2023/002 Sirküler (09.01.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-002

Sayın Üyemiz;

1. Mısır Merkez Bankası'nın Akreditif Zorunluluğu Uygulamasını İptal Kararı

2. Gürcistan Bankalarının Türkiye'ye Döviz Transferlerinde Ek Belge Talebi Hk.

3. Arpa Standart Tasarısı

4. Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

5. 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

6. Kamerun'a Yolcu Beraberi Eşya Taşınması

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

8. İsrail / Kablo Anti-Damping Önlemi

9. Sınır Ötesi Elektronik Ticaret

10. PeşinHububatSatışları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Mısır Merkez Bankası'nın Akreditif Zorunluluğu Uygulamasını İptal Kararı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 13 Şubat 2022 tarihi itibarıyla uygulanan ithalatta akreditif zorunluluğu uygulamasının Mısır Merkez Bankası'nca alınan karar kapsamında kaldırılmış olduğu ve diğer ödeme yöntemlerinin de serbestçe kullanılabileceği bildirilmektedir.

Karar Linki:

https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Regarding-conducting-import-transactions-through-IDCs.aspx

2. Gürcistan Bankalarının Türkiye'ye Döviz Transferlerinde Ek Belge Talebi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Gürcistan Merkez Bankası talimatıyla Gürcistan'da kurulu bankaların uluslararası yaptırımlara tabi ülkelerle ticaretin engellenmesini teminen bu ülkelere komşu çeşitli ülkelere döviz transferinde ilave belge talep etmeye başladığı, bu kapsamda İran'a komşu olan 3 ülke Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'a yapılan ABD Doları ve Avro transferlerinde ödemenin bu ülkelerdeki şirketler ve bu ülkelere ait eşya için olduğunu teyit etmek üzere ticari bankalarca menşe belgesi ve sözleşme/fatura talep edildiği, avans ödemelerinde ise bankalar tarafından üretici firmaların araştırılarak sorun tespit edilmemesi halinde ödemenin sorunsuz olarak yapılabildiği, bu çerçevede ihracatçı firmalarımızın eşyanın menşe ispat belgesini ve sözleşme/faturasını alıcıyla (alıcının bankasıyla) paylaşmalarının ödemelerin ülkemize transferi için gerekli olduğu bildirilmekte olup, konuya ilişkin Gürcistan Merkez Bankası ve bazı ticari bankaların duyurularına aşağıdaki adreslerden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

https://nbg.gov.ge/en/media/news/statement-of-the-national-bank-of-geor-27

https://www.tbcbank.ge/web/en/prohibition-of-transactions-with-sanctioned-countries

https://www.ziraatbank.ge/en/money-transfers

Yazıda devamla, yukarıda maruz düzenlemeyi gerekçe gösterip ön ödeme yapamadığını belirterek teslimat sonrasında ödeme vaadiyle sipariş vermek isteyen olası kötü niyetli kişilere karşı firmalarımızın dikkatli olmaları gerektiği belirtilmekte ve söz konusu düzenlemeye ilişkin ilave destek ihtiyacı duyan firmalarımızın Tiflis Ticaret Müşavirliği ile temasa geçebilecekleri ifade edilmektedir.

3. Arpa Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından " TS 4078 tst T2 Arpa” standart tasarısının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu standart tasarısına ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Arpa Standardı

4. Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ekte yer alan Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 29.12.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, kimya ve toprak ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvurularının Bakanlıklarınca bahse konu genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.

EK-2: Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

5. 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkları nezdinde 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi'nin yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu Genelge kapsamında kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, ağartma, kasar, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek, Genelge kapsamına giren tesislerin Genelge'nin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını üç ay içerisinde İl Müdürlükleri'ne iletmeleri gerektiği bildirilmektedir

EK-3: 2022-20 sayılı Genelge Hk. Bilgilendirme

6. Kamerun'a Yolcu Beraberi Eşya Taşınması

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Younde Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Kamerun Gümrük İdaresi tarafından uygulanan farklı vergilendirme ile Kamerun Maliye Bakanlığı tarafından yolcu beraberindeki eşya/bavul sayısına uygulanan kısıtlamalar kapsamında Kamerunlu yetkililer ile karşılıklı görüşmeler yapıldığı, konunun ihracatçılarımız açısından ele alınarak karşılıklı ticaret hacminin geliştirilmesi doğrultusunda değerlendirildiği ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmaya devam edileceği bildirilmektedir.

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi; ülkemiz menşeli "Alüminyum Folyo” ithalatına karşı ise 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulandığından bahisle, İnşaat demiri ürününe ilişkin söz konusu telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin; alüminyum folyo ürününe ilişkin söz konusu anti-damping önleminin 23 Eylül 2021 - 31 Ekim 2022 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önleminin ise 5 Mart 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığından bahisle; konuya ilişkin 3 Ocak 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-01-03/pdf/2022-28518.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; ITA'nin, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmalara taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış bildiriminin yayımı tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmalara taraf olacak firmaları açıklayacağı; öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği; ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanının bulunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalara gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığa da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep eden hükümet soru formlarının gönderileceği, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği belirtilmektedir.

8. İsrail / Kablo Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İsrail tarafından ülkemiz menşeli düşük voltajlı bakır kablo (İsrail gümrük tarife cetveline göre 8544.49.90 kodlu) ithalatına karşı 1 Nisan 2019 tarihinden beri uygulanmakta olan anti-damping önleminin uzatılması talebi kapsamında İsrail Ekonomi Bakanlığınca bir gözden geçirme soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan nihai bulgu raporuna ilişkin olarak İsrail tarafınca iletilen 2 Ocak 2022 tarihli bildirimde; tarafların ilgili Komite'ye 14 gün içerisinde yazılı görüşlerini sunabileceği, ayrıca ilgili Komite'nin huzuruna çıkma talebinde bulunabileceği belirtilmektedir.

9. Sınır Ötesi Elektronik Ticaret

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin (E-Ticaret) halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, detaylı Beyan Modülü'nün kalem ekranındaki genel bilgiler bölümüne "Sipariş Türü Kodu” başlığı altında yeni bir kutucuk eklendiği belirtilerek, söz konusu kutucuğun mükellef tarafından doğru beyan edilmesi ve uygulamanın 2023 yılı başından itibaren uygulamaya alınması için detaylı bilgilendirme rehberinin gönderildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu rehberde Basitleştirilmiş Gümrük Beyanında (BGB) taşıma senedi düzeyinde yer alan elektronik ticaret kutucuğunda doğru beyan edilmesi ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı, ayrıca mesaj kodu olarak da 5178 kodu ile beyanın elektronik ticaret olup olmadığı hususunda bir bilgi toplandığı ifade edilmektedir.

EK-4: Sınır Ötesi E-Ticaret Rehber

10. PeşinHububatSatışları

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından alınan yazıda; ekmeklik ve makarnalık buğday ile mısır satışlarının, firmaların aylık fiili tüketim miktarları karşılığı, sadece yurtiçine yapmış oldukları satış miktarları dikkate alınarak yapıldığı, yurtdışı satışlarının (ihracat miktarları) aylık fiili tüketim miktarının hesaplanmasında dikkate alınmadığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Birliğimiz üyesi firmaların varsa 2022 yıl sonu itibariyle(01.01- 31.12.2022)gerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) gerekse kati (1000) ihracat kapsamında mamul madde ihracat ve/veya ithalat miktarlarının Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'na ibraz edilmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin;

a) 2023 yılı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndanekmeklik ve makarnalık buğdaytalep eden firmalara,2022 yıl sonu itibariyle DİİB kapsamındagerçekleştirilen toplam mamul madde ihracat miktarını belirten yazınınTicaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'nce;kati (1000) ihracat kapsamındagerçekleştirilen toplam mamul madde ihracat miktarını belirten yazının iseİhracatçı Birlikleritarafından,

b) 2023 yılı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndanmısırtalep eden firmalara,2022 yılsonu itibariyle DİİB kapsamındagerçekleştirmiş oldukları toplammısır ithalat miktarınıbelirten yazınınTicaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleritarafından,

c) Şayet talep eden firmanın 2022 yıl sonu itibariyle gerek DİİB gerekse Kati (1000) mamul madde ihracatı veya mısır ithalatı yoksa bu durum da yazılı olarak

temin edileceği bildirilmiştir.



Ekler:
ek-1.docx

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.