2024/087 Sirküler (05.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-087

Sayın Üyemiz;

1. Veri Yerelleştirme Mevzuatı Risk Değerlendirme Komisyonu Genelgesi Taslağı Tasarısı

2. Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hk.

3. "Kahvaltı Direktifleri”ni Tadil Eden Direktifin AB Resmi Gazetesinde Yayımlanması

4. Yüksek Riskli Bitkilerin ABye İhracatı

5. AB Çelik Korunma Önlemi

6. Madagaskar / Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped Korunma Önlemi Soruşturması

7. Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Veri Yerelleştirme Mevzuatı Risk Değerlendirme Komisyonu Genelgesi Taslağı Tasarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), çalışmaları kapsamında 2021 yılında oluşturulan Bilişim Çalışma Grubunun koordinasyonu ile "Veri Aktarımına İlişkin Ulusal Politikaların Ticareti Destekleyici Çerçeveye Dönüştürülmesi" eylemi uyarınca bir öneri raporu oluşturulmasını öngörüldüğü, ilgili eylem kapsamında, sözkonusu raporda önerilen yönetişim yapısının hayata geçirilerek veri yerelleştirmesiyle ilgili mevzuatın risk değerlendirmesinin yapılması ve bu değerlendirmeler doğrultusunda mevzuat güncelleme önerilerinin hazırlanmasının öngörüldüğü, bu bağlamda, Raporda açıklanan risk değerlendirmesi çalışmalarını yürütmek üzere "Veri Yerelleştirmesi Mevzuatı Risk Değerlendirme Komisyonu”nun kurulmasının planlandığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin Görüş ve Değerlendirmeler talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, bir örneği ekte yer alan söz konusu taslağa ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin TİM'e sunulmasını teminen 7 Haziran 2024 Cuma günü Saat 15:00'e kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Veri Aktarımına İlişkin Ulusal Politikaların Ticareti Destekleyici Çerçeveye Dönüştürülmesi Yol Haritası Raporu

Ek-2: Genelge Taslağı

Ek-3: Görüş ve Değerlendirme Formu

2. Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı” iletilmiş olup, taslağa ilişkin olası görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen ekte yer alan Görüş Formu doldurularak 27 Haziran 2024 Perşembe günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-4: Görüş formu

Ek-5: Yönetmelik taslağı

EK-6: Örnek 10/A Müstakil Taslak Karşılaştırma Cetveli

3. "Kahvaltı Direktifleri”ni Tadil Eden Direktifin AB Resmi Gazetesinde Yayımlanması

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve bal, meyve suları ve reçel gibi ürünlerle ilgili Direktif grubunu ("Kahvaltı Direktifleri”) tadil eden Direktifin AB Resmi Gazetesi'nin 24 Mayıs 2024 tarihli nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, tam adı "Bal ile ilgili 2001/110/AT, meyve suları ve insan tüketimine yönelik bazı benzer ürünler ile ilgili 2001/112/AT, meyve reçelleri, jöleler ve marmelatlar ile insan tüketimine yönelik tatlandırılmış kestane püresi ile ilgili 2001/113/AT ve insan tüketimine yönelik kısmen veya tamamen dehidre konserve süt ile ilgili 2001/114/AT sayılı Konsey Direktiflerini tadil eden 14 Mayıs 2024 tarihli ve (AB) 2024/1438 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”nin bir örneği Ek'te yer almakta olup söz konusu Direktifin üye devletler tarafından 14 Aralık 2025 tarihine kadar iç hukuklarına aktarılması gerektiği ve bahse konu Direktif hükümlerinin 14 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

Ek-7: Direktif

4. Yüksek Riskli Bitkilerin ABye İhracatı

İlgi: 14.05.2024 tarihli ve 2024-073 sayılı sirkülerimiz

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, ilgi'de kayıtlı yazımızda, 23 Nisan 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Malus Domestica (elma) bitkileri ve Berberis thunbergii (kadıntuzluğu) saksı bitkilerinin AB'ye ithalatta yüksek riskli bitkiler grubundan çıkarıldığı bildirilmiştir.

Bu defa, konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gelen 04.06.2024 tarih ve 00097457846 sayılı yazıda aşağıdaki hususlar bildirilmektedir.

"29 Mayıs 2024 tarihli ve L 2024/1457 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1457 sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile ülkemiz menşeli Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem) bitkilerinin, 2 yaşına kadar hareketsiz, yapraksız, köksüz kesimleri ile, Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem), Prunus armeniaca (kayısı) ve Prunus davidiana (Çin yaban şeftalisi) bitkilerinin 2 yaşına kadar çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız dikim amaçlı olanları riskli bitkiler kategorisinden çıkarılmıştır.

Tüzük kapsamında, söz konusu bitkilerin AB'ye ihracatında Tüzük'ün Ek II'sinde yer alan hastalıkları taşımadığına dair resmi beyan ile bitki sağlığı sertifikalarında bitkilerin ilgili AB Tüzüğü ile (EU 2020/1213) uyumlu olduğuna ve kayıtlı üretim yerlerinin özelliklerine dair ilave beyanda bulunulması şartı getirilmiştir.”

Ek-8: 2024-1457 sayılı Tüzük

5. AB Çelik Korunma Önlemi

İlgi: 14.02.2024 tarihli ve 2024/022 sayılı sirkülerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, ilgide kayıtlı yazımızda, Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithalatına karşı uygulanan korunma önlemine ilişkin bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı, söz konusu gözden geçirme çerçevesinde mevcut önlemin devamı ile kota kullanım oranları, bu kotaların kullanım şekillerindeki değişikliklerin gerekli olup olmadığının inceleneceği bildirilmiştir.

Bu defa, AB tarafından Dünya Ticaret Örgütüne yapılan ve bir örneği ekte yer alan bildirimde önlemin 30 Haziran 2026 tarihine uzatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, 2023 yılı ithalatına göre gelişmekte olan ülke muafiyetlerinin güncellendiği ve ülkemizin 7 ve 24 kategorilerinde önleme tabi hale geldiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, spesifik kota belirlenmiş ülkelerin, kota döneminin son çeyreğinde kalan kotalara erişim rejimlerinde küçük ülkeler lehine değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Son olarak, Komisyonun, önlemin etkinliğini ve geleneksel ticaret akışlarının korunmasını sağlamak amacıyla iki ürün kategorisinde (Kategori 1 ve 16), önlemin işleyişinde düzenleme yapılmasının gerekli olduğu sonucuna vardığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, her çeyrekte başlangıçta mevcut olan kota hacmi üzerinden, kalan kotanın tek bir ülke tarafından kullanılabilecek azami sınırının %15 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Ek-9: DTÖ Bildirimi

6. Madagaskar / Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 02.11.2023 tarihli ve 2023/192 sayılı sirkülerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden Alınan Yazıda, İlgide Kayıtlı Yazımızda, Madagaskar Tarafından 9619.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan "Çocuk Bezi Ve Hijyenik Ped” İthalatına Karşı Bir Korunma Önlemi Soruşturması Başlatıldığı Bildirilmiştir.

Bu defa, Madagaskar tarafından Dünya Ticaret Örgütüne yapılan ve bir örneği ekte yer alan 31 Mayıs 2024 tarihli bildirimde uygulanmakta olan geçici önlemin askıya alındığı ifade edilmektedir.

Ek-10: DTÖ Bildirimi

7. Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatı

Ege İhracatçılar Birliği (EİB)'nden alınan yazıda, Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına (GTİP: 15.09.20.00.00.19, 1509.30.00.00.19, 1509.90.00.00.29 ve 1509.90.00.00.39) ilişkin güncel gelişmeler hakkında firmalarımızın bilgi edinmelerini teminen, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Sekreterlikleri personeli ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İlgili Kişiler:

Begüm ERALTINKÖSTEKLİLER Telefon: 0232 488 61 86 - 0535 418 12 05

Efe FIRAT Telefon: 0232 488 61 38 - 0549 566 63 42Ekler:
ek-1.pdf

ek-10.pdf

ek-2.pdf

ek-3.docx

ek-4.doc

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.pdf

ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.