2023/003 Sirküler (11.01.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-003

Sayın Üyemiz;

1. Etiyopya Genel Ticaret Heyeti

2. Avustralya Genel Nitelikli Ticaret Heyeti

3. Japonya Genel Ticaret Heyeti

4. AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı

5. Antalya Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü DİİB ve HİİB Birimi Yer Değişikliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Etiyopya Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (KİB) organizasyonunda; 20 - 24 Mart 2023 tarihleri arasında Etiyopya'ya yönelik tüm sektörlerin katılımına açık Genel Nitelikli Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Addis Ababa şehrine kapsayacak söz konusu organizasyonda Etiyopya'dan iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu heyete katılım için 20 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar https://delegations.tim.org.tr/event/ethiopia-addis-ababa-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak olan ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için eşleştirme hizmeti, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 22.000,00 TL olarak belirtilmiştir. Ön değerlendirme sonucu katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığı ile yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmaların heyete katılımları, başvuru formlarının firmalar tarafından doldurulması ve ödeme dekontlarının KİB Genel Sekreterliği'nin arge@kib.org.tr e-posta adresine iletmesi ile birlikte kesinleşeceği belirtilmiştir.

EK-1: Etiyopya Genel Ticaret Heyeti Duyuru Metni

2. Avustralya Genel Nitelikli Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) organizasyonunda 26 Şubat - 04 Mart 2023 tarihleri arasında Avustralya'ya yönelik tüm sektörlerin katılımına açık Genel Nitelikli Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve Sydney ve Melbourne şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Avustralya'dan iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 13 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/australiasydney-melbourne-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği; firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için eşleştirme hizmeti, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 3.500-$ olduğu ve ön değerlendirme sonucu katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımlarının başvuru formlarının firmalarca doldurulması ve ödeme dekontlarının AKİB Genel Sekreterliği'nin sanayi@akib.org.tr e-posta adresine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği de bildirilmektedir.

EK-2: Avustralya Genel Ticaret Heyeti Duyuru Metni

3. Japonya Genel Ticaret Heyeti Hk.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu, Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 27 - 30 Mart 2023 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo şehrine yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Japon iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ticaret heyetine katılımcı firma sayısı belirli sayıda sınırlandırılmış olup, başvuru için son tarih 27 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://bit.ly/3PFiIeG linkinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olduğu, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen katılımcı firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 34.000 TL olarak belirlenmiştir. Heyete katılım, online başvuru formunun doldurulması ve dekontun Uludağ İhracatçı Birliğine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

EK-3: Dikkat Edilecek Hususlar

EK-4: Taslak Program

4. AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Atık Sevkiyatları Tüzüğünü revize eden bir mevzuat taslağı açıklanmış olduğu, anılan taslak ile, AB'nin kıymetli hammadde sınıfındaki hurda demir dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerin AB'den girdi teminine yeni düzenlemeler getirilmesinin öngörüldüğü aktarılmaktadır.

Yazıda devamla, taslak mevzuat kapsamında getirilmesi öngörülen tedbirlerin, başta hurda metal olmak üzere hammadde niteliğindeki atıkların ihracatına miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbir olarak, AB-Türkiye AKÇT STA'sı ve AB'nin DTÖ yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu kısıtlamaların çevrenin korunması amacını aşarak orantısız kısıtlamalara zemin hazırladığına yönelik ülkemiz çekincelerini Avrupa Komisyonu ile gerçekleştirilen müteaddit görüşmelerde dile getirildiği, ülkemiz çekincelerini içeren pozisyon belgesinin iletildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, anılan taslak mevzuata ilişkin olarak 19 Aralık 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AB Nezdinde Brüksel Daimi Temsilciliği katılımıyla Brüksel'de Avrupa Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan toplantıda, Komisyon tarafından, yöneltilen sorular çerçevesinde ülkemiz mevzuatına ilişkin bilgi aktarılmış olduğu, Ticaret Bakanlığınca ise taslak mevzuata dair çekinceler iletilmiş ve toplantıya ilişkin detaylı bilgi notu ekte sunulduğu bildirilmektedir. Bu itibarla, AB tarafından Atık Sevkiyatı Tüzüğü Taslağı ile benimsenmiş olan strateji kapsamında Ticaret Bakanlığı genel değerlendirmeleri özetle aşağıda yer almaktadır.

- AB çelik sektörü, ETS kapsamında emisyon oranında ödemekle yükümlü olacağı ücretlerin azaltılması ve bu kapsamda uluslararası rekabetçiliğinin artırılması amacıyla önümüzdeki dönemde hurda metali girdi olarak kullanan elektrikli ark ocaklarına yönelik yatırımlarını artıracak, bu nedenle hurda metal hammaddesine olan ihtiyaç artacaktır. Söz konusu mevzuatın, hurda metale yönelik hammadde ihtiyacı arttığında, kısıtlama yapılmasına imkân verecek hükümleri taşıdığı değerlendirilmektedir.

- Öte yandan, AB tarafından sürdürülebilir ürün inisiyatifi kapsamında, tüm ürün gruplarında çıkarılacak yeni mevzuatlar ile geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu getirilecek olup, demir Çelik sektörü öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımın tüm sektörlere yayılması öngörülmekte olup, alüminyum, plastik, kağıt, cam, tekstil gibi diğer atık türlerine olan ihtiyacın da artması durumunda, benzer kısıtlamaların bu atık türleri için de gündeme gelmesi söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede, mevzuat taslağının ticareti kısıtlayıcı etkisinin AB'nin DTÖ yükümlülükleri ile AKÇT STA'sı ve Gümrük Birliği'ne aykırılığına ilişkin ülkemiz tezleri, gerek AB nezdinde gerekse diğer uluslararası platformlarda dile getirilmeye devam edilecektir.

- Öte yandan, 2022 yılı sonunda sonuçlanması öngörülen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü-EKÖK projesi kapsamında atık işleme tesislerinin Endüstriyel Emisyon Direktifine uyum durumuna yönelik yapılacak tespitlerin, atılması gereken adımların belirlenmesi açısından yol gösterici olacağı, mevzuatta öngörülen geçiş süreci de dikkate alınarak, ülkemizde de 2-3 yıllık bir takvim çerçevesinde söz konusu mevzuatlara uyum sağlanmasının değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

- Ayrıca, önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu ile pek çok ürün grubunda hammadde ihtiyacının artacağı göz önüne alınarak, hammadde niteliğindeki atıkların ülkemizde toplanmasının etkin ve verimli hale getirilmesi ve ülkemiz geri dönüşüm kapasitesinin artırılması önem arz etmektedir.

- Buna ek olarak, Atık Sevkiyatı Tüzüğü Taslağı'ndan muafiyet sağlayacak atık durumunun sona ermesi, End of Waste-EoW statüsünün ülkemizce uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılmasında fayda görülmektedir.

EK-5: Atık Sevkiyatı Tüzüğü Taslağına İlişkin Avrupa Komisyonu İle Yapılan Toplantının Bilgi Notu

5. Antalya Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü DİİB ve HİİB Birimi Yer Değişikliği

Bilindiği üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü bünyesinde DİİB ve HİİB işlemleri Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında gerçekleştirilmekteydi.

Bölge Müdürlüklerinden alınan yazıda, Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde uygun yer olması nedeniyle söz konusu birimin işlemleri yürüten personel ile birlikte 09.01.2023 Pazartesi gününden itibaren "Liman Mahallesi, Liman Caddesi No:22 Konyaaltı/Antalya" adresindeki Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Binasına taşınıp hizmet vermeye başlayacağı ve birimin yeni iletişim numarasının 0242 259 13 21 (dahili 126) olarak güncelleneceği bildirilmektedir.Ekler:
ek-1 etiopya (1).docx

ek-2.docx

ek-3 Dikkat edilmesi gereken.docx

ek-4.pdf

ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.