2024/045 Sirküler (28.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-045

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme Müzakereleri

2. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024 Hk.

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Umman

4. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo Anti-Damping Önlemi

5. Fas'ın, Yeşil Hidrojen Yatırımlarına İlişkin Düzenlemesi

6. Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

7. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme Müzakereleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, söz konusu STA'nın güncelleme müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri'nin 18 Temmuz 2023 tarihinde beyan edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılı Haziran ayında başlaması öngörülen müzakerelerde tarım ürünlerindeki mevcut tavizlerin genişletilmesinin gündemde olacağı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, halihazırda STA kapsamında olmayan ve STA güncelleme müzakerelerine konu edilmesinde fayda görülen tarım ürünlerine, bu ürünlerin seçilme gerekçelerini de içeren sektörel görüş ve değerlendirmeler ile firmalarımızın Birleşik Krallık pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ve taleplere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bahse konu hususta görüş ve değerlendirmelerinizin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen ekte yer alan formu doldurarak 3 Nisan 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

2. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024 Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, KOSGEB'den alınan ve ilişikte yer alan yazıda özetle, Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de katıldığı belirtilmiş olup, Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB'in görevlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, yarışma kategorileri, ulusal seçim süreçleri ve diğer katılım şartları belirtilmiş olup, 2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde veya yazı ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar KOSGEB'e göndermesi gerektiği belirtilmektedir.

Ek-2: Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024 KOSGEB Yazısı

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Umman

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” kapsamında, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasındaUmman'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Sektör: Tüketim Malzemeleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörleri"isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Umman Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/4bs5UTz

4. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo Anti-Damping Önlemi

İlgi: 14.02.2023 tarihli ve 2023-025 sayılı yazımız.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli "Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 11 Şubat 2023 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi yürürlükte olduğu; bir Türk üreticiden alınan başvuru kapsamında, Yeni İhracatçı Üretici soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu önlem kapsamında Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü'nden (DG TRADE) alınan bir Nota'da mezkur soruşturma kapsamında,

- Mezkur firmanın "yeni ihracatçı imalatçı” başvurusunda bulunduğu ve ülkemizden incelemeye alınmayan, işbirliği yapan şirketlere uygulanan vergi oranına (% 9,2) tabi olması için talepte bulunduğu, Komisyonca yapılan incelemede firmanın anılan Tüzüğün 2'nci maddesinde belirtilen üç koşulun tamamını karşıladığının tespit edildiği,

- Nota eki nihai bildirim raporunda (Ek 2) konuya ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı,

- Mezkur raporun ilgili tarafların bilgisine de sunulduğu ve en geç 26 Mart 2024 tarihine kadar rapora ilişkin görüş verilmesinin mümkün bulunduğu,

ifade edilmektedir.

Ek-3: Nihai Bildirim Raporu

5. Fas'ın, Yeşil Hidrojen Yatırımlarına İlişkin Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Fas Başbakanının "yeşil hidrojen” sektörünün geliştirilmesine yönelik, operasyonel ve teşvik niteliğinde olan ve tüm değer zincirini kapsayan "Morocco Offer - Fas Teklifi"nin uygulanmasına ilişkin 11 Mart 2024 tarih ve 03/2024 sayılı Genelgeyi yayımlamış olduğu, söz konusu genelgede, özetle, tekrarlanan kriz dönemleriyle daha da kötüleşen günümüzün çevresel, ekonomik ve politik zorluklarıyla karşı karşıya kalan enerji paradigmasında ulusal düzeyde bir değişim gerektiği, enerji geçişinde yeşil hidrojenin çok önemli bir enerji taşıyıcısı ve enerji geçişinin ve sürdürülebilir büyümenin temel sağlayıcılarından biri olmasının beklendiği, Fas Kralının talimatı üzerine Hükümetin operasyonel ve teşvik edici bir "Fas Teklifi" geliştirdiği, bu Teklifin, yeşil hidrojen sektörünün tüm değer zincirini kapsadığı ve Krallığı bu yüksek potansiyelli gelişen sektörde rekabetçi bir oyuncu olarak konumlandırmak amacıyla yatırımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlandığı hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu Genelge ve Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından konuya ilişkin hazırlanan özet bilgi notun ekte iletilmektedir.

Ek-4: Fas'ın, Yeşil Hidrojen Yatırımlarına İlişkin Düzenlemesi

Ek-5: Yeşil Hidrojen - Bilgi Notu

  1. Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Kanada'nın gümrüklerden sorumlu kurumu "Canada Border Services Agency"nin (CBSA), Kanada'ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirerek "CBSA Assessment and Revenue Management" (CARM) adlı dijital uygulamayı 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe koyacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkeye yapılan ithalat prosedürlerini basitleştirmek ve dış ticaret işlemlerine uygulanan vergilerdeki tahsilatı etkinleştirmek üzere, Kanada'nın ithalat işlemlerinde modern bir ara yüz hizmeti sunacağı, ithalatçılara kendi bilgilerine erişim sağlama imkânı getireceği ve ticaret kurallarına uyum süreçlerine katkı sağlayacağı ifade edilmekte olup https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/menu-eng.html bağlantısından CARM'a ilişkin detaylı bilgiye erişilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Kanada'ya mal ithal eden ve Kanada'da yerleşik olan veya olmayan tüm işletmeler ve CBSA ile işlem gerçekleştiren ve ticaret zincirinde yer alan diğer ortaklar için CARM platformuna kayıt yaptırma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Kanadalı ithalatçılar, gümrükleme şirketleri, ticaret danışmanlığı hizmeti sunan işletmeler ve mali teminat hizmeti sağlayıcı şirketler gibi ortakların CARM'a kayıt işlemlerine ilişkin bilgilerin https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/start-passer-eng.html#s bağlantısında yer aldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, CBSA tarafından uygulanan "Release Prior to Payment" (RPP) adlı program sayesinde, gümrük ve diğer vergilere ilişkin ödeme ve muhasebe işlemleri tamamlanmadan önce ithal edilen eşyanın CBSA tarafından serbest bırakılmasına olanak tanındığı belirtilmektedir. Ayrıca, CARM sisteminin uygulanmasıyla RPP adlı programın sunduğu ayrıcalıklardan yararlanılmasına ilişkin düzenlemelerde ithalatçılar için başta teminatlara ilişkin hususlar olmak üzere önemli değişiklikler hayata geçirileceği, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/schedule-calendrier-eng.html bağlantısından söz konusu düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiye ulaşılabileceği dile getirilmektedir. Öte yandan, CARM'ın geliştirilmesi amacıyla 2024 sonbaharında CBSA tarafından ilave adımların atılmasının beklendiği ve konuya ilişkin gelişmelerin takip edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

  1. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, iklim değişikliği hususunda küresel mücadelelere katkıda bulunmak amacıyla, florlu sera gazlarının yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ülkemize özgü söz konusu şartları göz önünde bulundurarak gerekli güncellemeleri yapmak üzere yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu yönetmelik taslağıyla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e iletilmesini teminen, 28 Mart 2024 Çarşamba günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Ek-7: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Gerekçesi

Ek-8: Görüş Değerlendirme Formu


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.