2024/063 Sirküler (29.04.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-063

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Dioktil Tereftalat Anti Damping Soruşturması

2. ABD- TPÖ Soruşturmalarının Yürütülmesine Yönelik Mevzuat Değişiklikleri

3. Taslak Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi

4. Rusya - Domates İthalatında Tarife Kontenjanı

5. Ticaret Müşavirleri İle Birebir Görüşmeler

6. Türkiye-İsveç Ekonomi Ve Ticaret Ortak Komitesi

7. Tacikistan / 12. Dönem KEK

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Azerbaycan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. ABD / Dioktil Tereftalat Anti Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra muhtelif ülkeler menşeli Dioktil Tereftalat (Dioctyl Terephthalate) ürünleri ithalatına karşı anti-damping soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) başvuruda bulunulduğu ve USITC tarafından zarara ilişkin bir ön soruşturma başlatıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu başvuruya yönelik olarak bu defa, DoC Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin mevcudiyetine yönelik incelemelerin yapılacağı soruşturmanın açılış bildiriminin 22 Nisan 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-22/pdf/2024-08449.pdf adresinden konuya ilişkin bildirime erişim sağlamanın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, mezkur anti-damping soruşturması çerçevesinde, soruşturma konusu ürün kapsamının da mezkur bildirim ekinde ("Annex”) yer aldığı belirtilmektedir. Anılan açılış bildiriminin incelenmesinden de görülebileceği üzere ilgili tarafların soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 6 Mayıs 2024 tarihine kadar DoC'a sunabilecekleri ifade edilmektedir. Ayrıca, keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın açılış bildiriminde yer alan süreler dâhilinde DoC ile temasa geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

2. ABD- TPÖ Soruşturmalarının Yürütülmesine Yönelik Mevzuat Değişiklikleri

Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 9 Mayıs 2023 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA), anti-damping (AD) ve telafi edici vergi (CVD) yasalarının uygulanmasını iyileştirmek, güçlendirmek ve geliştirmek için 19 CFR Bölüm 351'de değişiklik yapılmasına yönelik bir dizi öneriyi ilgili tarafların görüşüne sunduğu, 2023 Mayıs ayında sunulan tasarıda bazı değişiklikleri de içeren yeni düzenlemeleri ise bir örneği ekte yer alan 25 Mart 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlamış olduğu (https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/25/2024-05509/regulations-improving-and-strengthening-the-enforcement-of-trade-remedies-through-the-administration) ve söz konusu değişikliklerin 24 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, bahse konu değişiklikler kapsamında öne çıkan bazı hususlar aşağıda gibi sunulmuştur:

· ITA, üretim maliyetleri hesaplamasında, ilk defa, işçi hakları, çevre, mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarının korunup korunmadığını, bunları korumaya yönelik yasaların varlığını ve korumacı niteliğini dikkate alabilecektir. Örneğin, iş güvenliği kanunlarına uymak zorunda olmayan bir yabancı üreticinin üretim maliyetlerinin düşük olması yönündeki kanaatler hesaplamalara yansıtılabilecektir. Buna ilaveten, çevre/işçi hakları veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden firmalardan bu çerçevede tahsil edilmeyen cezalar da sübvansiyon soruşturmaları çerçevesinde devlet tarafından sağlanan finansal katkı olarak nitelendirilebilecektir.

· Tartışmalara konu olan bir diğer değişiklik, ulus ötesi sübvansiyon (transnational subsidy) hükmünün kaldırılmasıdır. Daha önce bu hüküm çerçevesinde, soruşturmaya konu ülkedeki üreticilere üçüncü bir ülke tarafından sağlanmakta olan sübvansiyonlar telafi edilebilir sayılmazken, hükmün kaldırılması sonucunda üçüncü ülke sübvansiyonlarının telafi edilebilir bulunmasının önü açılmıştır. AB'nin Hindistan ve Endonezya'ya yönelik soğuk saç soruşturmasında, eldeki mevcut verilerle Endonezya için uyguladığı marj hesaplamasına benzer bir yolla, Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol Projesi gibi üçüncü ülkelerde sağlamış olduğu sübvansiyonların marj hesaplamalarına dahil edilmesi mümkün olacaktır.

· Maliyetleri bozan özellikli piyasa koşullarının (PMS) bulunması durumunda belirli unsurları dikkate alma yönünde değişiklikler getirilmiştir. Borcun affı yoluyla sağlanan sübvansiyonlar tekrarlanmayan (non-recurring) sübvansiyon addedilecektir.

· İlgili tarafların kayda geçirecekleri bilgilere yönelik yeni zamanlama ve alıntılama gereklilikleri getirilmiş olup, ITA'nın daha önce vermiş olduğu kararlara atıf yapılırken ACCESS barkodlarının kullanılması vb. değişikliklerin, ilgili soru formu cevaplarının oluşturulması bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Ek-1: ABD Resmi Gazetesi Nüshası

3. Taslak Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi

Ankara Ticaret Odasından (ATO) alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "Kalite Sistem Danışmanı (Seviye 6)” mesleğine ilişkin taslak ulusal meslek standardı hazırlandığından bahisle tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslak meslek standardına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan ‘Görüş ve Değerlendirme Formu' formatına uygun olarak 2 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş ve Değerlendirme Formu

Ek-3: Kalite Sistem Danışmanı (Seviye 6) Taslak Ulusal Meslek Standardı

4. Rusya - Domates İthalatında Tarife Kontenjanı

Mosova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıda, Rusya Federasyonu Hükümetinin resmi internet sayfasında (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404010039) yayımlanan gayriresmi İngilizce tercümesi ekli 29/03/2024 tarihli ve 394 sayılı Hükümet Kararnamesi ile 31 Mayıs 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek taze ve soğutulmuş domates ithalatında (Avrasya Ekonomik Birliği Dış Ekonomik Faaliyetler Gümrük Kodu 0702 00 000 1, 0702 00 000 2, 0702 00 000 3 ve 0702 00 000 4 olanlara ait olmak üzere) toplam 100 bin ton tarife kontenjanı uygulaması getirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu Müşavirliğin Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığından edinilen malumata istinaden; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 (bu tarihler dahil olmak üzere) tarihleri arasında Rusya'ya yabancı ülke menşeli taze veya soğutulmuş domates ithalatı gerçekleştiren Rusya'da mukim ithalatçı firmalar arasında yapılacak tarife kontenjanına konu domates miktarının dağıtımında, Federal Gümrük Servisi verilere istinaden, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında söz konusu firmaların gerçekleştirdikleri ithalat hacminin esas alınacağı belirtilmektedir.

Ek-4: 29/03/2024 tarihli ve 394 sayılı Hükümet Kararnamesi-Gayriresmi Tercümesi

5. Ticaret Müşavirleri İle Birebir Görüşmeler

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde ve Birlikleri organizasyonu ile; yurtdışı görev sürelerini tamamlayarak Bakanlık merkez teşkilatında göreve başlayan Ticaret Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin edindikleri bilgi ve tecrübeleri firmalar ile paylaşmaları amacıyla 15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Crowne Plaza Hotel'de ( Macun Mahallesi, 171 sokak No : 2/1 Yenimahalle - Ankara ) iş insanlarına yönelik olarak, Rusya, Gürcistan, Hindistan, Çin, Malezya, Macaristan, İran, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Moğolistan, Bangladeş, Almanya'da görev yapmış Bakanlıkları personelinin katılımı ile, ekte yer alan program akışı çerçevesinde "Ticaret Müşavirlerimiz İle Birebir Görüşmeler” organizasyonu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Etkinlik kapsamında, görevden dönen Ticaret Müşavirlerimizin firma temsilcileri ile birebir görüşmeler yaparak pazara girişe ilişkin soruları yanıtlamaları amaçlandığı ifade edilmektedir.

Organizasyona katılım sağlamak isteyen firmalarımızın başvuru formunu doldurmaları gerekmekte olup, bir randevu sistemi oluşturulmadan müsaitlikleri durumuna göre Ticaret Müşavirleri ile anlık görüşmeler yapılabilecekleri belirtilmektedir.

Ek-5: Taslak Program

6. Türkiye-İsveç Ekonomi Ve Ticaret Ortak Komitesi

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı'nın Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell'in eşbaşkanlıklarında 31 Mayıs 2024 tarihinde Stokholm/İsveç'te gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere;

- Firmalarımızın İsveç pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere,

- Genel Sekreterliğiniz görev alanına giren konularda İsveç ile ikili ilişkilerimize ilişkin bilgi notu ile Sayın Bakanımızın İsveçli muhatabıyla gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerinde istifade edilmek üzere gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin İngilizce konuşma metni önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile İsveç arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, ekte yer alan form doldurularak TİM'e sunulmasını teminen 30 Nisan 2024 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Sorun Bildirim Formu

  1. Tacikistan / 12. Dönem KEK

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nın 28 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte ve söz konusu toplantıya ilişkin çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın ilgili ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgileri ve adı geçen ülkeye ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminen 30 Nisan 2024 Salı günü 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-7: Görüş Bildirme Formu

  1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Azerbaycan

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 30 Nisan 2024 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Azerbaycan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Azerbaycan Pazarına Giriş” isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Azerbaycan Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/43hLiJY


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.