2024/089 Sirküler (11.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-089

Sayın Üyemiz;

1. "Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Tedbirleri

2. Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

3. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping Önlemi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

4. Tebliğ Taslakları

5. Yurt Dışı Fuar Destek Sayı Sınırı

6. Pakistan Elektronik Sohbet Toplantısı

7. Kayda Bağlı İhracat Hk. - Horoz ve Tavuk Eti Kayıt Uygulaması Hk.

8. ABD-Karbon Kaynaklı Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter


1. "Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Tedbirleri

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele tedbirleri kapsamında, muhtelif yüksek riskli ürünlerin, ülkemizin de dahil olduğu muhtelif ülkelerden Avustralya'ya 1 Eylül-30 Nisan dönemi içinde ithalatında, söz konusu ürünlerin sevk ülkesinde onaylı firmalar tarafından arındırma işlemine tabi tutulması gerektiği ve bu itibarla, konuya ilişkin bilgilerin aşağıdaki bağlantılarda yer aldığı ifade edilmektedir.

Genel Bilgiler:

https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/prepare-import#goods-subject-to-mandatory-offshore-treatment-prior-to-arrival-into-australia

Fasıl Bazında Önleme Tabi Yüksek Riskli Ürünler:

https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#target-goods-subject-to-the-measures

Bu çerçevede, söz konusu Bakanlık tarafından 31/05/2024 tarihinde yapılan duyuruda (https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2024/108-2024), ülkemizden Yükseliş Liman Hizmetleri ve İlaçlama Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti ve Dinamik Çevre Sağlığı Hizmetleri firmalarının arındırma hizmeti onaylarının askıya alındığı ve bu tarih itibarıyla söz konusu firmalarca düzenlenmiş olan sertifikaların, arındırma işlemi ve sertifika tarihine bakılmaksızın, kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Bunun yanında, onaylı firmaların güncel listesinin, https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/prepare/treatment-outside-australia/offshore-treatment-providers#list-providers adresinde bulunduğu belirtilmektedir.

2. Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

İlgi : 28.03.2024 tarihli ve 2024-45 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Kanada'nın gümrüklerden sorumlu kurumu "Canada Border Services Agency” (CBSA) tarafından yürütülecek olan ve Kanada'ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirecek bir uygulama olarak nitelendirilen "CBSA Assessment and Revenue Management” (CARM) adlı dijital sistemin 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı dile getirilmişti. Anılan tarih itibariyle CARM sisteminin CBSA'nın resmi kayıt sistemi haline geleceği ve Kanadalı ithalatçılar ile ticaret zincirinde yer alan diğer ortakların yükümlü oldukları gümrük vergileri ve diğer vergileri ödemek için kullanacakları resmi platform olacağı bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, CBSA tarafından yapılan 22 Mayıs 2024 tarihli bildirim ile Kanada Hükümeti'nin CARM dijital sisteminin uygulanması için öngörülen tarihi 21 Ekim 2024 olarak değiştirdiği; buna göre Kanada'ya gerçekleştirilen ithalat işlemlerine konu gümrük vergisi ve diğer vergilerin tahsilatında CARM'ın 21 Ekim 2024 itibariyle resmiyet kazanarak ticaret zincirinde yer alan tüm ilgili paydaşların erişimine açık olacağı bildirilmektedir.

  1. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping Önlemi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

İlgi: (a) 12.10.2023 tarihli ve 2023-175 sayılı sirkülerimiz.

(b) 19.10.2023 tarihli ve 2023-182 sayılı sirkülerimiz.

(c) 02.11.2023 tarihli ve 2023-192 sayılı sirkülerimiz.

(d) 06.11.2023 tarihli ve 2023-194 sayılı sirkülerimiz.

(e) 10.05.2024 tarihli ve 2024-071 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına yönelik dampinge karşı önlem ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları yürütülmektedir.

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ön kararda ilgili kararın yayım tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %45,41 ila % 605,72 arasında değişen oranlarda dampinge karşı geçici önlem uygulanacağı belirtilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 5 Haziran 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Ek 1'de yer alan bildirimde, ön hesaplamalarda bulunan önemli hatalar nedeniyle güncellenmiş olan ön karar uyarınca ihracatçılarımıza uygulanacak dampinge karşı geçici önlemin %10,11 ila %48,43 arasında değişen oranlarda hesaplandığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, mezkur bildirimde nakdi teminatın %9,91 ila %37,26 arasında değişen oranlar üzerinden alınacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından yayımlanan ve Ek 2'de yer verilen bildirim uyarınca, ilgili tarafların ürün tanımına ilişkin görüşlerini (scope comment) 10 Hazian 2024 tarihine kadar ve söz konusu görüşlerle ilgili iddialarını (rebuttal comment) ise 17 Haziran 2024 tarihine kadar ACCESS üzerinden iletebilecekleri belirtilmektedir. Bununla birlikte, anılan görüş ve iddiaların iletilmesine ilişkin olarak ilgili taraflara ek süre tanınmayacağı ve söz konusu tarihlerden itibaren ilgili taraflara ürün tanımı ile ilgili olarak görüşlerini ifade etmeye yönelik ek imkanlar sunulmayacağı ifade edilmektedir.

Ek-1: Alüminyum Ekstrüzyon Damping Önlemi Güncellenen Ön Karar

Ek-2: Scope Comments Duyurusu

  1. Tebliğ Taslakları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" taslak metinleri hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Tebliğ Taslaklarına ilişkin olası görüşlerinizin Bakanlıklarına sunulmasını teminen ekte yer alan form doldurularak 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15.00'e kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bahse konu taslak metinlerine https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular"bölümündeulaşılabilmektedir.

Ek-3: Görüş Formu

  1. Yurt Dışı Fuar Destek Sayı Sınırı

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 8191 Sayılı Karar ile daha önce 5 ile sınırlandırılmış olan bir takvim yılı içinde desteklenebilecek azami yurt dışı fuar katılım sayısının, üretici/imalatçı kuruluşları için 10 fuara yükseldiği bildirilmektedir.

  1. Pakistan Elektronik Sohbet Toplantısı

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 6 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan Pakistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Pakistan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ve yeni tarih duyurusunun bilahare yapılacağı ifade edilmektedir.

  1. Kayda Bağlı İhracat Hk. - Horoz ve Tavuk Eti Kayıt Uygulaması Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 03/05/2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2023/7) marifetiyle "Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (GTP: 0207)” İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede "Yumurta Tavuğu” ve "Mekanik Ayrıştırılmış Kanatlı Eti (MAKE/MDM)” ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Kayda Bağlı İhracat Şubesi ile (0312 447 27 40 Dahili 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405) iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.

  1. ABD-Karbon Kaynaklı Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

İlgi : 27.07.2023 tarihli ve 2023-115 sayılı sirkülerimiz.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli karbon kaynaklı çelikten tüp ve borular (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) (ABD gümrük tarife cetveline göre 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 1986 yılından bu yana anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlem uygulandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu anti-damping önleminin 2022-2023 dönemine ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturmasına ilişkin ITA'nın ön kararının 6 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-06/pdf/2024-12403.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Buna göre bir firmamız için %5.67 oranında damping marjı hesaplanmıştır. Mezkûr soruşturma bağlamında ITA'nın nihai kararını ertelenmediği takdirde ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 120 gün içinde açıklaması beklendiği bildirilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.