak oy pusulasında, önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta yazılacaktır. Genel Kurulda seçilecek 4 TİM Delegesi Sektörler Konseyi Seçiminde oy kullanamayacak olup, Sektörler Konseyi seçiminde oy kullanamayacak adaylar oy pusulasında açıkca belirtilmelidir.

19) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve TİM Delegesine aday olmayan veya aday gösterilmeyenlere verilen oylar geçersiz sayılır.

20) Hazirun listesinde yer almayan üyeler, birliğin yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu üyeliğine, denetim kurulu üyeliğine ve TİM delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler. Ancak, seçilme yeterliliğine haiz olup salonda bulunmayan üyeler aday gösterilebilir. Bir aday birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz.

21) Yönetim kurulu başkan veya üyeliği ile Denetim Kurulu üyeliği ve TİM delegeliğine bir tüzel kişinin seçilmiş olması halinde tüzel kişi, temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesinden görev almış olmak kaydıyla; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, temsile ve ilzama yetkili ortaklardan biri veya temsil ve ilzama yetkili genel müdür ve genel müdür yardımcıları veya bunlarla eşdeğer bir unvanla görev yapan temsil ve ilzama yetkili yönetici durumundaki kanuni temsilcisi tarafından temsil edilir. Temsile ve ilzama yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin temsilci bildirim tarihinden bir yıl önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu sure içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesini kapsaması şartı aranmaz.Ekler:
2018GENELKURULACAGRI.pdf

EK-1 GENEL KURUL GUNDEMI.docx

EK-2 2017 Yili Olagan Genel Kuruluna Iliskin Bilgi Notu BILGI NOTU.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.