2019/256 Sirküler (19.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-256

Sayın Üyemiz;

1. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

2. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER

3. İVME Finansman Paketi - GTİP -NACE Çalışması Hk.

4. HAK Adres ve İletişim Bilgisi

5. DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Komitesi Hk.

6. Halal Show India

7. Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hk.

8. X. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı

9. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 10 Aralık 2019 tarihinde DTÖ'de yayımlanan bildirimine göre Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı tarafından "Şırıngalar” (9018.31 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 7 Aralık 2019 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde taraf olma taleplerini ve Ukraynaca dilinde hazırlayacakları bilgi ve belgeleri soruşturma otoritesine yazılı olarak sunmaları gerektiği ve Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu bildirim ekte yer almaktadır.

EK-1: Açılış Bildirimi

2. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, ülkemizin, Avrupa Birliği'nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu, Gümrük Birliği'nden doğan hakların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi ile AB pazarına ihracat yapan firmaların AB üyesi ülkelerde yerleşik firmalarla eşit şartlara sahip olabilmesi için ulusal mevzuatımızın AB mevzuatına birebir uyumlu olması ve mevzuatın uyumunun Avrupa Komisyonunca teyit edilmesi gerektiği belirtilmekte olup, AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu kazanımların elde edilmesi ve mevzuatın oluşturulmasından, ürünün piyasaya arzına ve de nihai kullanıcıya ulaşmasına kadar geniş bir sürecin tamamlanmasını kapsadığı, yetkili kuruluşların ve tüm iktisadi aktörlerin ilgili mevzuatı doğru yorumlayabilmesi ve mevzuatın tam uygulanmasının serbest dolaşımın temini için elzem olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, tek pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması, bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlandığı, söz konusu Rehberin, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler (yetkili kuruluşlar, ticaret ve tüketici kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, ithalatçılar, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve ticaret birlikleri gibi) hakkında bilgi edinmek isteyen Üye Devletlere ve diğer ilgililere yönelik olduğu, ayrıca Rehber'in, AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Antlaşması imzacılarının yanı sıra Türkiye'ye de uygulandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla söz konusu Rehberin dilimize çevrildiği ve https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde elektronik olarak sunulduğu ifade edilmektedir.

3. İVME Finansman Paketi - GTİP -NACE Çalışması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi kapsamında yapılmakta olan teknik çalışmada kullanılmak üzere sektörler bazında yerlileştirilmesinde fayda görülen hammadde ve ara mamullerin, bazı sektörlere yönelik NACE'lerin paylaşılması ile GTİP listesinde rastlanılamayan GTİP'lerin yeniden değerlendirilerek Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesinin talep edilmiş olduğu, bu kapsamda söz konusu taleplerin ilgili Bakanlık ve kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile paylaşılmasını takiben yapılan çalışmada son durumları belirtilen NACE ve GTİP'lerin oluşturulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu NACE ve GTİP'lere ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

EK-2: İVME Finansman Paketi kapsamında eklenen NACE ve GTİP'ler Tablosu

4. HAK Adres ve İletişim Bilgisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7060 sayılı Kanun ve 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri çerçevesinde, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Helal Akreditasyon Kurumu(HAK)'nun, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulduğu belirtilmektedir.

Adı geçen kurumun, kendisine tahsis edilen hizmet binasına taşınmış olduğu bildirilmekte olup, ilgili kurumun güncel ulaşım ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 312 939 08 00

Faks: +90 312 219 55 81

Kurumsal E-Posta: info@hak.gov.tr

Kurumsal İnternet Adresi: www.hak.gov.tr

KEP Adresi: tchelalakreditasyon@hs01.kep.tr

5. DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Komitesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararları çerçevesinde DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi'nde yapılan değişiklikleri içeren 11 Ekim 2019 tarihli SCA/2/19 (22) sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13984.doc.htm internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

6. Halal Show India

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Halal Show India 2020 fuarının 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde Hindistan'ın Mumbai şehrinde B2B and B2C hedef kitlesine yönelik 10 civarında ülkeden firmanın katılımı ile gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara helal pazarına yönelik faaliyet gösteren Türk firmalarının katılımının teşvik edilmesi amacıyla 2 (iki) firmaya ücretsiz stand alanı tahsis edilebileceği bilgisinin de yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-3: Halal Show 2020 India Broşür (9 sayfa)

EK-4: Halal Show 2020 Ek Floor Plan (1 sayfa)

7. Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomik İşbirliğine dair Hükümetler arası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısı 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Aşkabat'ta gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, firmaların Türkmenistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar ekte yer alan sorun bildirim formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Sorun Bildirim Formu (Türkmenistan)

8. X. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın 10'uncusu 12-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Aşkabat şehrinde Bakanlığımız yetkili organizatörlerinden Meridyen Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında 9'uncusu düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın katılımı ile gerçekleştirilmiş olduğu, bu yıl ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın teşrifleriyle fuarın açılmasının planlandığı, söz konusu fuarın, ülkemizin ve Türk İhraç Ürünlerinin Türkmenistan'da tanıtımının sağlandığı en önemli etkinliklerden biri olduğu, Türkmenistan'ın gerek mal ticareti gerekse hizmet ticareti bakımımdan taşıdığı önem ve fuarın ayrıca Türkmenistan nazarında sahip olduğu itibar gibi hususlar dikkate alındığında, ülkemizden geniş bir katılımın sağlanmasında fayda olduğu belirtilmektedir.

9. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin bitkileri zararlılardan koruyucu önlemlere ilişkin 2016/2031/AB sayılı Tüzüğü 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağı, söz konusu tüzüğün uygulanması için yeknesak koşulları belirleyen 2019/2072/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 10 Aralık 2019 tarihli ve L 319 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu ve söz konusu Tüzüğün de 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı bildirilmiştir.

Söz konusu tüzüğün incelenmesinden de görüleceği üzere,

- Birlik'in karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlı listesi ile kategori ve eşikleriyle ekimlik spesifik bitkiler Ek IV'te,

- Spesifik ekimlik bitkilerin Birlik içerisinde hareketi ve AB'ye girişine ilişkin karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlıların varlığını önlemek için önlemler Ek V'te,

- Bazı üçüncü ülkelerden AB'ye girişi yasaklı olan bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesi Ek VI'da,

- Üçüncü ülke veya Birlik alanı menşeli ve AB'ye girişi veya AB alanı içerisinde hareketi için özel gerekliliklerin yer aldığı bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesi Ek VII'de,

- Üçüncü ülke veya Birlik alanı menşeli ve bazı korunmuş bölgelere girişi yasaklı bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesi Ek IX'da,

- AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objeler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesi Ek XI Bölüm A'da,

- Söz konusu tüzüğün Ek XI Bölüm A ve C'sinde yer almayan ve AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesi Ek XI Bölüm B'de,

- AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gerekmeyen bitkiler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesi Ek XI Bölüm C'de ve AB'deki korunmuş bir bölgeye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objeler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesi Ek XII'de yer aldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu tüzüğün 5. Maddesine göre Ek IV'te yer alan spesifik ekimlik bitkilerin üzerindeki karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlıların varlığı veya bunlardan kaynaklanan belirtiler Ek IV'te belirtilen eşiklerin üzerinde ise AB'ye girişi veya Birlik içinde hareketine izin verilmeyeceği geçiş önlemlerine ilişkin 17. maddeye göre ise 14 Aralık 2019 tarihi öncesinde 66/401/AET, 66/402/AET, 68/193/AET, 98/56/AT, 2002/55/AT, 2002/56/AT, 2002/57/AT, 2008/72/AT, 2008/90/AT sayılı direktiflerin geçerli gerekliliklerine göre AB'ye giriş yapan, Birlik alanı içinde hareket eden veya üretilen tohumlar ve ekimlik diğer bitkiler eğer bu gereklilikler ile uyumlularsa 14 Aralık 2020 tarihine kadara AB'ye giriş yapabilecek veya Birlik alanında hareket edebileceği, 14 Aralık 2020 itibariyle 2019/2072/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 5. ve 6. maddeleri bu mevzuat ile kapsanan tüm ekimlik bitkilere uygulanacağı bildirilmektedir.Ekler:
EK-1 Açılış Bildirimi.pdf

EK-2 İVME Finansman Paketi kapsamında eklenen NACE ve GTİP’ler Tablosu.pdf

EK-3 Halal Show 2020 India Broşür.pdf

EK-4 Halal Show 2020 Ek Floor Plan.pdf

EK-5 Sorun Bildirim Formu (Türkmenistan).docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.