2020/205 Sirküler (19.06.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-205

Sayın Üyemiz;

1. Klorat Etken Maddesi Maksimum Kalıntı Düzeyi.

2. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Soruşturması

3. İhracatçı Birlikleri - 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmasının Ertelenmesi Hk.

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2020 Türkiye Milli Katılımı

5. Tanzanya Gübre Düzenleme Kurumu İhale Duyurusu

6. Tayland / Korunma Önlemi Soruşturması

7. Covid-19 Pandemi Sürecinin Kadın Girişimcilere Etkisi Anketi

8. Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

9. Benin'in İhtiyaç Duyduğu Ürünler Hk.

10. Çin'e E-Ticaret ile Gıda İhracatı Video Konferansı

11. Irak ve Azerbaycan-Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Etkinlikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Klorat Etken Maddesi Maksimum Kalıntı Düzeyi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliği (AB)'ne tarımsal ürünler ihracatı kapsamında; 8 Haziran 2020 tarihli ve L 178 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilen 2020/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek III'ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki "klorat" etken maddesi için maksimum kalıntı düzeyleri ile ilgili değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu Tüzükte özetle;

- Bitki koruma ürünlerinin pazara sürülmesine ilişkin 91/414/AET sayılı Konsey Direktifinin I sayılı Ekine kloratın dahil edilmemesi kararının ardından 2008/865/AT sayılı Komisyon Kararı ile klorat içeren bitki koruma ürünleri için tüm yetkilerin iptal edildiği,

- Klorat için belirli bir maksimum kalıntı seviyesi (maximum residue limit-MRL) belirlenmemesi sebebiyle halihazırda 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek I'inde yer alan tüm gıda ve yemler için 0,01 mg/kg varsayılan (default) MRL'in geçerli olduğu,

- Kloratın, bitki koruma ürünlerinde eski kullanımının yanı sıra gıda ve içme suyu işlemede klor dezenfektanlarının kullanılmasından kaynaklanan yan ürün olduğu ve bu tür kullanımlar neticesinde gıdalarda tespit edilebilir klorat kalıntılarının mevcut olabildiği,

- Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (European Food Safety Authority-EFSA) 2014-2018 yılları arasında gıda ve içme suyunda klorat kalıntılarının varlığını araştırmak için veri topladığı, bu veriler çerçevesinde, klorat kalıntılarının sık sık 0,01 mg/kg'lık varsayılan MRL'yi aşan seviyelerde mevcut olduğunun, seviyelerin kaynağa ve ürüne bağlı olarak değiştiğinin tespit edildiği; bu bulgulardan, doğru uygulama yapılsa bile, şu anda 0,01 mg/kg'lık mevcut MRL'ye uygun klorat kalıntısı seviyelerine ulaşmanın mümkün olmadığı,

- Birçok ilgili ve ilişkili sektörde klorat seviyelerini düşürmek ve koordine eylem yoluyla maruziyeti azaltmak için 2017 yılında üye devletler tarafından içme suyu, hijyen ve gıda ile yem için geçici maksimum kalıntı seviyelerinin ayarlanmasını da içeren ve paralel alınması gereken bir dizi eylemden oluşan çok disiplinli eylem planı üzerinde anlaşmaya varıldığı,

- Bu kapsamda, anılan Tüzüğün gıdalarda geçici maksimum seviyeleri belirlemeyi amaçladığı, söz konusu seviyelerin iyi üretim uygulamalarını takip ederek ulaşılabilir en düşük kalıntı oranı (as low as reasonably achievable-ALARA) seviyelerinde belirlenmesi gerektiği,

- Geçici MRL seviyelerinin hijyen, içme suyu, gıda sektörü işletmecilerinin klorat seviyelerini düşürmek için kaydedecekleri muhtemel ilerlemeler ışığında bu Tüzüğün yayımlanmasından itibaren en geç beş yıl içinde veya gözden geçirmeyi gerekli kılacak bir bilgi ve verinin ortaya çıkması durumunda daha erken gözden geçirileceği belirtilemtkedir.

Söz konusu Tüzükte yer alan klorat için geçici MRL'ler'in 8 Haziran 2025 tarihinden önce gözden geçirileceği, bahse konu Tüzüğün 28 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

EK-1: 2020/749/AB Sayılı Komisyon Tüzüğü

2. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Soruşturması

Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi'nden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 10 Haziran 2020 tarihli ve 01/KPPI/PENG/06/2020 sayılı duyuruda, Endonezya Tekstil Birliği'nin başvurusu üzerine "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ifade edilerek konuya ilişkin olarak 12 Haziran 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yapılan bildirimde soruşturmanın Endonezya Gümrük Tarife Cetveline göre 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92 ve 5705.00.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerini kapsayacağı, soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturmanın açılış tarihi olan 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri, konu hakkında 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında bir kamuoyu dinleme toplantısı düzenleneceği (yüz yüze veya video konferans), bahse konu toplantıya katılarak görüş ve kanıt sunmak isteyenlerin ilgili belgeleri en geç 16 Temmuz 2020 tarihine kadar iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer aldığı belirtilen "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

EK-2: Duyuru

EK-3: Başvuru Metninin Gizli Olmayan Versiyonu

EK-4: DTÖ Bildirimi

3. İhracatçı Birlikleri - 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmasının Ertelenmesi Hk.

İlgi : 28.02.2020 tarihli ve 2020/049 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de yer alan sirkülerimizde, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Tİ iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla organize edilen "İhracatçı Birlikleri - 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül töreninin 16 Haziran 2020 tarihinde düzenlenmesinin planlanmakta olduğu belirtilmişti.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisinden dolayı ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerinin durdurulması, yarışmaya katılan öğrenci sayısında düşüş yaşanmasına ve daha az tasarımın ortaya çıkmasına sebep olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca ödül töreninin planlanan takvim çerçevesinde yapılmasının da ihtimal dahilinde görülmediği, bu nedenle Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yarışmanın yeni eğitim döneminin akabinde gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2020 Türkiye Milli Katılımı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Şanghay/Çin'de 05-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2020 milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Fuarda 2019 yılında 180 ülke ve bölgeden 3.800'ün üzerinde katılımcının yer aldığı belirtilmekte olup ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar Duyurusu Linki: http://eib.li/525A8

Başvuru Linki: http://eib.li/34EF4

5. Tanzanya Gübre Düzenleme Kurumu İhale Duyurusu

Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Tanzanya Gübre Endüstrisi Düzenleyici Kurumu tarafından bir ihale duyurusu yapıldığı bildirilmektedir. Söz konusu ihalenin duyuru metni ekte yer almaktadır.

EK-5: İhale Duyurusu

6. Tayland / Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden edinildiği belirtilen bilgiye göre, Tayland Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler (7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7208.53 ve 720854 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan)” ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin 16 Ocak 2020 tarihinde başlatılan gözden geçirme soruşturması neticesinde 5 Haziran 2020 tarihinde Tayland Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimle söz konusu önlemin yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

7. Covid-19 Pandemi Sürecinin Kadın Girişimcilere Etkisi Anketi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıkları İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek ve bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulduğu belirtilmekte, böylelikle kadın ve genç girişimcilere daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Covid-19 Pandemi sürecinin kadın girişimcilerimize etkilerini tespit edebilmek amacıyla Bakanlıkları uhdesinde kadın girişimcilere ait veya kadın girişimcilerin ortak olduğu şirketler için anket çalışmasının yürütüldüğü ve bahse konu çalışma kapsamında kadın girişimcilere yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=69 adresinden erişim sağlanabildiği belirtilmekte olup anketin 26 Haziran 2020 tarihine kadar ilgililerce doldurulması rica edilmektedir.

8. Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya'ya ihraç edilecek ürünlerden; üzüm, elma, armut, kayısı, incir, avokado, kiraz, narenciye, greyfurt, portakal, lime, fındık, bezelye/bakla, kuru üzüm, limon, mandarin, domates için tüm parametrelerde numune kabulüne başlandığı bildirilmektedir.

9. Benin'in İhtiyaç Duyduğu Ürünler Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a yakınlığı ile tanınan işadamı Olivier Boko'nun, halihazırda taşraya elektrik sağladıklarını ve bununla bağlantılı olarak sayaç, trafo ve iletim hatları alanında ürünlere ihtiyaç duyduklarını ve ayrıca, Benin'in ihtiyacı olan ürünlerin ülkemizden tedarik edilebileceğini bildiklerinden bahisle, Türk girişimcilerin Benin'de üretim yapmalarını arzu ettiklerini ve bunun için her türlü kolaylığı sağlayabileceklerini ifade ettiği bildirilmektedir.

10. Çin'e E-Ticaret ile Gıda İhracatı Video Konferansı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Guanco Ticaret Ataşeliğimizin Alibaba Group - TMALL GLOBAL firması ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşmeler sonucunda, gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımıza yönelik olarak 24 Haziran 2020 saat 15:00'de firma yetkilisinin katılımıyla gıda sektöründe e-ticaret konulu bir video konferans gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Başvuru Formu:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=81659B409AE04CC

EK-6: Duyuru

11. Irak ve Azerbaycan-Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Etkinlikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olduğu ifade edilen Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 18 Haziran 2020 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Irak Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Bakanlığımız temsilcileri ile Irak pazarında aktif olarak yer almakta olan 5 iş insanımızın konuşmacı olarak katılacağı "Irak Pazarı, COVID-19 Salgını, Güncel Gelişmeler ve Özel Sektör Tecrübesi”; 19 Haziran 2020 Cuma günü yine 14.00-15.30 saatleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Müşavirlerimiz ile Azerbaycan'da yerleşik 3 iş insanımızın konuşmacı olarak katılacağı "Azerbaycan-Orta Asya'ya Açılan Kesintisiz İhraç Kapımız” e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Etkinliklere katılmak isteyen firmalar Irak için https://bit.ly/3fzrxD ve Azerbaycan için https://bit.ly/3d6VCsw linki üzerinden etkinliğe erişim sağlayabilecekleri ifade edilmekte ve etkinliğe azami 250 kişinin katılabileceği bildirilmektedir.

EK-7: Etkinlik BilgileriEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.png

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.