2020/142 Sirküler (17.04.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020/142

Sayın Üyemiz,

2/2812 Esas No.lu "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” 7244 sayılı Kanun 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacı başta olmak üzere olağanüstü hallerde karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi adına bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile mevzuattan kaynaklanan sürelerin uzatımı, toplantı erteleme veya uzaktan çalışma gibi başlıkları içeren 15 maddelik torba yasa yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

3 Aylık İş Akdi Fesih Yasağı

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilebilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

İşçiye Ücretsiz İzin Ödeneği Günlük 39,24TL

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği Koşulları

İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.

 

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Türkiye Varlık Fonu'na İlişkin Düzenleme

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ve alt fon ve şirketlerinin denetim raporlarının Cumhurbaşkanı'na sunum tarihi, Haziran ayından Ağustos ayına alınmaktadır. Türkiye Varlık Fonu'nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” ve "Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” başlıklı madde hükümleri uygulanmayacaktır. Benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde "Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması” başlıklı maddesi de uygulanmayacaktır.

Su Faturalarına Erteleme

Yasa ile konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesineimkan tanınmaktadır. Yapılan değişiklikle süre bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilmesi imkanı da getirilmektedir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Şirketler Kârın Yüzde 25'ine Kadarını Dağıtabilecek

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeş (%25) ile sınırlandırılarak şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerimizin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmaktadır.

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin DFİF Kaynaklı Kredi Borçlarının Ertelenmesi

2020 yılında ödenecek DFİF kaynaklı kredi borçları faizsiz olarak 2021 yılına; 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Verilen Lisansların Kullanım Sürelerinin 1 Yıl Uzatılması

 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.

 

TEDAŞ'a Ait Geçmiş Dönem Elektrik Tüketiminden Kaynaklanan Borçların Yapılandırılması ve Alacaklara İlişkin Faiz Oranlarının Düşürülmesi

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş veya yapılandırılmamış olan alacakların asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ'a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden asıl alacağa olan eklentilerin tahsilinden vazgeçilir.

Söz konusu kanunun yayınlandığı Resmi Gazetenin bir örneği ekte yer almakta olup Resmi Gazeteye ayrıca https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm linkinden ulaşılabilmektedir.

 

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

 

 

EK: Resmi Gazete Örneği


Ekler:
EK-Resmi Gazete.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.