2024/042 Sirküler (22.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-042

Sayın Üyemiz;

1. ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik ABD Tarafından Uygulanan Damping Önlemlerinin Ülkemiz ile ÇHC ve Malezya Üzerinden Etkisiz Kılınması Soruşturması

2. ABD-Telafi Edici Vergi Önlemi

3. ABD İnce Denye Polyester Kesikli Elyaf Korunma Önlemi Soruşturması

4. Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı

5. Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları ve Gümrük Konularında Çalışma Grubu Toplantısı Hk.

6. İşlenmiş Patates Ürünleri-Kurutulmuş Standart Tasarısı

7. TGK Krema ve Kaymak Tebliği Taslağı

8. Rusya - Kolza Tohumu İhracatı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik ABD Tarafından Uygulanan Damping Önlemlerinin Ülkemiz ile ÇHC ve Malezya Üzerinden Etkisiz Kılınması Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından, güncel ABD Harmonize Tarife Cetvelinde 3827.61.0000, 3827.63.0000, 3827.64.0000, 3827.65.0000, 3827.68.0000 ve 3827.69.0000 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "hidroflorokarbon (HFC) karışımları” ithalatına uygulanan antidamping (AD) önlemlerinin; bu ürünlerin ÇHC, Malezya ve Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak alınan şikayete binaen, önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmaları yürütülmekte olup, 11 Aralık 2023 tarihli bildirim ile açıklanan ön karar uyarınca, ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak Türkiye'de tamamlanan ve Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen R-410A karışımlarına yönelik soruşturma kapsamında; ülkemizce ilgili önlemin etkisiz kılındığına hükmedilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu defa, 7 Mart 2024 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde yayımlanan ve Ek'te bir örneği yer alan ön kararın incelenmesinden; ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak Türkiye'de tamamlanan ve Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen R-410B karışımının, ÇHC menşeli "HFC karışımları” ithalatına uygulanan AD önlemini "ülke geneli” etkisiz kıldığına hükmedildiğinin anlaşılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Diğer yandan, söz konusu kararda 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tüketim amacıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen ve Türkiye'de ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak tamamlanan R-410B girişlerinin gümrüklenmesinin askıya alınması ve ÇHC genelinde belirlenen oran olan %216,37 oranında nakit teminat talep edilmesi yönünde ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkililerine talimat verileceği ifade edildiği aktarılmaktadır.

Mezkur kararda ayrıca, Türkiye'de "HFC karışımları”ndan üretilen ve ÇHC menşeli olmayan R-410B ithalatında anılan teminattan muaf olabilmek için, ithalatçı ve ihracatçılara sertifika yükümlülüğü getirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ilaveten, ilgili tarafların görüşleri (case brief) ve itirazları (rebuttal brief) kapsamında belirttikleri hususlarla sınırlı olmak üzere, ön kararın ABD Resmî Gazetesi'nde yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde kamu dinleme toplantısı talep edilebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek-1: Ön Karar - HFC R10B

2. ABD-Telafi Edici Vergi Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 gümrük tarife pozisyonlu) ithalatına karşı bir telafi edici vergi uygulandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Mart 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mart 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-01/pdf/2024-04390.pdf adresinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının (Usul ve Esaslar) 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerektiği iletilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkûr Usul ve Esaslar kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı bildirilmektedir.

3. ABD İnce Denye Polyester Kesikli Elyaf Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ABD tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 11 Mart 2024 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/USA/14 sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, ABD Gümrük Tarife Cetveli'ne göre 5503.20.0025 gümrük tarife pozisyonlu "İnce Denye Polyester Kesikli Elyaf” ürünlerinin ithalatına yönelik olarak bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, 13 Mart 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ekli bildirim iletilmiş olup, soruşturmaya taraf olmak isteyen tarafların mezkur bildirimin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanma tarihinden itibaren 21 gün içerisinde Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, mezkur bildirimde USITC tarafından zarar ve zarara yönelik tedbirler hususunda iki farklı kamu dinleme toplantısı yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, zarara yönelik yapılacak kamu dinleme toplantısının tarihi 4 Haziran 2024 olup, katılım taleplerinin 24 Mayıs 2024 tarihine, kamu dinleme toplantısında dile getirilecek hususlara ilişkin görüşlerin (prehearing brief) 28 Mayıs 2024 tarihine kadar soruşturma otoritesine iletilmesi gerekmektedir. Zarara yönelik alınacak tedbirler hakkında yapılması öngörülen kamu dinleme toplantısının tarihi ise 23 Temmuz 2024 olup, katılım taleplerinin 17 Temmuz 2024 tarihine, dile getirilecek hususlara ilişkin görüşlerin 16 Temmuz 2024 tarihine kadar soruşturma otoritesine iletilmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen talepler ve dokümanların, elektronik belge bilgi sistemi (EDIS, https://edis.usitc.gov ) üzerinden USITC'ye iletilebileceği belirtilmiştir. Soruşturma kapsamında USITC'nin zarara ilişkin kararının 9 Temmuz 2024 tarihinden önce vermesi ve bulgularını içeren raporun ise 26 Ağustos 2024 tarihine kadar ABD Başkanına sunmasının beklenmekte olduğu ifade edilmiştir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Konuya ilişkin, söz konusu soruşturmaya taraf olma hususlarının Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek-2: DTÖ Açılış Bildirimi

Ek-3: Resmi Gazete Bildirimi

Ek-4: USITC Duyuru Metni

4. Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı

İlgi: 09.10.2023 tarih ve 2023-171 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde, "Türkiye" ifadesinin yer alması hususu düzenlenerek A.TR Dolaşım Belgesi üzerindeki 4 No.lu hane haricindeki yerlerde "Türkiye" ifadesinin kullanılmaya başlanacağı tarihin evvelce 1 Ocak 2024 olarak belirlendiği, fakat önceden alınan belgelerin stoklardaki çokluğu nedeniyle ilgili geçiş tarihinin Avrupa Komisyonu ile varılan uzlaşı neticesinde 31 Mart 2024 olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirimle 31 Mart 2024 tarihinden itibaren 4 No.lu hane haricindeki yerlerde "Türkiye" ibaresinin bulunacağı ve 4 No.lu hanede de "Avrupa Ekonomik Topluluğu" (European Economic Community) yerine "Avrupa Topluluğu" (European Community) ifadesi yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin ülkemizce kullanılmaya başlanacağı hususlarının yeniden hatırlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatta sorun yaşanmamasını teminen, 31 Mart 2024 itibarıyla, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip ihracatçı firmalar veya kanuni temsilcileri tarafından stoklarda bulunan eski formatlı Basit A.TR belgelerinin zayi işlemi yapılarak imha edilmesinin önemli olduğu, eski formatta basımı yapılmış A.TR belgeleri ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, elektronik ortamda (MEDOS) kullanıma kapatılacağı bildirilmektedir.

5. Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları ve Gümrük Konularında Çalışma Grubu Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığının Bulgaristan Gümrük İdaresi ile düzenli gerçekleştirilen üst düzey temaslar kapsamında Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları toplantısının 9 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da; teknik çalışma grubu toplantısının ise 25 Nisan 2024 tarihinde Sofya'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve bahse konu toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlar kapsamında bilgi notlarının TİM'e bildirilmesini teminen ekte yer alan formatta 26 Mart 2024 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Görüş ve Değerlendirme Notu

6. İşlenmiş Patates Ürünleri-Kurutulmuş Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan " TS 3627/Tst T2 İşlenmiş Patates Ürünleri-Kurutulmuş" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin TSE'ye bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak 28 Mart 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için: https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

Ek-6: Görüş Tablosu

7. TGK Krema ve Kaymak Tebliği Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ekte gönderilmektedir.

Bu çerçevede, Bahse konu tebliğ taslağına ilişkin olarak görüş ve tekliflerin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak 2 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-7: Görüş Formu

Ek-8: TGK Krema ve Kaymak Karşılaştırma Tablosu

Ek-9: TGK Krema ve Kaymak Tebliği Taslağı

8. Rusya - Kolza Tohumu İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen muhtelif Hükümet Kararnameleri marifetiyle 20 Mart 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek 1205.10.900.0 ve 1205.90.000.9 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kolza tohumu ihracatının yasaklandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu defa, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde 07/03/2024 tarihinde yayımlanan (http://publication.pravo.gov.ru/ ) 06/03/2024 tarih ve 265 sayılı Talimatname ile söz konusu geçici yasaklama uygulamasının yayım tarihinden bir gün sonra olan 08/03/2024 tarihinden 31 Ağustos 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı ifade edilmekte olup, uygulamanın Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yönelik ihracatı ve insani yardım amaçlı sevkiyatlar ile uluslararası transit ticarete konu sevkiyatları kapsamadığı belirtilmektedir.Ekler:
ek--1.pdf

ek--2.pdf

ek--3.pdf

ek--4.pdf

ek--5pdf.pdf

ek--6.docx

ek--7.doc

ek--8.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.