2021/020 Sirküler (27.01.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-020

Sayın Üyemiz;

1. Anti Damping Soruştuması/Mısır-UPVC

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İngiltere

3. Hainan 2021 Expo Fuarı

4. Avusturya'dan Satın Alınan Akaryakıtta KDV İadesinin Kaldırılması

5. Yönetmelik Taslağı Görüş

6. Gulfood 2021 Fuarı

7. Çin E-Ticaret Pazarı Eğitim Programı Hk.

8. Arjantin / Asansör Motorları Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Anti Damping Soruştuması / Mısır-UPVC

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan malumata atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "U-PVC” (391620 ve 392520 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ülkelerin, yerli sanayilerinin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ticaret politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği; bahse konu zarar olgusunun ise ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında kendi iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamalarından, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete sebebiyet vermesi gibi nedenlerden kaynaklanabildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Mısır tarafından başlatılan mezkûr soruşturmalarda ülkemiz menşeli "U-PVC” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği; Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping önlemleri tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Anılan soruşturmanın, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Mısır'ın anti-damping ve telafi edici vergi uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı (Ulusal Ekonominin Uluslararası Ticaretteki Haksız Uygulamaların Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin 161 sayılı Kanun ve buna bağlı Uygulama Esasları) çerçevesinde yürütüleceği; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.10 Maddesi ve 161/1998 sayılı Kanun'un Uygulama Usul ve Esasları'nın 24. Maddesi soruşturma otoritesinin ihracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda örnekleme (sampling) tekniğine başvurulabileceğini karara bağladığı; bu çerçevede, Mısır soruşturma otoritesinin kendisi tarafından bilinen üç adet ihracatçı firmamıza soru formları gönderdiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, soruşturma otoritesinin ülkemizin diğer mezkur ürün ihracatçılarını da soruşturmaya katılmaya davet ettiği; bu itibarla, Bakanlığın örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ihracatçıların, en geç 12 Şubat 2021 tarihine kadar (söz konusu bildirimin Kahire Büyükelçiliğimize iletildiği 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde) Ek-1'de yer alan açılış bildiriminin 'Örnekleme Teknikleri' başlıklı bölümünün (a) kısmı altında talep edilen bilgiler ile yine aynı bildirimde belirtilen adrese bu bilgileri iletmek suretiyle ilgili Bakanlık ile irtibata geçmeleri ve kendilerini tanıtmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, soru formu halihazırda otorite tarafından gönderilmiş olan firmalar ile kendilerini ilgili otoriteye tanıtmalarını takiben otoritenin örneklemeye gitme kararı alması halinde soru formu gönderilecek olan firmaların, ekte yine bir örneği bulunan soru formunu doldurarak ellerine geçme tarihinden itibaren 37 (otuzyedi) günlük süre içerisinde mezkur Bakanlık'a iletmelerinin beklendiği; ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formlarının teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği; soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacağı; Bakanlık ile iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmaların, soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedileceği, bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek damping marjları hesaplanmasının olanak dahilinde olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda; açılış bildirimlerinde de ifade edildiği üzere, herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmaları engellediği durumlarda, ulaşılabilen mevcut diğer veriler esas alınarak (best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği; dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görüldüğü; söz konusu soruşturmalar kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ticaret Bakanlığınca yazılı ve şifahi görüşlerin Mısır makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde söz konu ürün ihracatçısı firmalarımızı bilgilendirmek üzere online olarak (Zoom üzerinden) 4 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00'da bir toplantı gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte; söz konusu toplantıya katılım ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Toplantı Bilgisi:

Topic: Mısır UPVC Anti-Damping Soruşturması

Time: Feb 4, 2021 02:00 PM Istanbul

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92456204978?pwd=aXR3MjlEV2VwYVRpcTAvNmtHazg1UT09

Meeting ID: 924 5620 4978

Passcode: 881494

Ek-1: Açılış Bildirimi

Ek-2: Soru Formu

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İngiltere

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünden alınan e-postada, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İngiltere” e-sohbet etkinliğinin 2 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımız https://bit.ly/39jyg4d linkinden kayıt olabilmektedirler.

EK-3: Etkinlik Afişi

3. Hainan 2021 Expo Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hainan kentinde 07-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenecek Hainan Expo 2021 Uluslararası İthalat Fuarı'nda (China International Consumer Products Expo) "Gıda, Otomobil, Moda Ürünler, Mücevherat, Kültürel Ürünler, Sağlık Ürünleri, Elektronik, Evcil Hayvan Ürünleri” holleri yer alacak olup, Türkiye milli katılım organizasyonunun EİB organizatörlüğünde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, katılım bedelinin Ticaret Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar uyarınca desteklenmesi halinde nakliye dahil 1.000 USD/m2 olarak uygulanmasının planlandığı; başvurunun minimum 9 m2 alan için yapılabileceği; bu fiyata; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, nakliye (gıda ürünleri ve promosyon malzemeler tek yön kati ihracatla gönderilecek olup, bozulabilir nitelikteki ve dondurulmuş ürünlerin nakliyesi yapılmayacaktır) genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) dahil olacağı belirtilmektedir. Ayrıca fuara Türkiye'den seyahat imkanı olmaması halinde hibrit organizasyon yapılacağı, bu çerçevede Çin'de temsilcisi olmayan firmaların stantlarında İngilizce-Çince bilen yerel hostesler aracılığıyla stant ürün yerleşimleri yaptırılacağı, firmanın Türkiye'deki satış temsilcisine ait WeChat kodu yer alan bir QR standının yer alacağı, firma temsilcileri ile alıcılar arasında wechat uygulaması üzerinden online görüşme imkanı sağlanacağı bildirilmetkedir. Fuara katılmak isteyen firmaların, en geç 2 Şubat 2021 Salı gününe kadar aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşılabilen başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Başvuru Formu:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=04378908338641C

4. Avusturya'dan Satın Alınan Akaryakıtta KDV İadesinin Kaldırılması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yabancı ülke şirketlerinin Avusturya'dan satın aldıkları ürünlere KDV muafiyeti tanıyan 1995 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi'nde 14 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle birlikte, ülkemizin de dahil olduğu AB üyesi olmayan ülke şirketlerine Avusturya'daki akaryakıt alımları nedeniyle ödenen KDV iadesinin kaldırıldığı bildirilmektedir.

5. Yönetmelik Taslağı Görüş

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin düzenlemelerin, 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu" ve buna bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğu, bu kapsamda Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nun 26/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararına istinaden hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağının görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili Bakanlığın taslak mevzuatına ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin, ekte yer alan "Görüş Formu" formatında 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Ek-4: Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı

Ek-5: Görüş Formu

6. Gulfood 2021 Fuarı

Dubai Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda,

-21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Dubai'de "Gulfood 2021 Fuarı”nın düzenleneceğinden bahisle, Kasım 2020 tarihinden itibaren Birleşik Arap Emirliklerinin, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere yönelik vize sınırlaması uygulamaya başladığı, ancak bu konuyla ilgili taraflarına resmi bir bildirimde bulunulmadığı, bu aşamada, birlikte seyahat eden ailelere, kadınlara ve 55 yaş üstü erkeklere vize verilmeye devam edildiğinin görüldüğü,

- Bu itibarla, "Gulfood 2021 Fuarı”na katılmak veya ziyaret etmek isteyen firma ve kurum temsilcilerimizce vize başvurularının nasıl gerçekleştirileceği hususunda mezkur fuarın ana organizatörü olan Dubai World Trade Center -Gulfood Management ve Türkiye milli katılım organizatörü olarak görevlendirilen Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. yetkilileri ile temasa geçildiği ve aşağıdaki bilgilerin temin edildiği, ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Dubai Ticaret Ataşeliğimizce;

-Milli katılım organizasyonu altında "Gulfood 2021 Fuarı”na katılacak firmalarımızın mezkur fuarın milli katılım organizatörü Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla kendilerine iletilen formu doldurmalarının gerektiği, söz konusu formda yer alan bilgiler esas alınarak Dubai World Trade Center- Gulfood Management tarafından vize başvurusunda kullanılmak üzere bir "davetiye mektubu” hazırlanacağı, firma temsilcilerinin online vize başvuru aşamasında söz konusu davetiye mektubunu eklemelerinin gerektiği,

-Bireysel katılım sağlayacak firma temsilcilerimizin ise davetiye mektubu almak üzere doğrudan Dubai World Trade Center- Gulfood Management yetkililerine (gulfood@dwtc.com) başvurmalarının gerektiği,

-Mezkur fuarı ziyaret etmek isteyen firma veya kurum temsilcilerinin ise çalışmakta oldukları seyahat acenteleri veya Dubai World Trade Center Gulfood Management'ın çalışmakta olduğu Alpha Tours (www.alphatoursdubai.com, abdullaha@alphatoursdubai.com) üzerinden vize başvurusunda bulunmalarının gerektiği, bu minvalde, Dubai World Trade Center -Gulfood Management yetkililerince başvuruların Alpha Tours üzerinden yapılmasının önemle tavsiye edildiği, Dubai World Trade Center Gulfood Management yetkililerince, Alpha Tours haricinde bir acente ile vize başvurusu yaptığı halde vize alamayan firmalarımızın, konuyu ivedilikle Alpha Tours yetkililerine taşıması halinde, adı geçen acentenin vize alımı konusunda girişimde bulunacağının taraflarına belirtildiği,

-Dubai World Trade Center Gulfood Management tarafından, hazırlanacak davetiye mektuplarının hiçbir şekilde vize almayı garanti etmediğinin ifade edildiği,

-Vize başvurularının her zaman olduğu gibi online yapılmasının gerektiği, başvuru sırasında davet mektubunun eklenmesinin büyük önem arz ettiği,

-Diğer taraftan, resmi pasaportların (yeşil ve gri) vizeye tabi olmadığı, ancak söz konusu pasaportlarda 6 aylık geçerlilik süresinin arandığı, seyahatler için Dubai Havalimanının tercih edilmesinin önemle tavsiye edildiği, zira, resmi pasaportlarla diğer Emirlikler üzerinden yapılan seyahatlerde son dönemde sorunlarla karşılaşılabildiği, bildirilmektedir.

7. Çin E-Ticaret Pazarı Eğitim Programı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 2 trilyon ABD Dolarlık değere ulaşan Çin Halk Cumhuriyeti e-ticaret pazarının bu hali ile dünyanın en büyük e-ticaret pazarı konumunda olduğundan bahisle; 2020 yılında yaklaşık 1 milyar civarında kişinin online alışveriş yaptığı Çin'in, küresel perakende e-ticaret satışlarının yarısından fazlasının gerçekleştirildiği pazar olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle, COVID sonrası dönemde gıda, giyim (özellikle spor giyim ve spor ayakkabılar), anne bebek ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve reçetesiz satılan ilaçlar kategorilerinin Çin e-ticaret pazarında hızla büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 23-24-25 Şubat 2021 tarihlerinde saat (TSİ) 10:00-13:00 saatleri arasında Çin e-ticaret ekosisteminin (TMG ve Kaola başta olmak üzere) büyük payını elinde bulunduran AliBaba Grup'un eğitim kanadı olan TaoBao Universitesi tarafından üst düzey bir eğitim programı düzenlenmesinin planlandığı; Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan söz konusu eğitim programında;

- AliBaba uzmanlarınca Çin e-ticaret pazar yerleri,

- Çin'de marka konumlandırma ve pazarlama, sosyal e-ticaret kavramı

- "AliBaba verisi (Big Data)”nin kullanımı ve analizi

konularında 3 ayaklı bir eğitim programının düzenleneceği belirtilmektedir. Kontenjanı sınırlı ve ücretli olan söz konusu program hakkında detaylı bilgi almak ve katılım için rates@fastcompany.com.tr adresine başvurabileceği bildirilmektedir.

Ek-6: Taobao University Introduction - Turkey Market Version

8. Arjantin / Asansör Motorları Anti-Damping Soruşturması

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli "asansör motorları” (Arjantin tarife cetveline göre 8425.31.10 GTİP'li) ithalatına karşı 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren bir anti-damping soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 19/01/2021 tarihli Arjantin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan kapanış tebliğinde bahse konu soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Ek-7: Kapanış TebliğiEkler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.png

EK-4.pdf

EK-5.docx

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.