2020/200 Sirküler (12.06.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-200

Sayın Üyemiz;

1. Fas Gümrük Uygulaması Hakkında

2. Fuar Duyurusu-Pakistan

3. Singapore Business Federation Duyurusu

4. Hindistan'ın DTÖ TTE Komitesine Yaptığı Bildirim

5. UNHRD Malzeme ve Teçhizat talepleri

6. Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

7. Fas Maske İthalat İzni Hakkında

8. Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1.Fas Gümrük Uygulaması Hakkında

Rabat Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlandığı belirtilen 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 08 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının kararnamesinin yürürlüğe konulması kapsamında, söz konusu maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyum aranacağı, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği hususlarına yer verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ürünleri ülkemizden Fas'a ihraç eden firmalarımızın, yeni uygulama hakkında bilgilendirilmelerini teminen söz konusu sirkülere ve kararnameye ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-1: Fas Gümrük Uygulaması Hakkında 6054 311 Sayılı Gümrük Sirküleri

EK-2: Fas Gümrük Uygulaması Hakkında 1060-20 Sayılı Kararname

EK-3: 1060-20 Sayılı Kararnamenin Çevirisi

EK-4: 6054-311 Sayılı Sirkülerin Çevirisi

2. Fuar Duyurusu-Pakistan

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Karaçi/Pakistan'da yerleşik "Ecommerce Gateway (ECG) Pakistan (Pvt) Ltd” firması tarafından 2020-2022 yılları arasında düzenlenecek fuarlara ilişkin takvimin yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

EK-5: Pakistan Fuarlar

3. Singapore Business Federation Duyurusu

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Singapur'da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olduğu ifade edilen Singapore Business Federation tarafından Müşavirliğimize iletilen elektronik bir postada firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu postada Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti (Covid19 Business Matching Service)" uygulamasının başlatıldığı; ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, koruyucu gözlükler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarak uygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ile başvurarak veri tabanına dahil olabileceklerinin belirtilmekte olduğu, sistemde eşleşme oluşması halinde de alıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı ifade edilmektedir. Alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceği linkler aşağıda yer almaktadır.

Alım Yapma Talebinde Olan Firmalar:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUMVlKQjE4QjVDOTlBSkxBNEQxN1pIOU8yUy4u

Tedarik Sunmak İsteyen Firmalar:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUNjNaVzVPVDJENzhMSk1QWDlIMkJLWkpUMy4u

4. Hindistan'ın DTÖ TTE Komitesine Yaptığı Bildirim

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hindistan'ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan düzenleme ile Hindistan'a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi'nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Hindistan tarafından hazırlandığı belirtilen G/TBT/N/IND/148 simgeli yeni Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi ile farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının ve DTÖ üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğü ifade edilmektedir.

DTÖ üyesi ülkeler tarafından bildirimi yapılan taslak teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin, bilgilendirmek ve aynı zamanda görüş ve değerlendirmelerini almak üzere Teknik Engel Web Sitesi (www.teknikengel.gov.tr) üzerinden üretici ve ihracatçılar ile paylaşıldığı, söz konusu bildirimlere ilişkin yorum ve değerlendirmelerin de Bakanlıkları tarafından ilgili ülkenin DTÖ TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi'ne iletildiği, ilgili teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin ihracatımıza olası yansımalarının değerlendirilerek, gerekli görülmesi halinde konunun DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi'nin Özel Ticari Kaygılar gündemine taşınabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu taslak düzenleme ve keyfiyet hakkında ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerini, 16 Haziran 2020 Salı mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-6: 3 Sayfa (Hindistan Tarafından Hazırlanan DTÖ Bildirimi)

5. UNHRD Malzeme ve Teçhizat talepleri

United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) yetkililerinden alınan e-postaya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler sisteminin bir parçası olan UNHRD'nin ortaklarının acil durum operasyonlarını destekleme misyonu ile beş merkezde (İtalya, Dubai, Panama, Las Palmas, Akra ve Kuala Lumpur) stok tuttuğu, ortaklarının, insani yardım operasyonları konusunda çalışan Birleşmiş Milletler Ajansları, hükümetler, bağışçılar ve uluslararası STK'lar olduğu, sahadaki insani yardım operasyonlarıyla ilgili gıda dışı birçok ürün ve hizmet satın aldıkları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ayrıntılı listesi ekte iletilen malzeme ve teçhizatın ihracatını yapan firmalara ilişkin listenin aşağıdaki formatta Meclisimize ve e-posta yoluyla ozkanaltuntas@tim.org.tr adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereği rica ederim.

EK-7: UNHRD Talep Edilen Malzeme ve Teçhizat Listesi

EK-8: Firma Bilgisi

6. Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmektedir.

"(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78'de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.”

"(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78'de yer alan bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir. Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı ifade edilerek, bahse konu Sistemin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanınmakta olduğu, söz konusu Formun 08.06.2020 tarihi itibariyle adı geçen Sistem üzerinden yükümlüsü tarafından elektronik ortamda verilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Elektronik ortamda ibraz edilen Başvuru Formunun, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü gereğince, ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından şeklen incelenmesi, varsa gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması işlemlerinin adı geçen Sistem üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzları ekte yer almakta olup, Yükümlü kullanım kılavuzlarına, ayrıca Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin "Yardım” başlığı altından veya Bakanlığın web sayfası üzerindeki Gümrük > Gümrük İşlemleri > Dijital Gümrük Uygulamaları > Kılavuzlar sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, 08.06.2020 tarihi itibariyle, ekli kılavuzlarda belirtilen adımlar takip edilerek,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvurunun onaya sunulmasının ardından, Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun çıktısının alınması,

3) Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve Sistem tarafından otomatik olarak atanan "Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 01.07.2020 tarihi itibariyle,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, Başvuru Numarası ile ilişkilendirilerek Başvuru Formuna elektronik ortamda eklenmesi,

3) Elektronik ortamda oluşturulan Başvuru Formuna Sistem tarafından otomatik olarak atanan "Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesinin,

gerektiği belirtilerek, 01.07.2020 tarihi itibariyle yapılması gereken işlemleri gösteren kullanım kılavuzlarının güncellenerek Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi ile Bakanlık web sayfasına ayrıca ekleneceği belirtilmektedir. Kılavıza ulaşım https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/kilavuzlar

EK-9: Kullanma Kılavuzu

7. Fas Maske İthalat İzni Hakkında

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlandığı belirtilen 05 Haziran 2020 tarihli ve 6058/311 sayılı sirkülere göre, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanı'nın 21 Mayıs 2020 tarihli ve 1345-20 sayılı kararnamesinin 04.06.2020 tarihli ve 6888 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile "3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.50.00, 6307.90.90.98 ve 9020.00.00.00” GTİP'leri altında kayıtlı olan korunma maskelerinin Fas'a ithalatında "İthalat İznine" tabi tutulacağına dair düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

EK-10: 1345-20 Sayılı Kararname

EK-11: 1345-20 Sayılı Kararname Çevirisi

EK-12: 6058-311 Sayılı Gümrük Sirküleri

EK-13: 6058-311 Sayılı Sirküler Çevirisi

8. Fuar Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Korea International Exhibition of Machinery, Equipment, Science and Technology for Agriculture 2020 (KIEMSTA 2020)” adlı fuarın, Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının ev sahipliğinde 28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Cheonan kentinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

EK-14: Fuar Duyuru YazısıEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-14.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.docx

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.