2020/295 Sirküler (29.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-295

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Romanya

2. Kigali Uluslararası Finans Merkezi

3. İran Üzerinden Gerçekleşen Yumurta Transiti

4. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

5. Fuar Duyurusu

6. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Kamu İstişare Süreci

7. Yetki Devri Hk.

8. DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Komitesi hk.

9. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması

10. Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar MACARİSTAN

11. Sayın Bakanımızın Iraklı Muhatabı İle Görüşmesi

12. İlk Yükleme Tarihi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Romanya


T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 1 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Romanya ile E-Sohbet Toplantısı

2. Kigali Uluslararası Finans Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Kigali Büyükelçiliğimizden iletilen bir yazıya atıfla, Büyükelçimiz Burcu Çevik'in "Kigali Uluslararası Finans Merkezi”nin tesis edilmesi bağlamında, Ruanda Hükümeti tarafından kurulan ve Ruanda Finans ve Ekonomik Planlama Bakanlığınca yönetilen özel bir kuruluş olan "Rwanda Finance Limited” şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nick Barigye ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmektedir.

Barigye'nin, "Rwanda Finance Limited” şirketinin amacının muhtelif sektörlerden yabancı yatırımcı ve şirketleri Ruanda'ya çekerek "Kigali Uluslararası Finans Merkezi” adlı bir ticaret merkezinin kurulması olduğunu, anılan merkezin erişiminin sadece Ruanda pazarı ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda başta Doğu Afrika olmak üzere tüm Afrika'ya açılmak için ticari bir merkez (trade hub) olarak hizmet vereceğini, bahse konu merkez sayesinde Ruanda'ya gelecek yatırımcılara Ruanda'nın finansal yapısı, mali kuralları ve Ruanda üzerinden Afrika'ya nasıl açılabilineceği hakkında bilgi ve yönlendirmenin sağlanacağını ifade ettiği aktarılmaktadır.

Barigye'nin Kigali Uluslararası Finans Merkezi'nin resmi olarak açılışının 18 Kasım 2020 tarihinde duyurulmasının planlandığını, uluslararası düzeyde duyurunun ise 2021 yılının Haziran ayında Kigali'de düzenlenmesi beklenen İngiliz Milletler Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle yapılmasının düşünüldüğünü, mezkur merkez ile Türkiye'deki muadili İstanbul Finans Merkezi arasında gerekli bağlantıların kurularak Türk yatırımcıları çekmelerinin ve Türk yatırımcıların sadece Ruanda'da değil Afrika genelindeki projeleri için finansman sağlanması imkanlarının ele alınmasının Ruanda-Türkiye ikili ticari ilişkilerinde yeni bir kapı açacağına inandıkları kaydedilmektedir.

Büyükelçiliğimiz tarafından gönderilen "Kigali Uluslararası Finans Merkezi” hakkındaki sunum ile "Rwanda Finance Limited” olarak ülkemizle yapmak istedikleri işbirliği ve olabilecek fırsatlara dair teklif mektubu ekte iletilmektedir.

Ek-2: Rwanda Finance Ltd. Brief (10 Sayfa, E-posta olarak gönderilmektedir)

3. İran Üzerinden Gerçekleşen Yumurta Transiti

Tahran Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda; İran'da son dönemde yumurta fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığı, önümüzdeki dönemde yumurta fiyatının daha da artmasının beklendiği ve buna ilişkin olarak İran Piyasayı Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun aldığı 22/08/2020 tarihli karar doğrultusunda Türkiye'nin İran üzerinden gerçekleştirdiği transit ticarete ilişkin Ticaret Geliştirme Kurumu, Gümrük İdaresi ile Şehir ve Yol Bakanlığı üyelerinden oluşan bir çalışma grubu kurulacağı, bu çalışma grubunun İran'ın Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği ihracatta transit ticaret miktarını belirleyerek, Türkiye'nin İran üzerinden gerçekleştirdiği ihracat transit miktarı ile karşılaştıracağı ve İranlı üretici ve ihracatçıların menfaatlerini korumak amacıyla Piyasayı Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nu bilgilendireceği bildirilmektedir.

Tahran Ticaret Müşavirliğine son dönemde İran üzerinden üçüncü ülkelere gerçekleştirilen yumurta ihracatının engellendiğine yönelik çeşitli şikayetler iletildiğinden ve söz konusu engellemelerin yukarıda sözü edilen çalışma grubu kararı doğrultusunda gerçekleştiğinin anlaşıldığından bahisle ülkemiz firmalarının konuya ilişkin bilgilendirilmelerinin öneminden söz edilmektedir.

4. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

İlgi :24.08.2020 tarihli ve 2020/271 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Sidney Ticaret Ataşeliğinden Bakanlığımıza intikal eden Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirlerin tedrici olarak uygulamaya konulacağına ilişkin yazı iletilmişti.

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan Bakanlık tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 153-2020 sayılı Duyuru ile Ekim ayının ortasından itibaren 2. aşama tedbirlerin yürürlüğe gireceğinin ilan edildiği bildirilmektedir.

5. Fuar Duyurusu

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı D.V. Meleshkin'in Minsk Büyükelçiliğimizi muhatap bir mektubuna atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, TeMex (Teknoloji ve Makine) Uluslararası Sanayi Online Expo'sunun 14 Ekim 2020 tarihinde açılacağı belirtilmektedir.

6. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Kamu İstişare Süreci

Ticaret Bakanlığından alınan bir sureti ekli yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)'nın önemli politika araçlarından biri olarak addolunan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart 2020- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir "geri bildirim süreci” yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili özel sektör temsilcilerimiz ile kamu kurumları tarafından Bakanlığa intikal ettirilen görüşler de dikkate alınarak ülke görüşü hazırlanmış ve Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Bahse konu görüşe dair özet bilgi notu Ek-3'de yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bu defa, başlatılan kamu istişare süreci çerçevesinde bir örneği Ek-4'te iletilen anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-CarbonBorder-Adjustment-Mechanism/public-consultation anketi cevaplamak isteyen paydaşlar tarafından link üzerinden doldurulması beklenmektedir.

Ülkemiz sektörlerinin de hem kendileri hem de AB'de yakın işbirliği içinde oldukları sektör/kullanıcı sektör kuruluşları aracılığıyla sınırda karbon düzenleme mekanizmasının tasarımına ilişkin bu süreçlere görüşlerini mümkün olduğu ölçüde yansıtmalarının önem arz ettiği düşünülmektedir.

Söz konusu anket kapsamında, firma görüşlerinin yarın saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimiz eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Ülke Görüşü Özet Bilgi Notu

Ek-4: Online Anket Örneği

7. Yetki Devri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütüldüğü ifade edilerek 07.09.2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında, bu konudaki iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

· Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

· Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

· Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

· IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

· Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

· Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

· Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

· Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı

ve ilgili diğer Genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerle resmi yazışmaların 21.09.2020 tarihi itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne yapılması gerektiği belirtilmektedir.

8. DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Komitesi hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararları çerçevesinde DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi'nde yapılan değişiklikleri içeren 10 Eylül 2020 tarihli SCA/1499 sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2020/sc14299.doc.htm internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

9. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması

İlgi : 23.09.2020 tarihli ve 2020/294 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına Mısır, Letonya, Litvanya ve ülkemiz menşeli "Makarna” (1902.19 ve 1902.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, mezkûr soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve süreç hakkında taraflara bilgi verilmesi amacıyla 2 Ekim 2020 tarihinde saat 14.30'da zoom üzerinden bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve anılan toplantıya katılım sağlayacak firma temsilcilerinin isim ve unvanları Ek-5'deki form ile birlikte, en geç 1 Ekim 2020 saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr e-posta adresine) iletmesi gerekmektedir.

Ek-5 : Form

10. Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar MACARİSTAN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve Macaristan Yatırımı Teşvik Ajansı (HİPA) işbirliğinde 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Zoom üzerinden "Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar: MACARİSTAN” konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat'ın açış konuşmalarında yer alacağı toplantı kapsamında Macaristan yatırım ortamı ve ikili ticaret imkanlarına yönelik HEPA ve HİPA tarafından yapılacak sunumların yanı sıra, ülkede hali hazırda yatırımı bulunan Türk firmalar tarafından da tecrübe ve know-how paylaşımı yapılacağı belirtilmektedir.

Panelist ve toplantı detayları ekte yer almakta olup, katılım için aşağıdaki internet bağlantısı üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

Ek-6: Tanıtım görseli(1Sayfa)

Kayıt Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN_bpUk1BV1RJSYzJgE23z8EQ

Detaylı bilgi için irtibat kişisi: Sn. Nil SARITEPE (nsaritepe@deik.org.tr)

Not: Webinar kapsamında Türkçe-İngilizce simultane tercüme sağlanacaktır.

11. Sayın Bakanımızın Iraklı Muhatabı İle Görüşmesi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanımız ile Irak Ticaret Bakanı Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid arasında sanal bir görüşme yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bu itibarla, Sayın Bakanımızın dosya hazırlıklarında istifade edilmek üzere, firma sorunları, projeler ve gündeme getirilmesi istenen hususlara görüşlerin TİM'e ulaştırılmasını teminen en geç 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) adresine bildirilmesi gerekmektedir.

12. İlk Yükleme Tarihi

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; 2020 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihinin 30 Eylül 2020 Çarşamba günü olmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan yazıda, firmalarımız ve gümrük müşavirleri tarafından E-birlik sistemi üzerinden 30 Eylül 2020 tarihinde saat 00.01'den itibaren 2020 ürünü için beyanname girişi yapılabileceği ve e-birlik sistemi üzerinden giriş yapılan beyannamelere sistem tarafından anında onay verileceği ifade edilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

eK-5.xlsx

Ek-6.png

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.