2021/229 Sirküler (27.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-229

Sayın Üyemiz;

1. Ülkemiz Menşeli Bazı Gıda Ürünlerinin İthalatında Uygulanan Resmi Kontroller

2. RF-Rospotrebnadzor Duyurusu

3. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

4. Vişne Reçeli, İncir Reçeli, Çilek Reçeli Kayısı Reçeli ve Ayva Reçeli Standart Tasarıları

5. ABD Fuarları

6. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Ülkemiz Menşeli Bazı Gıda Ürünlerinin İthalatında Uygulanan Resmi Kontroller

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak arttırılmasına dair 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden bir örneği ekte iletilen 2021/2246 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu Tüzüğün incelenmesinden;

- ülkemiz menşeli fındık ve fındıktan üretilen ürünlerde aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması nedeniyle anılan ürünler için yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı ve bu ürünlere dair girişin 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nden çıkartıldığı,

- ülkemizden gelen greyfurt sevkiyatları için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde, anılan ürünlerde olası pestisit kalıntıları nedeniyle insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli greyfurt için pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10 olarak belirlendiği,

- ülkemiz menşeli mandalina, klementin, "wilkings”, benzeri narenciye melezleri ve portakal için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrolleri neticesinde bu ürünlerin insan sağlığı için ciddi riskler oluşturduğu, anılan ürünlerin AB'nin bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uyumu gösteren resmi bir sertifika ile eşlik edilmesi gerektiği, ülkemiz menşeli mandalina ve portakallara dair girişin 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nden çıkartılıp, II sayılı Ek'e eklendiği ve kontrol sıklığının %20 oranında belirlendiği,

- ülkemizden gelen kimyon tohumu ve kuru kekik sevkiyatları için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde, anılan ürünlerde olası pirolizidin alkaloidleri kalıntıları nedeniyle insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli kimyon tohumu ve kuru kekik için pirolizidin alkaloidleri kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10 olarak belirlendiği,

- ülkemizden gelen keçiboynuzu sevkiyatları için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün II sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli keçiboynuzu için kontrol sıklığı %20 olarak belirlendiği görülmektedir.

Söz konusu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihi takip eden yirminci gün yürürlüğe girecektir.

Ek-1: Komisyon Uygulama Tüzüğü

2. RF-Rospotrebnadzor Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi (Rospotrebnadzor)'nin resmi internet sitesinde pestisit kontrolleri hakkında yayınlanan 20 Aralık 2021 tarihli duyurunun gayriresmi İngilizce tercümesi ilişikte yer aldığı bildirilmektedir.

Ek-3: Duyuru Metni (1 sayfa)

3. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak bir şikayet alındığı bildirilmişti. Bu defa, 15 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve ekte birer örnekleri yer alan açılış bildirimleri ile şikayet konusu önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmalarının açıldığı bilgisi edinilmiştir.

Bahse konu açılış bildirimleri kapsamında, ilgili tarafların;

- mezkur açılış bildirimlerinin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (15 Aralık 2021) itibaren 15 gün içerisinde kendilerini Komisyon'a tanıtmaları,

-her iki açılış bildiriminin 3(2) Maddelerinde belirtildiği üzere, yazılı görüşlerini, soru formu cevaplarını, muafiyet taleplerini veya diğer bilgilerini, aksi belirtilmediği sürece, yine açılış bildirimlerinin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (15 Aralık 2021) itibaren 37 gün içeresinde karşı otoriteye sunmaları,

-soruşturmanın açılış aşamasına ilişkin dinleme taleplerini, açılış bildirimlerinin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (15 Aralık 2021) itibaren 15 gün; diğer konulara ilişkin dinleme taleplerini 37 gün içerisinde yapmaları, gerekmektedir.

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler, TRON.tdi (https:// webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup; taraflar sunacakları tüm bildirimleri ve talepleri yine aynı sistem üzerinden yapacaklardır. Söz konusu sisteme kayıt olma ve Komisyon ile iletişimin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimlerin ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

İlaveten, Türkiye'deki ihracatçı üreticiler için 'Muafiyet Talep Soru Formları'na, https://trade.ec. europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2571 ve https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572 adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, bahse konu soruşturma kapsamında ihracatçı üretici firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla 20 Aralık 2021 pazartesi günü 14:30'da Genel Müdür Yardımcımız Sayın Filiz KÖSEYENER başkanlığında bir toplantı yapılacak olup; bahse konu toplantıya ait zoom linkine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Zoom Linki:

https://zoom.us/j/91365475270?pwd=Yyt5cEJ1aEZ5ODAzZVh0RFBRUXpXdz09

Meeting ID: 913 6547 5270

Passcode: 326469

Ek-4: AB Anti-Damping ÖEK Cam Elyaf

Ek-5: AB Sübvansiyon Soruşturması ÖEK Cam Elyaf

4. Vişne Reçeli, İncir Reçeli, Çilek Reçeli Kayısı Reçeli ve Ayva Reçeli Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3958/tst T4 Vişne Reçeli, TS 5136/tst T2 İncir Reçeli,TS 4186/Tst T3 Çilek Reçeli TS 4187/tst T2 Kayısı Reçeli ve TS 4188/tst T3 Ayva Reçeli" standart tasarıları ekte gönderilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu standard tasarılarına dair ilgili ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin 06 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize(eo@baib.gov.tr)iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ek-6: Görüş Tablosu

EK-7: Standard Tasarısı (Ayva Reçeli Standardı)

Ek-8: Standard Tasarısı (Çilek Reçeli Standardı)

Ek-9: Standard Tasarısı (İncir Reçeli Standardı)

Ek-10: Standard Tasarısı (Kayısı Reçeli Standardı)

EK-11: Standard Tasarısı (Vişne Reçeli Standardı)

5. ABD Fuarları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, KOVID-19 salgını, tüm dünyadaki büyükelçiliklerin ve konsoloslukların rutin vize hizmetlerine devam edebilme kapasitelerini etkilemekte olup vize süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve vize alma süreçleri yavaş ilerlemektedir. Bu kapsamda, özellikle ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının ileri bir tarihe (bazı durumlarda 8-10 ay) verildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, özellikle fuar katılımları/ziyaretleri kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerimizden Bakanlığımıza iletilen yazılarda ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca verilen randevu tarihlerinin öne çekilmesi ile ilgili olarak Bakanlığımızca girişimlerde bulunulması talep edilmektedir.

Söz konusu problemin aşılabilmesini teminen Dışişleri Bakanlığımıza talepler iletilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımızdan 13 Aralık 2021 tarihinde alınan cevabi e-posta mesajında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye atıfla Başkonsolosluğun hızlandırılmış bir randevu sağlayamayacağının belirtildiği eğer başvuru sahipleri çevrimiçi sistem üzerinden resmi olarak acil bir randevu talep ederlerse, başvuru sahiplerinin seyahatin amacı ve etkisi hakkında daha fazla destekleyici bilgi verme fırsatına sahip olacakları ifade edilmektedir.

Bu itibarla, vize taleplerine ilişkin başvuru sahiplerinin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na çevrimiçi sistem üzerinden yukarıda bahsedildiği şekilde başvuru yapmalarında fayda görülmektedir.

6. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

Belirli meyve ve sebzelerde olası ek ithalat vergilerinin uygulanması amacıyla 2022 ve 2023 yılları için tetikleme hacimlerini belirleyen 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2140 sayılı Komisyonu Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı gıda maddelerindeki maksimum afyon alkaloid seviyelerine ilişkin (AT) 1881/2006 sayılı Tüzüğü tadil eden 3 Aralık 2021 tarihli (AB) 2021/2142 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'u tadil eden 3 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2143 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36. Maddesi uyarınca biyosidal ürün ailesi Oxybio'nun iznine yönelik hüküm ve koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2148 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36(1) Maddesi uyarınca Fransa tarafından atıfta bulunulan 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT) içeren bir biyosidal ürün iznine yönelik hüküm ve koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2149 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Üye Devletler tarafından ortak tarım politikası (OTP Stratejik Planları) kapsamında hazırlanacak ve Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) tarafından finanse edilecek stratejik planlar için destek kurallarını belirleyen ve (AB) 1305/2013 ve (AB) 1307/2013 sayılı tüzükleri yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2115 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin ortak tarım politikasının finansmanı, yönetimi ve izlenmesine ilişkin ve (AB) 1306/2013 Sayılı tüzüğü yürürlükten kaldıran 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2116 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Tarım ürünlerinde piyasaların ortak bir organizasyonunu oluşturan (AB) 1308/2013 sayılı , tarım ürünleri ve gıda maddeleri için kalite planlarına ilişkin (AB) 1151/2012 sayılı, sayılı aromatize şarap ürünlerinin tanımı, tarifi, sunumu, etiketlemesi ve coğrafi işaretlerinin korunması hakkında (AB) 251/2014 sayılı ve Birliğin en dış bölgelerindeki tarım için özel önlemler belirleyen (AB) 228/2013 sayılı tüzükleri tadil eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2117 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Domuz vebası için özel kontrol önlemleri belirleyen (AB) 2021/934 sayılı uygulama tüzüğünün Ek I'ini tadil eden 6 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2158 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 436 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün Biobor JF'nin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 sayılı Tüzüğü'nün 55(1) Maddesi uyarınca piyasaya sunulmasına ve kullanılmasına izin veren eylemin genişletilmesine ilişkin 3 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2165 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 437 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 sayılı Tüzüğü'nün 36. Maddesi uyarınca biyosidal ürün Teknol Aqua 1411-01 için izin verilmesine yönelik koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2166 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 437 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kara hayvanları besleyen ve kuluçkahane işleten kuruluşlar ve belirli karasal hayvanlar ve kuluçkalık yumurtaların izlenebilirliği ile ilgili kurallara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2016/429 sayılı Tüzüğünü tamamlayan (AB) 2019/2035 sayılı Yetki Devrine Dayanan Tüzüğünü tadil eden 21 Eylül 2021 tarihli ve (AB) 2021/2168 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 510/2014 Sayılı Tüzüğü kapsamındaki tarımsal ürünlerin işlenmesinden kaynaklanan Norveç menşeli belirli malların Birliğe ithalatı için 2022 yılına yönelik bir tarife kotası açılmasına dair 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2169 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Çıplak Yulaf (Avena nuda) tohum partisi ve numune ağırlıklarına ilişkin 66/402/EEC sayılı Konsey Direktifini tadil eden 7 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2171 sayılı Komisyon Uygulama Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında sürdürülebilir balıkçılığa ilişkin Ortaklık Anlaşması, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 439 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'ü tadil eden 8 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2172 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2021 tarihli ve L 440 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36(1) Maddesi uyarınca konservan P40 biyosidal ürününün onayının hüküm ve koşullarına ilişkin çözümlenmemiş itirazlara dair 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2174 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2021 tarihli ve L 441 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı Üye Devletlerde yüksek derecede patojenik kuş gribi salgınları ile ilgili acil önlemlere ilişkin 2021/641 sayılı Uygulama Kararı ekini tadil eden 9 Aralık 2021 tarihli ve 2021/2186 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Aralık 2021 tarihli ve L 444 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Wolffia arrhiza ve/veya Wolffia globosa'nın taze bitkilerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2015/2283 (AB) Tüzüğü kapsamında üçüncü bir ülkeden geleneksel gıda olarak piyasaya sürülmesine ilişkin ve (AB) 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 10 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2191 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2021 tarihli ve L 445 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Belirli ürünlerin üzerinde veya içeriğinde acequinocyl, Bacillus subtilis suşu IAB/BS03, emamektin, flutolanil ve imazamox için maksimum kalıntı seviyelerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AT) 396/2005 Sayılı Tüzüğü Ek II, III ve IV'ü tadil eden 9 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2202 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2021 tarihli ve L 446 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

09.0706 tarife kotası kapsamında ithal edilebilecek Tayland menşeli bazı hazırlanmış veya konserve edilmiş balıkların hacmine ilişkin (AT) 847/2006 sayılı Tüzüğü tadil eden 13 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2205 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2021 tarihli ve L 446 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Önceki yıllarda diğer stokların aşırı avlanması nedeniyle (AT) 1224/2009 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca 2021'de belirli stoklar için mevcut balıkçılık kotalarından kesintilere ilişkin ve (AB) 2021/1420 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2235 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'ü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2240 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bacillus velezensis CECT 5940 preparatının besi hindileri, damızlık hindiler, besi ve damızlık için küçük kanatlı türleri ve süs kuşları (çoğaltma hariç) için yem katkı maddesi olarak hazırlanmasına izin verilmesine ilişkin 24 Kasım 2021 tarihli ve (AB) 2021/2050 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne yönelik düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. (İzin sahibi: EvonikOperations GmbH)

Gıda ve yemlerdeki pestisit kalıntılarına yönelik numune alma prosedürlerine ilişkin resmi kontrollere dair özel kurallarla Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğünü tamamlayan 7 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2244 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Meyve ve sebze sektöründe üretici teşkilatlarının pazarlanan üretim değerinin hesaplanmasına ilişkin (AB) 2017/891 sayılı Yetki Devrine Dayanan Tüzüğü tadil eden 12 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2245 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak arttırılmasına dair 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2246 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Kanatlı eti ve yumurta sektörlerinde ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesine ilişkin (AT) 1484/95 sayılı Tüzüğü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2247 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemleri belirleyen (AB) 2021/605 sayılı Uygulama Tüzüğü EK I'i tadil eden 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2249 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştırEkler:
10.docx

11.docx

3.pdf

6.xlsx

7.docx

8.docx

9.docx

Ek-1.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.