2024/007 Sirküler (22.01.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-007

Sayın Üyemiz;

1. AB İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3

2. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

3. Bitki Sağlık Sertifikalarının QR Kodlu Olarak Oluşturulması Hk.

4. Chips Ortak Girişimi 2024 Çağrısı Ulusal Çevrim İçi Bilgi Günü, 24 Ocak 2024

5. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

6. Madagaskar / Dokuma Çuval ve Kılıflar Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter1. AB İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Birlik Gümrük Kodu (BGK) kapsamında gümrük idareleri ve ekonomik operatörler arasındaki tüm veri aktarımı ve depolama işlemleri de dahil bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, bu amaçla geliştirilen bilgi teknolojileri sistemlerinin peyderpey uygulandığı ifade edilmektedir.

Geliştirilen bu elektronik sistemlerden biri olan, İthalat Kontrol Sistemi 2 (Import Control System 2, ICS2) ile AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatın gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. Üç sürüm hâlinde uygulamaya konulması planlanmış olan sistemin birinci sürümünün, 15 Mart 2021 tarihinde "havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme" ve "havayolu posta taşımacılığı ön yükleme" süreçlerinde; ikinci sürümünün ise 1 Mart 2023 tarihinde "havayolu genel kargo taşımacılığı", "havayolu taşımacılığı" ve "posta taşımacılığı" için yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu defa, üçüncü sürümünün denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak 3 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığı, denizyolu taşıma şirketlerinin 3 Haziran 2024 itibarıyla başlamak üzere en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, ayrıca bu şirketlerin ara dosyalama işlemlerinin (house level filing) 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerinin ise söz konusu sürümü 1 Nisan 2025 itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya başlaması planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla devreye alınacak olan Sürüm 3'e ilişkin bir örneğine ekte yer verilen teknik kılavuz ve broşür hazırlanmış olup, Türk deniz ve karayolu taşımacılığının sürece uyumu ve karşılaşılabilecek muhtemel belirsizliklerden korunması amacıyla Sürüm 3 kapsamında bir webinar gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bahse konu webinar tarihinin kesinleşmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edilmektedir.

EK-1: Teknik Kılavuz

EK-2: Denizyolu Taşımacılığına İlişkin Kılavuz

2. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının 26 ncı maddesinin "1. Katılımcı Devletler birbirlerine, kendi Gümrük İdarelerinde veya yetkili makamlarında TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve söz konusu belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin veya yetkili makamlarının adreslerini sağlar.” hükümlerini amir olduğu;

- Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman'ın mühür örneklerini ve sonradan kontrol adreslerini Bakanlığa iletmedikleri; bu nedenle, anılan ülkelerin TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması'nın 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini halihazırda yerine getirmemiş durumda olduğu;

- Pakistan ve Malezya'nın ise Anlaşma'nın yürürlüğe konulmasıyla ilgili tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla birlikte; kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği;

ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'den bahse konu anlaşmayı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesini teminen bahse konu ülkelere düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının reddedilebileceği belirtilmektedir.

3. Bitki Sağlık Sertifikalarının QR Kodlu Olarak Oluşturulması Hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından intikal eden bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ihracat başvurularının Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden yapıldığı, yapılan başvurular sonucu ürünlerin resmi kontrole tabi tutularak, alıcı ülkenin bitki sağlığı şartlarının karşılanması durumunda BKKTS üzerinden Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) düzenlendiği, ayrıca, yapılan ihracat başvurularında ihracatçıların talep etmesi durumunda BSS düzenlenmesi aşamasında TPS ID numarası oluşturulduğu, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21 Tebliği ek 1/C kapsamı ürünler için Tek Pencere Sistemi TPS ID numarasının beyanının zorunlu tutulduğu, düzenlenen BSS'lerin alıcı ülke tarafından ithalat aşamasında talep edildiği belirtilerek, ülkemiz BSS'leri kullanılarak AB ülkelerinin ürünlerinin ihracatı ile BSS'lerin sahtesinin yapılmasının önlenmesi amacıyla QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulması konusunda çalışmaların sonuna gelindiği, bu kapsamda, üretilecek BSS'lerin iki No'lu hanesinde, BSS numarasının yanında doğrulama yapılabilecek bir QR kodu bulunacağı, BSS'de yer alan QR kodun sorgulanması ile BSS'nin orijinal içeriği görülerek BSS doğrulanabileceği, ayrıca ürünün ülkemiz gümrüklerinden çıkış yapıp yapmadığı hakkında bilgi verileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ilk etapta 20 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere Samsun Zirai Karantina Müdürlüğünde doğrulanabilir QR kodlu BSS oluşturulacağı, 15 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere ise tüm Karantina Müdürlüklerinde QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulmasının planlandığı ifade edilmektedir.

4. Chips Ortak Girişimi 2024 Çağrısı Ulusal Çevrim İçi Bilgi Günü, 24 Ocak 2024

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında 24 Ocak 2024 tarihinde Chips Ortak Girişimi 2024 Çağrısı Ulusal Bilgi Günü (Çevrim içi) etkinliği düzenleneceği bildirilmektedir.

Program detayları https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/chips-ortak-girisimi-2024-cagrisi-ulusal-bilgi-gunu linkinde ve ayrıca aşağıdaki sosyal medya hesaplarında bulunmaktadır:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7150871785641517056

Twitter: https://x.com/UfukAvrupa_TR/status/1745106184783184163?s=20

Katılım için: https://docs.google.com/forms/d/1krqh6kl_JQtgmFo528k1Gjb6qcuRlSU4MXYu-XS4kr0 bağlantısından kayıt yaptırılması gerektiği belirtilmektedir.

5. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 2024 yılında ihracatın geliştirilmesi ve tabana yayılması amacıyla düzenlenen eğitimlere "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” olarak devam edileceği ifade edilmekte olup Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ayrıca eğitim programı sonunda, zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara "Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği ifade edilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu programa 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir. Başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmaması gerektiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği ifade edilmektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği, başvuru ve toplantıya giriş esnasında kullanılan mail adresinin aynı olması gerektiği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde gönderileceği bildirilmektedir.

EK-3: Program Akışı

EK-4: Duyuru Görseli

6. Madagaskar / Dokuma Çuval ve Kılıflar Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Madagaskar tarafından "dokuma çuval ve kılıflar" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan 4 Ocak 2024 tarihli bildirimin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu bildirimde; soruşturmanın, Madagaskar gümrük tarife cetveline göre 3920.20.00, 3920.69.10, 3920.93.00, 3920.99.00, 3923.21.00, 3923.29.10, 3923.29.90, 3926.90.90, 6305.10.11, 6305.10.12, 6305.10.21, 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.21, 6305.33.29, 6305.33.30, 6305.39.10, 6305.39.20 ve 6306.19.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan ürünleri kapsayacağı; soruşturmaya taraf olarak soru formu yanıtlamak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyen tüm ilgili taraflara, soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihi olan 27 Aralık 2023 tarihinden itibaren 30 günlük bir süre verildiği bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

EK-5: DTÖ BildirimiEkler:
EK-1.pdf

Ek-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.