2018/099 Sirküler (28.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-099

Sayın Üyemiz;

1. 6. China - Eurasia Fuarı

2. Önceden İhracat Şartı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


1. 6. China - Eurasia Fuarı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 2012 yılından bu yana Türkiye milli katılım organizasyonu OAİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilen "China - Eurasia Fuarı”nın bu yıl altıncı defa 30 Ağustos - 03 Eylül 2018 tarihleri arasında Urumçi'de gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, bahse konu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkan yaratacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

6. China - Eurasia Fuarı'na milli katılım kapsamında katılacak olan firmaların, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017 / 4 sayılı karar kapsamında, yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın katılım ücretinin stand konstrüksiyonu ve nakliye dahil 600 USD / birim m2, nakliye hariç ise 450 USD / birim m2 olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılacak olan firmaların ekte bir örneği yer alan başvuru formunu doldurarak, en geç 29 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar OAİB Genel Sekreterliği'ne (oaib-pr@oaib.org.tr) iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

EK1: Kayıt ve Başvuru Formu

2. Önceden İhracat Şartı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında un ihracatına ilişkin uygulamalarda "Önceden İhracat” (İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.) özel şartı içeren bazı Dahilde İşleme İzin Belge (DİİB)'lerinin taahhüt hesabının kapatılması aşamasında Bölge Müdürlükleri tarafından söz konusu özel şartın yerine getirilip getirilmediği hususunun ihraç ve ithal beyannamelerinin tescil tarihleri dikkate alınarak kontrol edildiği, tescil edilmesine rağmen fiili çıkışları henüz gerçekleşmediği belirtilen beyannamelerin karşılığı buğday ithalatının yapıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, DİR'in dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacı taşıyan bir sistemin olduğu ve halihazırda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun, 2005 / 8391 sayılı DİR Kararı'nın, bu Karar'ın 14'üncü maddesi uyarınca ihdas edilen İhracat: 2007 / 2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat: 2006 / 12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve bu Tebliğ'e isnaden yayımlanan Genelgelerin kapsamında uygulandığı ifade edilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 109'uncu maddesinin; "İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama veya kısıtlama getirebilir…” hükmünün amir olduğu belirtilmekte olup, yine 2005 / 8391 sayılı DİR Kararı'nın 5'inci maddesi uyarınca DİR kapsamında eşdeğer eşya kullanılmak suretiyle önceden ihracat yapılabilmesine imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, anılan Karar'ın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında ihracatın gerçekleştirilmesi, "DİİB'de / dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi” şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların ise, ihracat: 2016 / 1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlendiği, mezkur genelgenin 7'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, DİR kapsamında muhtelif tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lere "İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartının eklendiği, bir başka ifadeyle, bahse konu özel şart marifetiyle ithal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıkça "İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartını içeren tüm DİİB'ler kapsamında ancak ihracatın gerçekleştirilmesini müteakip ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalata izin verilmesi gerektiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.Ekler:
Kayit ve Basvuru Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.