2018/090 Sirküler (04.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-090

Sayın Üyemiz;

1. China International Import Expo

2. Avrupa Birliği'nin Alüminyum Ürünlerinde Başlattığı Gözetim Uygulaması

3. Tst 11156 Tekstil - Dokuma Astarlık Kumaşlar Özellikler Standart Tasarısı

4. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

5. REACH CLP ve Biyosidal Haberler Bülteni

6. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

7. Süveyş Kanalı'nı Geçen ve Akabe Limanı'na Yönelen Gemilere Yapılan İndirim

8. FICC - İsrail Genel Sektörler Alım Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. China International Import Expo

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 5 - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan "China International Import Expo Fuarı”na yönelik olarak İMMİB Genel Sekreterliği'nce milli katılım organizasyonunun düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan fuarın duyurusu ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, tekstil, gıda, tüketici elektroniği, otomobil, ileri teknoloji içeren ürünler, kişisel bakım ürünleri, ev eşyaları, hizmet sektörü gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin sergileneceği bahse konu fuarın, Çin'in ilk ithalat fuarı olma özelliğini taşıdığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan duyuruya ilişkin bilgilerin http://www.ikmib.org.tr/tr/cinde-duzenlenen-ilk-ithalat-fuari.html web sitesinde yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu fuarın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından m2 başına 2.099 TL tutarında desteklendiği ifade edilmektedir.

EK1: Duyuru Metni

2. Avrupa Birliği'nin Alüminyum Ürünlerinde Başlattığı Gözetim Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin 26.04.2018 tarihli Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı alüminyum ürünleri için ön gözetim uygulamasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu gözetim uygulamasına tabi ürünlerin Uygulama Tüzüğü'nün ekinde 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 ve 7616.99 gümrük tarife pozisyonları olarak belirlendiği, gözetim uygulaması net ithalat miktarının 2.500 kg'yi geçen yukarıda belirtilen GTİP'ler kapsamının her bir tarife pozisyonu için geçerli olacağı ve uygulamanın, Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün yürürlüğe giriş tarihinden 15 gün sonra başlayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu uygulamanın 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmasının öngörüldüğü, uygulamadan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ın muaf tutulduğu ve ülkemiz ile İsviçre'nin de dahil olmak üzere tüm üçüncü ülkeleri kapsadığı ifade bildirilmektedir.

EK2: Komisyon Uygulama Tüzüğü

3. Tst 11156 Tekstil - Dokuma Astarlık Kumaşlar Özellikler Standart Tasarısı

Türk Standartları Enstitüsü'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya istinaden "tst 11156 Tekstil - Dokuma Astarlık Kumaşlar Özellikler” standart tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 14:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: Standart Tasarısı

EK4: Görüş Bildirim Formu

4. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 1 Ocak 2019 tarihinde bazı eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasının ya da tarife kontenjanının açılmasına yönelik Komisyon'a sunulan AB ve ülkemiz taleplerinin bir örneği Ek4'de yer almaktadır.

Söz konusu eşyadan herhangi birini üretimlerinde kullanıp ülkemizin de askıya alma başvurusunda bulunmasını talep eden veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmaların https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu linkinde "Askıya Alma Sistemi” başlığı altında yer alan yeni askıya alma / kota başvurusu ya da itiraz başvurusu formlarını doldurup, en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmelerinin gerektiği bildirilmektedir.

Benzer şekilde, Ek5'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

EK5: 1 Ocak 2019 Tarihinde AB Üyeleri veya Ülkemiz Tarafından Askıya Alınması / Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Eşyalar

EK6: Hali Hazırda Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Eşyalar

5. REACH CLP ve Biyosidal Haberler Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272 / 2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten114.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

6. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 24 Nisan 2018 tarihinde Güney Afrika tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirimlere göre "Çelikten Altıgen Başlıklı Diğer Vidalar” (7318.15.39 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 20 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmekte olup, anılan soruşturmaya ilişkin açılış bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, mezkur bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri bildirimin Güney Afrika Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı 20 Nisan 2018 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Güney Afrika makamlarına iletmelerinin gerektiği bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açıldığı, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önleminin uygulandığı belirtilmektedir.

7. Süveyş Kanalı'nı Geçen ve Akabe Limanı'na Yönelen Gemilere Yapılan İndirim

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Süveyş Kanal Otoritesi'nin Süveyş Kanalı'nı transit geçen ve Akabe Limanı'na yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında;

· Akabe Limanı'nda bulunan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde % 50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği,

· Söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanı'nda bulunan tüm gemilere uygulanacağı,

hususları ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi'ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen diğer teşviklerin de olabileceği, buna ilişkin olarak bahse konu şirketten bilgi temin edilebileceği belirtilmektedir.

8. FICC - İsrail Genel Sektörler Alım Talebi

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FlCC)'nun muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

- Donmuş Gıda Ürünleri,

- Elektrikli Mutfak ve Ev Aletleri,
- Baskı ve Ambalaj Makineleri,
- Medikal Cihazlar,
- Ev Tekstili ve Konfeksiyon,
- Hurma,
- Tarım-Bahçe Sulama Ekipmanları,

ürün / ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı ifade edilmekte olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca yer almaktadır.

EK7: İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) - Teklif NotlarıEkler:
1Ocak 2019 Tarihinde AB Üyeleri veya Ülkemiz Tarafından Askıya Alınması.pdf
Duyuru Metni.pdf
Gorus Tablosu.pdf
Israil Ticaret Odalari Federasyonu (FICC) - Teklif Notlari.pdf
Komisyon Uygulama Tuzugu.pdf
Tst 11156 Tekstil - Dokuma Astarlik Kumaslar Ozellikler Standart Tasarisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.