2022/143 Sirküler (08.08.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-143

Sayın Üyemiz;

1. Gürcistan / Sayın Bakanımızın Ziyareti

2. Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı

3. ABD/İnşaat Demiri Anti-Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması

4. İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

5. Hindistan - Bureau Of Indian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler

6. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güzide ERYÜCEL ÇAKAR

Genel Sekreter V.

1. Gürcistan / Sayın Bakanımızın Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan yazıda, Sayın Ticaret Bakanının önümüzdeki dönemde Tiflis'e bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konu ziyaret kapsamında Gürcü muhatabı ile ikili görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ziyarete yönelik gerçekleştirilecek hazırlıklarda faydalanılmak üzere firma görüşlerinin 16 Ağustos 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

2. Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan yazıda, Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı'nın 2022 yılı Eylül ayında Ankara'da yapılması planlanmakta olup, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmaların Gabon pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve Gabon pazarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında firma görüşlerinin 8 Ağustos 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

3. ABD/İnşaat Demiri Anti-Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi uygulandığı belirtilmektedir.

Söz konusu anti-damping önleminin gözden geçirilmesine yönelik olarak yürütülen 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 dönemi gözden geçirme soruşturması kapsamında ITA ön kararını açıklamış olup, söz konusu kararın yer aldığı 5 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-05/pdf/2022-16822.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımız için %1,13 ve %5,79 oranlarında damping marjı hesaplanmıştır. Öte yandan, bireysel olarak incelenmeyen 3 firma için de gözden geçirme dönemi için damping marjı %3,92 olarak belirlenmiş, ayrıca 1 firmamızın mezkur dönemde ABD'ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmadığı tespit edildiği ifade edilmektedir.

4. İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, kurum tarafından küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerimizin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisi verilmiş olup ihracata ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacağı ifade edilmektedir.

1- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunurken;

-Kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri

-İhraç edilecek ülke

-İhraç edilecek miktar

-Kesim programı (tarih aralığı)

-İhracat tarihi

Bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.

2- Genel Müdürlüğümüz tarafından ve Kombina Müdürlüklerimiz tarafından toplanan ön talepler incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktar belirlenir. Tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlüklerimiz arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarları, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlüklerimiz tarafından bildirilecektir.

3-Sözleşme imzalanan ihracatçı firma, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacaktır. Yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesini Kurumumuza ibraz edecektir.

4- İhracatçı firmalar öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki koyun, keçi yetiştirici birliklerine yönlendirilir. Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzular temin edilecektir.

5- İhracatçı firma, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğümüze ibraz edecektir.

6-İhraç amaçlı kuzuların kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacaktır. Kesimler resmi veteriner hekim kontrolünde ve Kurumumuz veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirilecektir.

7-Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneği Kurumumuz veteriner hekimleri tarafından görev yaptığı Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacaktır. Ayrıca, Kombina Müdürlüğümüz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogram bildirilecektir.

8- Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderler ihracatçı firmaya ait olup Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

9-İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.

İhraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacaktır. Bu amaçla ihracat yapacak olan firmaların ekteki "İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Ön Talep Toplama Formu"nu doldurarak Genel Müdürlüğün Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Denizli Kombina Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Ek-1: İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Ön Talep Toplama Formu (1 Sayfa)

5. Hindistan - Bureau Of Indian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, son dönemde firmalarımızca Müşavirliklerine gerçekleştirilen bazı başvurularda Hindistan'da yerleşik bir firma tarafından ihraç ürünlerinin "Bureau of Indian Standards (BIS)” kurumunun standartlarına uygunluğunun sağlanması gerekliliğine yönelik birtakım çelişkili bilgi ve önerilerin verildiğinin anlaşıldığı ve bu kapsamda Müşavirliklerince ilgili kurum nezdinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda;

- BIS tarafından Hint standartlarına uygunluk zorunluluğunun yalnızca (https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-under-compulsorycertification/) adresinde yer alan ürünlerde geçerli olduğu,

- Söz konusu ürünler kapsamında ilgili uygunluğun alınması için üretici firma tarafından doğrudan ve yalnızca BIS'e başvuru yapılmasının gerektiği,

- Bahse konu uygunlukla ilgili olarak (https://www.bis.gov.in/) adresinde detaylı prosedürlerin bulunduğu, yalnızca BIS tarafından yapılan denetimle verildiği ve ülkemizde veya başka bir ülkede bulunan kurum/kuruluş/şirketlerce ilgili denetim/onay işleminin yapılamadığı,

şeklinde bilgilere ulaşıldığı ifade edilmekte olup, firmalarımızca aksi yönde ulaşan bilgilere temkinli yaklaşılması fayda bulunduğu bildirilmektedir.

6. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 05.07.2022 tarih ve 2022-122 sayılı sirkülerimiz.

İlgilide yazılı sirkülerimizde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli "çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, anılan anti-damping soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) dampinge ilişkin ön kararı 4 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %22 ve %37,6 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %35 oranında damping marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-04/pdf/2022-16721.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Mezkur anti-damping soruşturması kapsamında ITA'nın nihai kararını ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 75 günü geçmeyecek şekilde açıklaması beklendiği ifade edilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.