2023/071 Sirküler (15.05.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-071

Sayın Üyemiz;

1. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ

2. Arjantin'de Hizmet İthalatı, Navlun ve Faiz Ödemelerine İlişkin Tedbirler

3. İhale ve Proje Çağrıları

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Çin Halk Cumhuriyeti

5. Irak'a Meyve Suyu ve Meşrubat İhracatı Hk.

6. Fas / Anti-Damping

7. Samsun Yeni OSB Hk.

8. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

9. Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge Duyurusu Hk.

10. Güvenli Ürün Danışma Ofisleri Hk.

11. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)” ile düzenlenmekte olduğu aktarılmaktadır.

Ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salınımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemelerini teminen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik”in, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlanması açısından revize edilerek 29/06/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin florlu sera gazlarının ithalatı prosedürleri ve ithalat denetimlerinin yanı sıra ihracatına ilişkin hükümler de içermesi nedeniyle "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ"de (İhracat: 2014/1) değişiklik yapılması ihtiyacına binaen "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)"in 28 Nisan 2023 tarihli ve 32174 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu ve söz konusu Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428-5.htm adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

2. Arjantin'de Hizmet İthalatı, Navlun ve Faiz Ödemelerine İlişkin Tedbirler

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Arjantin'de yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve döviz rezervi sorunları nedeniyle, ikili ticaretimizi olumsuz etkileyen, ithalat sistemi ve ithalat bedellerinin ödenmesine ilişkin kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edilerek bu defa, Arjantin Merkez Bankası'nın 26 Nisan 2023 tarihli ve 35157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Nisan 2023 tarihli ve 2023/7746 sayılı Kararı kapsamında bilgi verildiği iletilmektedir.

Söz konusu Karar çerçevesinde; Arjantin Merkez Bankası tarafından profesyonel hizmet ithalatı ve navlun ödemelerinin finansmanına ilişkin yeni tedbirler alındığı ve şirketler arası borçların faiz ödemeleri için Merkez Bankasından onay alınması koşulunun getirildiği ifade edilerek, yılsonuna kadar yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutarındaki ödemenin erteleneceği bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda:

1- 31 Aralık 2023 tarihine kadar, mal ve hizmet ithalatına ilişkin ticari borç ve/veya yurtdışından temin edilen finansal kredilere ilişkin faiz ödemelerine yönelik döviz piyasasına erişim için Merkez Bankasının onayının gerekli olduğu, söz konusu onayın yerel finansal kuruluşların faaliyetleri için gerekmekte olduğu,

2- Netflix, Spotify ve Youtube gibi eğlence platformlarına yönelik ödemelerde ilave vergiler (%75'e varan) alındığından bu gibi platformların uygulama dışında olduğu,

3- "Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri”, "Hukuk, Muhasebe ve Yönetim Hizmetleri”, "Reklam Hizmetleri, Pazar Araştırması ve Kamuoyu Araştırmaları”, "Mimari, Mühendislik ve Diğer Teknik Hizmetler” ve "Diğer Ticari Hizmetler”e ilişkin ödemelerin, SIRASE (Arjantin Hizmet İthalatı Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Sistem-Hizmet İthalatı için izin belgesi, geçerliliği 90 gün, inceleme süresi 60 gündür) belgesinin alınmasından 60 gün sonra yapılacağı, ödemenin 60 günden önce yapılabilmesi için şirketlerin Arjantin Merkez Bankası'ndan onay almasının gerekmekte olduğu, söz konusu ön onay gerekliliğinin aşağıdaki durumlarda aranmayacağı; a) Şirket ödemeyi hesabında bulunan döviz ile yapacak ise, b) Şirket aynı anda yurtdışından yeni bir finansal borcu üstlenmiş ve bu borcun ödemesinin tamamı 60 günden uzun ise, c) Şirketin hizmet ithalatının finansmanı için sağladığı fon, yerel bir finansal kuruluş tarafından verilmekteyse (ve bu fon yerel finansal kuruluş tarafından yabancı bir ticari kredi hattından karşılandıysa) ve bu finansmanın tamamı 60 günden uzun vadeli ise,

4- "Navlun hizmetleri” ve "Diğer ulaşım hizmetleri”ne ilişkin ödemelerin, hizmetin tamamlanmasından 90 gün sonra yapılacağı,

5- Menkul kıymetler ürünlerine ilişkin döviz ödemelerinin ise 180 gün sonra yapılacağı, bu ürünlerin Arjantin hukukuna tabi olması durumunda ödemelerin 90 gün sonra gerçekleştirileceği, belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Arjantin Merkez Bankası'nın, serbest döviz kurundaki (blue dollar) ani ve hızlı yükselişe neden olan ciddi bir rezerv sorunu ile mücadele etmekte olduğu ayrıca, ülke tarihinde yaşanan en ciddi kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki düşüş çerçevesinde ülke ihracat gelirlerinde azalma olduğu vurgulanarak, Arjantin Hükümeti tarafından döviz talebinin kontrol altına alınması ve sınırlandırılması, yurtdışına para çıkışının engellenmesi, ödemelerin ertelenerek rezervlerin pozitif seviyede tutulmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Karara, https://www.bcra.gob.ar/Noticias/nuevo-esquema-pago-servicios-fletes.asp ; https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7746.pdf bağlantılarından erişilmesinin mümkün olduğu belirtilerek Arjantinli ithalatçı firmaların Arjantin makamlarından ithalat lisansı temin etmekte zorlandıklarından bahisle lisansların temininin 90 gün veya daha uzun sürebildiği, ihracatçı firmalarımızın anılan lisansların temin edilmesinden sonra ürünlerini sevk etmelerinin ilave maddi ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi bakımından önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Firmalarımızın Arjantin makamlarından gerekli ithalat izinlerini alabilmeleri için Müşavirliğimizce gerekli her türlü girişimde bulunulmakta olduğu, içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlere kadar ülkenin mevcut ithalat politikalarında büyük bir değişim öngörülmediği belirtilmektedir.

Ek olarak, Arjantin Ekonomi Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçiliği tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan ortak basın açıklamasında, Arjantin ile Çin arasındaki SWAP Anlaşması çerçevesinde, ticari ödemelerde Yuan kullanılacağı, uygulamanın ithalat sürecini hızlandıracağı, gelecek ay için 1 milyar ABD Doları civarında bir ithalat hacmi için Dolar yerine Yuan kullanılacağı, bunun Arjantin'in net rezervlerini olumlu bir şekilde etkileyeceği ve Arjantin'e alan açacağı ifade edilmektedir.

3. İhale ve Proje Çağrıları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Madagaskar'da gerçekleştirilen ve bazı bölgelerin rehabilitasyonunu amaçlayan MIONJO Projesi kapsamındaki ihale ve Komorlar Birliğinde Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje kapsamında yapılacak alımlara ilişkin teklif çağrısı hakkında bilgi iletilmiş olup söz konusu ihale ve alımlara ilişkin belge gönderildiği belirtilmektedir.

EK-1: MIONJO İhale Teklifi

EK-2: Komorlar Birliği Proje Teklif Çağrısı

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Çin Halk Cumhuriyeti

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 16 Mayıs 2023 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Gıda ve Bilişim” isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/3BdCxUd

5. Irak'a Meyve Suyu ve Meşrubat İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonunun, Gümrük Müdürlükleri'ne gönderdiği 08/05/2023 tarihli ve 2312/58 sayılı yazısıyla; ilgili Konsey kararına atıfla meyve suyu ve meşrubat ürünlerinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin kararın, Irak Hükümeti tarafından özel ve kamu sektörlerinde yerel yatırımı teşvik etmeye ve yerel üretimi korumaya yönelik alındığı ve söz konusu kararın yalnızca Suudi Arabistan menşeli ürünleri değil tüm menşeleri kapsadığı bildirilmektedir.

Her ne kadar bahse konu kararda ithalat yasağının meyve suyu ve meşrubat ürünlerine ilişkin olduğu ifade edilse de, konuya ilişkin olarak Irak Gümrükler Genel Komisyonu yetkilileri ile yapılan görüşmede; söz konusu yasak kararının dondurma ürünlerini de kapsadığının şifahi olarak ifade edildiği, bu sebeple, Iraklı kamu kurum ve kuruluşlarından sürece ilişkin net ve sağlıklı bilgi temin edilmesinde sıkıntılarla karşılaşıldığı, ilgili mevzuat ve idari kararlar ile fiili uygulamalar arasında farklılıklar yaşanabildiği göz önüne alındığında, ilgili sektörlerdeki ihracatçı firmalarımızın sevkiyattan önce yerel distribütör veya ortakları ile irtibat halinde olmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu, bu kapsamda yukarıda bahsedilen karara ilişkin olarak da farklı uygulamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

EK-3: Yasak Kararının Tercümesi

6. Fas / Anti-Damping

İlgi : 01.03.2023 tarihli ve 2023-033 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımızda, Fas tarafından ülkemiz menşeli "Galvanizli Tel” (Fas tarife cetveline göre 7217.20.10.0 ve 7217.20.99.00 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından nihai kararın yayımlandığı bilgisi ve hesaplanan marjlar tarafınıza iletilmiştir.

Bu defa, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, mezkur önlemin 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı bilgisinin Ticaret Bakanlığımıza iletildiği ve buna göre, Fas tarafından ülkemiz menşeli galvanizli tel ithalatında 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren %21 ila %61 oranlarında anti-damping önlemi uygulanacağı belirtilmektedir.

7. Samsun Yeni OSB Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, kara, hava, deniz ve demir yolu gibi dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş kenti olan Samsun'un, birçok sektördeki yerli ve millî üretimle ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yatırımcılara önemli bir fırsat sunduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, dokuz adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sanayi Siteleri, Serbest Bölgeleri, Lojistik Merkezi, Teknopark ve Ar-Ge merkezleri, büyük firmaları ve gelişmiş altyapısının yanı sıra genç, yetenekli ve kalifiye işgücü potansiyeliyle Karadeniz Bölgesinin en önemli yatırım merkezlerinden biri olan Samsun'da, merkez ilçelerden Tekkeköy sınırları içerisinde 260 ha'lık alanda kurulan Yeni OSB'nin yatırımcılara açıldığı belirtilmektedir.

Yatırımcılara büyük avantajlar sağlaması planlanan Samsun Yeni OSB'nin, Samsun Limanına 16 km, Havalimanına 6 km, Devlet Karayoluna 1 km ve Samsun Lojistik Merkezi Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine 2 km mesafede yer aldığı; Sanayi atıklarının Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Tesisi ile doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildiği, güneş enerji sistemleri ile desteklenen Yeşil OSB konseptine uygun ve modern bir organize sanayi bölgesi olarak hizmet vereceği; Yeni OSB'nin, projeleri titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olmasının amaçlandığı ve Samsun ilinin, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Yeni OSB başta olmak üzere şehrin dört bir yanında bulunan ve yatırımcılarına çok sayıda avantaj sağlayan tüm OSB'lerine yatırım yapmak isteyen girişimcileri tüm imkanlarıyla desteklemeye hazır bulunduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, Samsun Yeni OSB'nin yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, savunma sanayi içeren seçkin yatırımlara tahsis edilmesinin hedeflenmekte olduğu, Samsun Yeni OSB'den yer tahsisinde bulunmak isteyen yatırımcıların aşağıdaki iletişim bilgileri yer alan Samsun Valiliğine veya Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına başvuruda bulunabilecekleri ifade edilmektedir.

Samsun Valiliği İrtibat: Ali YILMAZ (OSB Koord.) 0362 431 64 75 / 180 - 0542 624 29 96

Samsun TSO İrtibat: Necmi ALIÇ (Genel Sekr. Yrd.) 0362 432 36 26 / 133 - 0532 682 70 41

EK-4: Samsun Yeni OSB Konumu

8. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat: 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlendiği ifade edilmektedir. Mezkur Genelge'de 09/05/2023 tarihli Makam Onayından itibaren düzenlenecek DİİB'lerde geçerli olmak üzere muhtelif değişikliklere gidildiği ve söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine Bakanlık internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) erişim sağlanabildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, firmalar nezdinde oluşan ve Bakanlığa intikal eden hususların açıklığa kavuşturulmasını teminen, firmalarımızın 09/05/2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş belgelerinde yer alan özel şartlara riayet etmeleri ve mevcut taahhütleri doğrultusunda belge işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 09/05/2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş belgelerde anılan tarih öncesinde derç edilen özel şartların geçerli olduğu, anılan belgelere ilişkin olarak mezkur özel şartlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

9. Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge Duyurusu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İhracat Destekleri Hakkında Karar'ın 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve mezkur Karar kapsamında 10.10.2022 tarihinde Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge ve eklerinin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında sağlanan desteklerin ihracatla ilişkilendirilmesini teminen başvuruda bulunacak üretici şirketlerin ihracat gerçekleştirmiş olmalarının hükme bağlanmasına yönelik "Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge”de değişiklik yapıldığı ve 09.05.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genelge ve eklerinin Bakanlığımız internet sayfasında yayınlandığı belirtilmektedir.

10. Güvenli Ürün Danışma Ofisleri Hk.

İlgi: 03.05.2023 tarihli ve 2023-068 sayılı yazıları.

T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazılarında özetle, 1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı'na, "İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eyleminin eklendiği, Program'da belirlenen hedef doğrultusunda; Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesinin amaçlandığı ve anılan eyleme yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte; piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanmasının, tüketicilerin daha etkin korunmasının, ürün güvenliği alanında farkındalığın artmasının, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesinin ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde "Güvenli Ürün Danışma Ofisi- Batı Akdeniz” kurulduğu ifade edilmektedir.

  1. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlığımız görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

2023 yılında, söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde hem Bakanlığımızca uygun görülecek illerde fiziki olarak hem de Bakanlığımız ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi olarak "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirildiği, bu çerçevede Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 24 Mayıs 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 18 Mayıs 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlandırıldığı ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 22 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilemeyeceği belirtilmektedir.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

EK-5: 24 Mayıs 2023 Eğitim Programı Akışı

EK-6: 24 Mayıs Eğitim Programı Duyuru GörseliEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.docx

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.