2021/067 Sirküler (28.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-067

Sayın Üyemiz;

1. Kanada / Çelik Ürünleri Korunma Önlemi

2. Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği Kültür

3. TİM, Kadın İhracatçılara Yönelik URGE Projesi, Gıda Sektörü, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri

4. Libya İrtibat Bilgileri Hk.

5. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu

6. Irak/Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

7. Fuar Duyurusu-Online Pekin

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-KOSOVA

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Kanada / Çelik Ürünleri Korunma Önlemi

Bilindiği üzere, Kanada tarafından, 25 Ekim 2018 tarihinden bu yana, "7208.51.00.10; 7208.51.00.93; 7208.51.00.94; 7208.51.00.95; 7208.52.00.10; 7208.52.00.93; 7208.52.00.96” GTİP no.lu "ağır saclar” ve "7223.00.00.10; 7223.00.00.20” GTİP no.lu "paslanmaz çelik tel” ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Ottova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla; Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer alan 15 Nisan 2021 tarihli bildirimde, CITT Kanununun 30.03(1) maddesi kapsamında, Governor in Council makamının direktifi ve Kanada Maliye Bakanlığının tavsiyesi ile Gümrük Tarifeleri Kanununun 55(1) nolu hükmüne göre verilen Belirli Çelik Ürünlerin İthalatına İlave Vergi Uygulanmasına İlişkin Talimatın (Order Imposing a Surtax on the Importation of Certain Steel Goods-Surtax Order) süresinin, belirlenen takvim çerçevesinde, 24 Ekim 2021 günü sona ereceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu bildirimin bir parçası olarak CITT tarafından, Surtax Order düzenlemesi ile korunma önlemine konu olan "ağır saclar” ve "paslanmaz çelik tel” ürünleri veya bu ürünlere doğrudan rakip ürünleri üreten yerel üreticilere veya bu üreticiler adına hareket eden tüm kişi ve derneklere, CITT Kanununun 30.04(1) maddesi kapsamında, anılan çelik ürünleri veya bu ürünlere doğrudan rakip ürünleri üreten yerel üreticiler üzerinde oluşan ciddi zararın önlenmesi veya telafi edilmesi bakımından Surtax Order düzenlemesinin yürürlüğünün sürmesinin gerekli olacağından hareketle, Gümrük Tarifeleri Kanununun 63(1) nolu hükmüne göre CITT'e yazılı olarak başvurmak suretiyle "süre uzatımı” talebinde bulunabileceklerinin tavsiye edildiği; öte yandan, Surat Örter düzenlemesi kapsamında mezkur süre uzatım talepleri için Kanadalı yerel üreticilere tanınan başvuru süresinin 12 Nisan 2021 tarihinde sona erdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, CITT tarafından yapılan 15 Nisan 2021 tarihli bildirimde; Surtax Order düzenlemesinin süresinin uzatılmasına yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihine kadar Kanadalı yerel üreticilerden taraflarına herhangi bir süre uzatımı talebi ulaşmadığı için CITT tarafından Surtax Order düzenlemesinin süre uzatımına yönelik yeni bir soruşturma başlatılmayacağı bildirilmiştir.

Ek-1: CITT Bildirimi (1 Sayfa)

2. Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği Kültür

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemiz tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağlamaktadır. Bu programın ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Ufuk Avrupa Programının gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir.

Bu vesileyle 26 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinliğin bağlantı ve kayıt bilgilerine https://www.ab.gov.tr/52518.html adlı sayfadan ulaşabilirsiniz. İlgili sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında alan bazlı düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

3. TİM, Kadın İhracatçılara Yönelik URGE Projesi, Gıda Sektörü, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile kadın ihracatçılarımızın devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan "Kadın İhracatçılara Yönelik UR-GE Projeleri”nin geliştirilmesi kararı alındığı ifade edilmektedir.

UR-GE Projeleri, benzer sektörlerde bir araya gelen firmaların ortak ihtiyaçlarının tespit edilerek uluslararası düzeyde rekabetçi yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 3 yıl süreli projelerden oluşmaktadır. Proje süresince, katılımcı firmaların ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek, kendilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenecektir.

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen ve Ek-3 deki sunumda belirtilen destek üst limitlerine göre yapılacak her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek olup, destek öncesi pre-finansman TİM tarafından gerçekleştirilecektir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilecektir.

UR-GE Projelerine ilk etapta "Kadın İşletmesi” tanımına uygun ve Gıda (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı), Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri ve Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri sektörlerinden firmalarımız başvuruda bulunabilecektir.

Proje Adımları

1) İhtiyaç Analizi: Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar ziyareti gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

· Kadın İşletmesi Tanımı:

a. Limited Şirketlerde;

· Ortaklardan birinin kadın olması (Ortaklık payı dikkate alınmayacaktır.) ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,

· Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,

· Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,

· Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

· (Yönetim kurulu, üyelerinden birini en üst düzey yönetici olarak atayabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de görevlendirebilir.)

b. Anonim Şirketlerde;

· Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey yöneticinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) veya

· Yönetim kurulu tarafından yapılmış bir yönetim yetkisi devri söz konusu değilse, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun (%51 ve üzeri) kadın olması gereklidir.

c. Kollektif Şirketlerde;

· Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın ya diğer ortak/ortaklar ile yönetim sorumluluğunu paylaşıyor olması ya da diğer ortaklar tarafından yönetim yetkisini kullanmak üzere atanmış/görevlendirilmiş olması veya,

· Şirket ortakları tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

d. Komandit Şirketlerde;

· Komandite ortağın kadın olduğu komandit şirketlerde "kollektif şirket” hükümleri,

· Komandite ortağın kadın olduğu sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde "anonim şirket” hükümleri uygulanacaktır.

· UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Kadın İşletmesi tanımına uyduklarını belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

· UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların İhracatçı Birliklerinden birine üye olmaları gerekmektedir:

· Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 (bir) eğitim programına katılmaları zorunludur.

· Firma yapılarının en az "Limited Şirket” statüsünde olması gerekmektedir (Şahıs şirketleri yer alamamaktadır).

· Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ini destek olarak alabileceklerdir.

· UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)'de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. (Başvuru yapan firmanın üye olduğu İhracatçı Birliğinin web sitesi üzerinden DYS kaydı yapılabilmektedir.)

· Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.

· Firmaların İhracatçı Birlikleri üyelik sicil numarası https://tim.org.tr/tr/uyeliksorgulama adresinden öğrenilebilmektedir.

Başvuru ve İletişim

· Projeye başvuru yapacak firmaların 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar ekli Şirket Talep Yazısını doldurarak ops@tim.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla veya elden iletmeleri gerekmektedir.

· Adres: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul,

Ayrıntılı Bilgi için İletişim

Beste COŞKUNER

E-posta: bestecoskuner@tim.org.tr Tel: 0212 454 00 96

Sertaç KASIM E-posta: sertackasim@tim.org.tr Tel: 0212 454 01 84

Ek-2: UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (GIDA)

Ek-3: UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Hazır Giyim ve Konfeksiyon)

Ek-4: UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Tekstil ve Hammaddeleri)

Ek-5: UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri)

Ek-6: Proje Tanıtım Sunumu (13 Sayfa)

4. Libya İrtibat Bilgileri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığının, Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden aldığı Nota'lara atıfla;

- Libya'da 2010 (9) sayılı Yatırım Kanunu şemsiyesi altında faaliyet gösteren Yatırım Teşvik ve Özelleştirme İşleri Genel Otoritesi ile e-posta (promotion@investinlibya.ly) üzerinden,

- Misurata'daki Serbest Bölgesi ile ise; web sitesi (www.mfzly.com), e-posta (mfz@mfzly.com) ve telefon numaraları (0021821512742734-844/ 0021821512742731-33/ 0021821512742860-62) üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir

5. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde, 05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli katılım organizasyonu kapsamında 6 Nisan 2021 Salı günü saat 10.30'da Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Guanco Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Şanhay Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli'nin katılımlarıyla bir bilgilendirme webinari düzenlenecektir.

Ek-7: Duyuru (1 s.)

Kayıt Linki: http://eib.li/FA2F4

6. Irak/Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, bazı kuruluşların yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14495.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

7. Fuar Duyurusu-Online Pekin

T Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda,, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Çin Konseyi (CCPIT) tarafından 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Çin Gıda ve Tarım Ürünleri Online İthalat Fuarı"nın gerçekleştirileceği ve söz konusu fuar kapsamında Çinli alıcılar ile uluslararası tedarikçilerin biraraya getirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Özellikle işlenmiş gıda, antep fıstığı, su ürünleri, süt ürünleri, meşrubat, gıda yağları ve atıştırmalık ürünler sektöründeki firmalarımızın bilgilendirilmesi ve fuara katılım sağlanmasında fayda görüldüğü de belirtilmektedir.

Söz konusu fuara katılım için son tarih 7 Mayıs 2021 olup, irtibat için web sitesi ve e-posta adresi aşağıda yer almaktadır.

http://ciffa2021.tradeinvest.cn

tradeinvest@ccpit.org

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-KOSOVA

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan e-posta'da, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan"Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-KOSOVA”e-sohbet etkinliğinin29 Nisan2021 Perşembe günü 14.00-15.30saatleri arasındagerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-8: KOSOVAEkler:
eK--2 gıda.doc

eK-1.pdf

eK-3 hazır giyim.doc

eK-4 tekstil.doc

eK-5 mobilya.doc

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.jpg

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.