2020/325 Sirküler (08.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-325

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Anti-Damping Soruşturması

2. Kongo D.C. Firma Bilgilendirmesi

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

4. Moldova Business Week Hk.

5. Azami Döviz Kullanım Oranları

6. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

7. Türkiye-Rusya Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısında Alınan Kararlar

8. Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO Toplantısı

9. Yurtdışı Lojistik Merkezler Hk.

10. Avrupa Kolejine Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi Gönderilmesi.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. ABD / Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra ülkemiz menşeli döşek ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda. Bahse konu soruşturmaya ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) ön kararının 3 Kasım 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-03/pdf/2020-24299.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmekte; buna göre, ülkemiz açısından diğerleri marjı kapsamında ihracatçı firmalarımızın tabi olacağı oranın %20,03 olarak belirlendiği, söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında ITA'nın nihai kararını ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 135 günü geçmeyecek şekilde açıklamasının beklendiği bildirilmektedir.

2. Kongo D.C. Firma Bilgilendirmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Kinşasa Ticaret Müşavirliğimizden yapılan bildirimde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşik Minserve SPRL adlı firmanın bakır katot tedarikçisi gibi davranarak alıcıları dolandırdığı, söz konusu firmanın, uluslararası fiyatların yaklaşık %20 altında fiyat teklifi ile alıcıları cezbettiği, önce %3 civarında peşin ödeme talep ettiği, sonra çeşitli gerekçelerle sürekli para talebinde bulunduğu, daha sonra ise mal yüklemeye hazır hale gelmiş veya yüklenmiş gibi göstererek geri kalan ödemeleri talep ettiği ve bu şekilde bazı firmaları mağdur ettiği belirtilmektedir. Bahse konu yazıda devamla, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın mağduriyete maruz kalmamalarını teminen bu uyarıyı dikkate almaları talep edilmektedir.

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine yönelik yürütülen birinci nihai (5 yıllık) gözden geçirme (five-year sunset review) soruşturması sonucunda, ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) telafi edici vergi önleminin kaldırılması halinde telafi edilebilir sübvansiyonların devam/tekrar edeceğine, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) ise mevcut önlemin kaldırılmasının maddi zararın tekrarına veya devamına yol açmasının muhtemel olacağına hükmettiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ITA'nın önlemin devamına ilişkin bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, söz konusu karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-22/pdf/2020-23428.pdf bağlantısından ulaşılabilmekte olduğu bildirilmektedir.

4. Moldova Business Week Hk.

Moldova Başbakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Moldova'nın hükümet temsilcilerini, diplomatik misyonlarını, finansal kuruluşlarını, iş kurumlarını ve firmaları bir araya getiren en büyük ulusal etkinliklerden biri olmasından bahisle, 19-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 7. Moldova Business Week etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, uygulanacak dijital format sayesinde, söz konusu etkinliğin geniş bir katılımcı ve konuşmacı portföyüne erişeceği ve yüksek düzeyde interaktif bir katılım imkanına sahip olunacağı ifade edilmekte olup, etkinliğin başta Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı ve Ar Ge, Elektronik Üretim Hizmetleri, Altyapı, Tarımsal Gıda, İmalat ve Moda sektörleri olmak üzere yatırım ve ticari ilişkileri geliştirme odaklı olacağı bildirilmektedir.

5. Azami Döviz Kullanım Oranları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İhracat:2020/10 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Tebliğ değişikliği ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında azami döviz kullanım oranının %80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenmesinin hüküm altına alınmış olduğu, bu hükme istinaden Bakanlıkça belirlenen azami döviz kullanım oranlarının daha önceden bildirildiği belirtilmektedir.

Bu defa, yeniden yapılan değerlendirme neticesinde bazı sektörlerin azami döviz kullanım oranlarının Ek'te yer alan tabloda düzenlendiği şekilde belirlenmesinin Bakanlık Makamının 05/11/2020 tarihli ve 58758781 Sayılı Onayları ile uygun görülmüş olduğu, onay tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu oranların dikkate alınacağı bildirilmektedir.

EK-1: Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Azami Döviz Kullanım Oranları

6. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

İlgi : 25.03.2020 tarihli ve 2020-100 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı Sirkülerimizde, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından ülkemizin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” ithalatına karşı 8 Kasım 2019 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığı, CBSA tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik inceleme yapılmakta olduğu, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğinin analiz edilmekte olduğu; söz konusu soruşturmalar kapsamında CBSA'nın ön kararını 20 Mart 2020 tarihinde açıkladığı ve buna göre; 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %0,87 ila %7,72 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjı ve %39,7 oranında damping marjı olmak üzere, %39,7 ve %47,42 arasında değişen oranlarda geçici önlem uygulanacağı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, CBSA'nın nihai kararını 16 Ekim 2020 tarihinde açıkladığı bildirilmektedir. Telafi edici vergi soruşturmasının, üç firmanın soruşturmaya taraf firmaların soruşturma konusu dönemde teşvik programlarından elde ettiği faydanın ihmal edilebilir seviyelerde olmasından ötürü herhangi bir önlem alınmaksızın kapatılmış olduğu, diğer firmalar için ise %3,6 oranında sübvansiyon marjının hesaplandığı belirtilmektedir. Anti-damping soruşturması kapsamında ise soruşturmaya taraf olan firmalara %0 ila %26,1 oranında damping marjının hesaplandığı, diğerleri marjının da %26,1 olarak açıklandığı; Karara ilişkin detaylı bilgiye https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-fd-eng.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Soruşturmanın halihazırda devam etmekte olduğu, CITT'in mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediği yönündeki kararını 16 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağı, bu tarihe kadar ön karar ile belirlenen oranlarda geçici anti-damping önlemi uygulanmasına devam edileceği bildirilmektedir.

7. Türkiye-Rusya Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısında Alınan Kararlar

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi'ne Bağlı Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısı'nın TİM katılımlarıyla 22 Eylül 2020 tarihinde video konferans üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilerek, bahse konu toplantıda Rusya Federal Gümrük Servisi'nin referans fiyat uygulamasının Ticaret Bakanlığınca gündeme getirildiği belirtilmektedir. Toplantıda Rus tarafınca referans fiyat uygulanmadığı takdirde ilave kontrol oranının %25'ten daha fazla olacağı, aynı ürünün aynı zamanda Rus gümrük idaresine farklı fiyatlarla beyan edilmesi durumunda fiyatın kontrol edildiği, düşük beyan edilen kıymet için ilave kanıtlayıcı belge bulunmadığı takdirde gümrük idaresinin fiyatı yükselttiği, Dünya Ticaret Örgütü'ne göre kıymet kontrolü sırasında ilave bilgi talep edilebildiği, cevap alınamazsa kıymetin yükseltildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığınca Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından ithalatçının sunduğu kıymet bilgisinin kontrol edildiğinin anlaşıldığı; ancak, bu durumun dolaylı olarak Türk ürünlerinin Rus piyasasındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğinin belirtildiği, Rusya Federal Gümrük Servisinin kıymet konusunda ithalatçı firmadan ilave bilgi ve belge talep etme hakları bulunmakla birlikte, söz konusu taleplere Rusya'daki ithalatçılarca cevap verilmediği için Türk ihracatçıların zor durumda kalabildikleri ifade edilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu toplantıda gündeme geldiği üzere, Rusya'daki ithalatçıların Rusya Federal Gümrük Servisince kıymet konusunda talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili idareye tevdi etmelerini teminen ihracatçılarımız tarafından uyarılmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

8. Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO Toplantısının T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Luigi Di Maio eşbaşkanlıklarında 10 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, toplantıda gündeme getirilmek üzere, ihracatçılarımızın İtalya pazarında karşılaştığı sorunları TİM'e sunulmasını teminen 12 Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

9. Yurtdışı Lojistik Merkezler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracatımızın arttırılmasına ve ihracatçılarımızın dış pazarlara daha kolay erişim ve girişimini sağlamak üzere Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Kararın 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahse konu karar kapsamında:

a) Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi (YDLM) başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD Doları,

b) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD Doları,

c) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD Doları tutarında desteklenebileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, YDLM desteğinden, gümrükleme ve genelge ile belirlenecek hizmet kalemleri için ihracatçıların da yararlanabileceği, yurt dışında kurulması planlan lojistik merkezler için ihracatçılarımız tarafından hangi sektörlerin ağırlıklı olarak talep edildiği, bu merkezlerde faaliyet göstermeyi öngören firma sayısı, talep edilecek hizmet türleri, ihtiyaç duyulacak alan büyüklükleri ve benzeri bilgilerin bildirilmesinin daha önceden talep edildiği belirtilmektedir.

Bu defa, proje aşamasına geçilmesi sürecinde yapılacak fizibilite çalışmalarında yararlanılmak üzere, ilgide kayıtlı Sirkülerimizde daha önceden talep edilmiş olan bilgilerin 12 Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar ihracatçılarımız tarafından Ek-3'te yer alan forma işlemeleri önem taşımaktadır.

EK-3: Form

10. Avrupa Kolejine Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi Gönderilmesi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde gerek duyulan donanımlı insan kaynaklarının yetiştirilmesi hedefiyle 2010 yılında başlatılan Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programının başarıyla sürdüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla; Avrupa Kolejinin (College of Europe/College d'Europe), 1949 yılında Belçika'nın Brugge şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına akademik destek vermek ve Avrupa Birliği kurumları için Avrokrat yetiştirmek amacıyla kurulduğu, yalnızca yüksek lisans eğitimi veren ve Avrupa Çalışmaları alanında en saygın eğitim kurumlarından biri olan Kolej'in ikinci kampüsünün 1993 yılında Po1onya'nın Natolin şehrinde kurulduğu ifade edilmektedir. Eğitim dili İngilizce ve Fransızca olan Kolej'in mezunlarının AB Kurumlarında ve üye ve aday ülkelerin kamu kurumlarında üst düzey görevlerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da önemli görev ve sorumluluklar üstlendiği; bugüne kadar Avrupa Koleji Burs Programı kapsamında firmalardan ve kuruluşlardan sağlanan burslarla Türkiye'den 127 öğrencinin Avrupa Ko1eji'nde öğrenim gördüğü; 2021-2022 Akademik yılında bir öğrenci/yüksek lisans programı için yıllık gerekli burs tutarın ise 26.000 Avro olduğu bildirilmektedir. Burs ödemesinin; öğrenci seçimi ve kabulleri açıklandıktan ve Ekim 2021'de öğrencilerin Avrupa Koleji'ne kesin kayıt yaptırmalarının ardından doğrudan ve Avro cinsinden Avrupa Koleji'ne yapılacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2021-2022 akademik yılı içerisinde üniversite mezunu, başarılı Türk öğrencilerin Avrupa Koleji'nde (Brugge veya Natolin) yüksek lisans yapmalarını temin etmek üzere burs sağlayabilecek firmalarımızın bilgilerinin TİM'e iletilebilmesini teminen 2 Aralık 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.