2023/077 Sirküler (23.05.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-077

Sayın Üyemiz;

1. Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi

2. BM Güvenlik Konseyi Kararı ve AB Yaptırım Kararı

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Kırgızistan

4. Yeşil Dönüşüm Destek Programı

5. Raillive 2023 Etkinliği

6. Fuar Organizatör Bilgileri

7. Bazı Gıda Ürünlerinin AB'Ye İthalatında Uygulanan Arttırılmış Resmi Kontroller

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter1. Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli, Kanada tarife cetveline göre 1902.19.21.30, 1902.19.23.30, 1902.19.91.00, 1902.19.93.00, 1902.19.22.30, 1902.19.29.30, 1902.19.92.30, 1902.19.99.30 kodları altında yer alan makarna ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulandığı belirtilmektedir.

Mezkur önlemler kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 15 Mayıs 2023 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Bu çerçevede, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), tarafından önlemin kaldırılması halinde damping ve sübvansiyonun devam edip etmeyeceği incelenecek olup, CBSA'in dampingin ve sübvansiyonun devam edeceğine hükmetmesi halinde CITT tarafından önlemin kaldırılması durumunda devam edecek damping ve sübvansiyonun yerli üreticiler nezdinde zarara yol açmasının olası olup olmadığını inceleyecektir. CITT'nin de paralel bir karar vermesi halinde önlemin devam etmesinin gerekli olduğuna hükmedilecektir. İki kurumdan birinin aksi bir karar vermesi halinde ise önlemlerin yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olacağı ifade edilmektedir.

Soruşturma açılış bildirimine göre, soruşturma kapsamında işbirliğine gitmek isteyen tarafların 30 Mayıs 2023 tarihine kadar ilgili taraf formlarını doldurması gerekmektedir. Bu çerçevede, işbirliğine giden taraflara CBSA tarafından soru formları iletilerek yanıtlanması talep edilecektir.

Söz konusu açılış bildirimi ve soruşturma takvimine ilişkin bilgi https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18500/index.do adresinde yer almaktadır.

2. BM Güvenlik Konseyi Kararı ve AB Yaptırım Kararı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin Güvenlik Konseyi Komitesince iletilen SCA/2/23 (06) sayılı bildirim ve eklerinin iletildiği, bahse konu bildirimde "Maulawi Rajab" ve "Sultan Aziz Azam" adlı kişilerin ilgili yaptırımlar listesine alındığı belirtilmektedir.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin El Kaide ve DEAŞ'a yönelik olarak uyguladığı otonom nitelikteki (BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanmayan) kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 2016/1686 sayılı AB Tüzüğü ile 2016/1693 sayılı Konsey Kararı'na, değişiklik getirmek üzere 24 Nisan 2023 tarihinde kabul edilen (EU) 2023/845 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve (CFSP) 2023/848 sayılı Konsey Kararı'nın, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, anılan düzenlemelerle bahse konu listeye 1 grup ve 2 kişi eklendiği belirtilmekte olup, AB Resmi Gazetesi'nin ilgili nüshaları ile konuya ilişkin Konsey tarafından yayımlanan bilgilendirme metinleri ekte sunulmaktadır.

EK-1: BMGK Bildirimi

EK-2: Konsey Kararı

EK-3: Konsey Uygulama Tüzüğü

EK-4: AB Konseyi Basın Açıklaması

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Kırgızistan

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 23 Mayıs 2023 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Kırgızistan' da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile "Zoom” programı üzerinden "İlaç ve Bilişim (Yazılım)” isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Kırgızistan Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/3Oi2HN5

4. Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 20 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapılarak Öncelikli Yatırımlar uygulaması çerçevesinde yatırım teşviklerinden yararlanmak üzere, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynaklar koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımlandığı bildirilmektedir.

İlgili programın hayata geçirilmesi amacıyla ikincil mevzuat çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmaların katılımcı bir yaklaşımla geliştirilebilmesi için ilgili tarafların (kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb.) temsilcilerinin katılımıyla ileri bir tarihte Yeşil Dönüşüm Destek Programı Çalıştayı'nın yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Ek'te yer alan Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliği Taslağı'na ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliği Taslağı

5. Raillive 2023 Etkinliği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İspanya'nın önemli demiryolu tedarikçileri arasında olan İspanya Demiryolları Birliği (MAFEX) tarafından 29 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Madrid'de Raillive 2023 etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, anılan etkinliğin, Avrupa'nın sektördeki başlıca organizasyonları arasında olduğu dile getirilmiş olup etkinliğin sektörde yer alan firmalar için İspanya pazarında iş bağlantıları kurabilmek açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

EK-6: Raillive 2023 Broşür

EK-7: Raillive 2023 Sunum

6. Fuar Organizatör Bilgileri

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Irak ve Ürdün'de düzenlenecek olan çeşitli fuarlara ilişkin organizatör ve takvim bilgilerini içeren yazılar iletilmiş olup, ilgili fuarlara ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-8: Bağdat Uluslararası 47. Fuarı - Tarih Değişimi

EK-9: Irak'ta 2023 Yılında Düzenlenecek Olan Çeşitli Fuarlar

EK-10: Irak Uluslararası Yapım, İnşaat ve Altyapı Fuarı - Bağdat

EK-11: Ürdün'de 2023 Yılında Düzenlenmesi Planlanan Uluslararası Fuar ve Ekonomik Konferanslar

7. Bazı Gıda Ürünlerinin AB'ye İthalatında Uygulanan Arttırılmış Resmi Kontroller

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere aralarında ülkemizin de bulunduğu belirli üçüncü ülkelerden AB'ye girişinde bazı ürünlere yönelik resmi kontrollerin ve acil durum tedbirlerinin geçici olarak arttırılmasına ilişkin 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB tarafından düzenli olarak gözden geçirilmekte ve bu çerçevede, kontrol noktalarında resmi kontrollerin geçici olarak artırılmasına tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen hayvansal olmayan gıda ve yemlere ilişkin EK-I ve çeşitli kontaminasyon riski nedeniyle Birliğe giriş için özel koşullara tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen gıda ve yemlere ilişkin EK-II listeleri güncellenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yem Daimi Komitesi- Kontroller ve İthalat Koşulları Bölümü (The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed- Section Controls and Import Conditions) toplantısında gözden geçirme teklifinin onaylandığı belirtilerek beklenen Tüzük değişikliği kapsamında;

• Ülkemizden portakal ve nar sevkiyatları ile ilgili olarak, üye devletler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller sırasında, pestisit kalıntıları ile kontaminasyona ilişkin olarak Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edildiği ve bu nedenle Birliğe yönelik sevkiyatlarda gerçekleştirilecek belge ve fiziksel kontrol sıklığının %20'den %30'a çıkarılmasının,

• Aralık 2021'den bu yana etilen oksit ile kontaminasyon riski nedeniyle Birliğe girişlerinde artan düzeyde resmi kontrollere ve özel koşullara tabi keçiboynuzu (harnup), keçiboynuzu tohumu, dekortike edilmemiş, ezilmemiş veya öğütülmemiş ve değiştirilmiş olsun ya da olmasın keçiboynuzu veya keçiboynuzu tohumundan elde edilen müsilajlar ve kıvam arttırıcılarda üye devletler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerin Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere uyum konusunda gelişmeler olduğunu gösterdiği ve söz konusu gıda maddelerinin Birliğe girişinin insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmadığına dair kanıt sağlamakta olduğu, sonuç olarak, her sevkiyata, tüm numune alma ve analiz sonuçlarının 396/2005 sayılı Tüzük (EC) ile uyumluluk gösterdiğini belirten resmi bir sertifikanın eşlik etmesinin gerekmediği ancak mevcut uyum düzeyinin korunmasını sağlamak için resmi kontrollerin devam etmesinin gerektiği, bu nedenle, 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün Ek II'de yer alan ülkemizden sözkonusu ürünlerin Tüzüğün Ek I'ine aktarılarak, belge ve fiziksel kontrol sıklığının Birliğe giren sevkiyatların %20'si olarak belirlenmesinin, buna karşın keçiboynuzu sakızı içeren gıda katkı maddeleri karışımlarının EK-II'de yer almaya devam etmesinin,

• Temmuz 2019'dan bu yana siyanürle kirlenme riski nedeniyle Birliğe girişlerinde artırılmış resmi kontrol seviyesine ve özel koşullara tabi Türkiye'den nihai tüketici için piyasaya sürülmesi amaçlanan işlenmemiş kayısı çekirdekleri üzerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerin, artırılmış resmi kontrol seviyesinin oluşturulmasından bu yana sürekli olarak yüksek oranda uyumsuzluk gösterdiği ve insan sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiğine dair kanıtlar sunduğu, bu nedenle, resmi kontrollerin artırılmış seviyesine ek olarak, anılan üründe özel koşulların sağlanmasının ve özellikle numune alma ve analiz sonuçlarının 1881/2006 sayılı Tüzük ile uyumlu olduğunu gösteren resmi bir sertifikanın eşlik etmesinin gerektiği, bu nedenle, 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün Ek-I'inde yer alan nihai tüketici için piyasaya sürülmek üzere Türkiye'den gelen işlenmemiş kayısı çekirdeklerinin, belge ve fiziksel kontrol sıklığı Birliğe giren sevkiyatların %50'si olarak belirlenerek anılan Tüzüğün Ek II Madde 1'ine aktarılmasının,

• ABD menşeli olup Türkiye'den Birliğe sevk edilen antepfıstığı ve türevi ürün sevkiyatlarına ilişkin elde edilen bilgiler ışığında, bu ürünlerin aflatoksin ile kontaminasyon riski nedeniyle Birliğe girişine ilişkin özel koşulların belirlenmesinin gerektiği, bu nedenle, ABD menşeli olan ve Türkiye'den Birliğe gönderilen antepfıstığı ve türevi ürünlerin, Birliğe giren sevkiyatların %50'si olarak belirlenen belge ve fiziksel kontrol sıklığı ile 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün Ek-II Madde 3'e dahil edilmesinin ve ülkemiz yetkili makamları tarafından verilen ve numune alma sonuçlarının 1881/2006 sayılı Tüzük ile uyumlu olduğunu gösteren resmi bir sertifika ile birlikte sunulmasının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Anılan tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından Temmuz 2023'te yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

EK-12: Taslak Tüzük

EK-13: Taslak Tüzük Eki


Ekler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.