2022/069 Sirküler (26.04.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-069

Sayın Üyemiz;

1. Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

2. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Şili

3. E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

5. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- İran

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettiği ve çalışmalar kapsamında, gümrük sahasındaki "C" ve "D" bina bloklarının bir kısmının geçici olarak kullanılan yol ve gümrük yolu ile çakışması sebebiyle galeri hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanamadığı, bahse konu bloklar ve altyapı sisteminin tamamlanabilmesi için anılan gümrük kapısının geçici olarak kapatılmasının gündeme geldiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin yazısında özetle, Gürcistan Gelirler İdaresi ile yapılan şifahi görüşmede 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren Türkgözü-Vale sınır geçiş noktasının geçici olarak kapatılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılması uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, Gürcistan'a açılan Sarp ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için anılan Gümrük Kapılarının hizmet vermeye devam edeceği belirtilmektedir.

2. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Şili

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 28 Nisan 2022 Perşembe günü 16.00-17.30 saatleri arasında Şili'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülke ile iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı, "İş ve Madencilik Makineleri - Otomotiv Yan Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Başvuru

3. E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502'nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme - Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da "e-devlet şifresi” ile sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, anılan Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yukarıda adı geçen sistemlerin e-Devlet Platformuna entegrasyonunun tamamlandığı, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin erişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490

Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi6491

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

İlgi:22.04.2022 tarihli ve 2022/065 sayılı sirkülerimiz.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi'nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında, GOEIC'in pek çok firmayı kayıt sisteminde askıya aldığı ve bu kapsamda firmaların ivedilikle tarihi biten belgelerini [GOEIC'ten alınan bilgiler çerçevesinde ISO (geçerlilik süresine göre) ve Ticari Marka Belgesi (ticari marka belgesi için 10 sene) ve Sanayi Sicil Belgesi (geçerlik süresine göre)] yenilemeleri gerektiği ve ilgili Karar kapsamında 30 gün yenileme süresi tanındığı bilgisi iletilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından, GOEIC'ten alınan şifahi bilgi çerçevesinde, ISO belgesi uluslararası geçerliğe sahip olduğundan ve kontrol edilebildiğinden yenileme sürecinde orijinalinin takdimine mecburiyet olmadığı, ayrıca, ISO belgesinin sunulması için yetkilendirme belgesine gerek olmadığı ve süresi bitmiş olan ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin orijinallerinin sunulmasının gerekli olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin takdimi için yetkilendirmenin önem arz ettiği; bu kapsamda, firma yetkilisinin veya firma tarafından yetkilendirilen kişilerin yetkilendirme belgelerinin yanlarında olması gerektiği ve söz konusu belgenin dosyadaki nüsha ile karşılaştırılacağı belirtilmektedir. Yetki belgesinde firmanın mührünün yanında, Mısır temsilciliğinin ve temsilcilikten talep edilmesi halinde (ticaret odası ve noter) diğer mühürlerin olması gerektiği vurgulanmış olup, ilgili temsilcilikle mühür sürecinin hızlıca yapılmasında fayda olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 195 Sayılı Karar kapsamında belgenin bitiş tarihinden itibaren yenileme için verilen süre 30 gün olarak belirlenmiş olup, firmalar askıya alınma veya sicil kaydının iptali hususunda bilgi temin etmek için; https://www.goeic.gov.eg/en/site/index sitesinden ingilizce olarak VIOLATINGCOMPANIES>DECREE NO 43> den uyarılan (warned), askıya alınan (suspended) ve iptal edilen (canceled) listelerinden durumlarını kontrol edebilmektedir. Kaydı iptal edilen firmalar, 195 sayılı Karar kapsamında iptal konusunda dilekçe sunma hakkına haiz olup dilekçelerini yetkilendirilmiş kişi eliyle iptal kararını müteakiben 60 gün içerisinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Uluslararası Ticaret Genel Müdürlüğüne sunabilmektedir.

İlave olarak, 195 Sayılı Karar, her ne kadar iptal veya kayıt yapılmaması (kayıt için belgelerin takdim edilmesine rağmen kayıt yapılmaması) durumlarında bildirim yapılacağını içerse de bu konuda yaşanabilecek gecikmelere mahal vermemek adına firmaların ilgili internet sitesinden statülerini kontrol etmeleri ve iptal edilen listesinde yer almaları halinde dilekçelerini ivedilikle takdim etmelerinde fayda görülmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmi açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ilaveten, yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara (EK-1) 15 günlük bir ek süre tanındığının (Karar'da mevcut olmayıp uyarılan firmalara ilave süre olarak tanınmaktadır) duyurulduğu, belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen firmaların kaydının 1 sene süre ile durdurulacağı ve mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyeceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, askıya alınan firmaların (EK-1) sürelere bakmaksızın ivedilikle belgelerini yenilemeleri gerekmekte olup, iptal edilenlerin (EK-2) ise Karar kapsamı süre içerisinde itiraz dilekçelerini Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ilgili birimlerine iletmeleri önem arz etmektedir.

Ek-2: Üyeliği Askıya Alınan Firma Listesi

Ek-3: Üyeliği İptal Edilen Firma Listesi

5. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- İran

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 26 Nisan 2022 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İran'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülke ile iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı, "Makine ve Aksamları, Tarım Teknolojileri" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-4: BaşvuruEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.