2019/265 Sirküler (30.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-265

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu

2. Ottava Ticaret Müşavirliği Uyarısı Hk.

3. İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk.

4. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Numunelik Eşya ve Modeller

5. Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişareleri 9. Dönem Toplantısı

6. TGK- Baharat Tebliği Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Fuar Duyurusu

Singapur Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 10-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında Singapur'da gümrüksüz alanda satışı yapılan ürünler, seyahat ve kozmetik ürünleri konusunda gerçekleştirilecek olan "TWFA Asia Pacific" fuarına ilişkin olarak ilgili firmaların bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiği ifade edilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuarın hâlihazırda Bakanlıkça "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almadığı görülmekte olup, firmalarımızın ilgilenmeleri durumunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri aracılığı ile bilgi almaları gerektiği belirtilmektedir.

2. Ottava Ticaret Müşavirliği Uyarısı Hk.

Ottava Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, son dönemde giderek artan bir şekilde dolandırıcılık amacıyla bazı internet hesaplarından vatandaşlarımıza yönelik olarak Kanada'da çalışmak üzere yüksek ücretli iş tekliflerinin yapıldığı ve akabinde vize veya iş başvuru ücreti adı altında ödeme yapmalarının istendiği belirtilmekte ve vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür tekliflerin tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.

3. İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerini kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiğinden 31 Aralık 2019 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerini süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmış oldukları belirtilmektedir.

4. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Numunelik Eşya ve Modeller

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bilgilerden posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlem süreçlerinde sorun ve tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun;

· 167. maddesinin birinci fıkrası ile yine aynı kararın 126. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde; Kanunun 167. maddesinin birinci fıkrasının 8/d bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile 8/e bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile söz konusu Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili bulundukları,

· 127. maddesi gereğince de, posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca verilen bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmadığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşyaya, 2009/15481 sayılı Kararın 86. ve 91. maddeleri kapsamında gümrük vergilerinden muafiyet uygulandığı ve yine aynı kararın 126. maddesi hükümlerine göre operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilerek ilgili muafiyet kodu (NUM) ile beyanı yapılmak suretiyle firmalara teslim edilebildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük Genel Tebliği'nde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” ile getirilen değişiklik kapsamında, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşya için uygulanmakta olan ayda en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmesi sınırlamasının kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 06.08.2019 tarihli ve 46443109 sayılı yazıları ile ticari hayatın gereklerine uygun olarak numunelik eşya ve modellerin tesliminde gecikmelere mahal verilmeyecek şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla gerek ilgili gümrük müdürlüklerinin ve gerekse ilgili operatör hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin bilgilendirilmesinin talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki hususların göz önüne alınarak,

a) Numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaların, gümrük vergilerinden muaf olduğu,

b) Belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek numune ve model olarak tanımlandığı,

c) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair ibare olması önemli olmakla birlikte, böyle bir ibarenin olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde de eşyanın muafen ithal edilebildiği,

d) Gümrük İdaresi'nin, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirler alabildiği,

e) Numunelik eşya ve modelin ithalinde ağırlık veya kıymet sınırlanmasının bulunmadığı,

f) Operatör hızlı kargo firmalarınca bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmadığı,

g) Operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilirken ilgili muafiyet kodunun (NUM) seçilmesi suretiyle beyanın yapılması gerektiği,

h) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasının bedelli veya bedelsiz olmasının bir şart olarak aranmadığı,

i) Operatör hızlı kargo firması tarafından, gelen eşyaya ilişkin ek belge taleplerinin mümkün mertebe en kısa sürede karşılanmasının işlem süresinin kısalması anlamında faydalı olacağı,

bildirilmektedir.

5. Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişareleri 9. Dönem Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişarelerinin 9. Dönem toplantısının 3 Aralık 2019 tarihinde Bern'de yapıldığı, özel sektörü temsilen, ülkemizden DEİK, İsviçre'den ise saat, ilaç, makine ve gıda sektörleri temsilcilerinin katılım sağlandığı belirtilen toplantıda öne çıkan hususların aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıda,

1. Dünya ekonomisini etkileyen siyasi belirsizliklere dikkat çeken İsviçre tarafı, hali hazırda konu bazlı münferit anlaşmalar temelinde şekillenen AB-İsviçre ilişkilerini yeni bir hukuki zemine oturtmak ve güncellemek amacıyla "Kurumsal Çerçeve Anlaşma" müzakereleri yürütüldüğüne, halihazırda 38 STA'larının bulunduğuna, son dönemde MERCOSUR ve Endonezya ile STA müzakerelerinin tamamlandığına değinildiği,

2. Tarafların birbirlerini önemli birer ticaret ortağı olarak gördükleri, mevcut yatırım ve ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğu ve İsviçre tarafının özellikle gıda/tarım sektörlerinde bir iş forumu yapılması yönündeki taleplerinin bu anlamda katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiği,

3. İsviçre tarafının, İsviçre ilaç-ecza sektörünün, ülkemizdeki yerelleştirme uygulamaları, fiyatlandırma ve döviz kuru politikaları, GMP uygulamaları, paralel ticaret, ruhsatlandırma süreçleri ve veri imtiyazına ilişkin beklentilerini aktardığı, ayrıca, ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet alanında kaydedilen gelişmelere rağmen taklit saat konusunun halen sorun teşkil ettiğine işaret eden İsviçre tarafı, ülkemize saat ithalatında uygulanan ürün güvenliği gerekliliklerinden İsviçreli firmaların ari tutulması beklentisinin dile getirildiği,

4. İsviçre'nin kara yolu taşımacılığında kilometre başına talep ettiği 0.90 cent'lik tutarın ihracatçı firmalar üzerinde yarattığı zorluklar ile müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde ülkemizin İsviçre pazarına girebilmesine yönelik beklentilerimizin İsviçre tarafına iletildiği,

5. Bilim ve teknoloji alanında her iki ülke akademisyenlerinin birlikte yürüttüğü projelere atıfla, ortak yürütülecek projelere mali destek sağlayabilecek olan TÜBİTAK'ın İsviçreli muadil kuruluşlarla iş birliğine hazır olduğu,

6. Revize edilen Türkiye-EFTA STA'nın onay süreçlerinin İsviçre'de tamamlandığı, Türkiye'de ise TBMM Genel Kurulunda onaya sunulma aşamasında olduğu kaydedilmiş olduğu ve STA kapsamındaki menşe ve gümrük uygulamalarına ilişkin hususların ele alındığı,

7. DTÖ müzakerelerine ilişkin olarak, her iki taraf da Anlaşmazlıkların Halli Organı'na atama yapılması ihtiyacına ve 12. Bakanlar Konferansında belirli alanlarda anlaşmaya varılması hedefine işaret ettiği, ülkemizce, "özel ve lehte muamele"ye tabi olacak ülkelerin gelişmişlik derecesinin bizatihi ülkeler tarafından belirlenmesinin uygun olacağı,

8. Brexit sonrasında İngiltere ile İsviçre arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek üzere Şubat 2019'da bir anlaşma imzalandığı, böylece ticaret, hava ve kara ulaşımı, istihdam, sosyal güvenlik ve vatandaş hakları alanlarında AB ile İsviçre arasındaki mevcut düzenlemelerin ikili düzeyde korunması suretiyle bir hukuki zemin tesis edildiği, Türk heyetince, Türkiye-İngiltere Ticaret Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine değinilmiş olduğu ve İngiltere ile mevcut düzenin korunması ve uzun vadede kapsamlı bir STA yapılması yönündeki hedefin vurgulandığı belirtilmektedir.

6. TGK- Baharat Tebliği Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği taslak metninin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular" bölümünde görüşe

açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlığa iletilmek üzere oluşturulacak taslak metne ilişkin gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin aynı adreste bulunan forma işlenerek 8 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekte yer alan sorun bildirim formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Sorun Bildirim FormuEkler:
EK-1 Sorun Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.