2021/093 Sirküler (07.06.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-093

Sayın Üyemiz;

1. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

2. Evcil Hayvan Çiğneme Ürünlerinin Kanada'ya İhracatı

3. Fuar Duyurusu - Latin Amerika

4. Rusya İplik Sanal Ticaret Heyeti Hk.

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Moldova

6. Helal Teknik Eğitimi

7. Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri hk.

8. Metroloji Kanununa İlişkin Teknik Çalışma Dokümanı

9. Sri Lanka Yatırım Formu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzil AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği ifade edilmektedir.

2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının "Buğday”a ilişkin "Genel Esaslar” başlığı altındaki ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişik (31/05/2021)Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı - GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkeleri, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Güney Amerika ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde azami %100 oranında "adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve/veya adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve/veya adi buğdaydan üretilen makarna ve/veya şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB'lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.”

Bununla birlikte, anılan uygulama yukarıda bahsi geçen hüküm çerçevesinde 31/05/2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) düzenlenecek yeni DİİB'lerde geçerli olacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat-Mevzuat-Dahilde İşleme Rejimi bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.

2. Evcil Hayvan Çiğneme Ürünlerinin Kanada'ya İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Kanada'ya evcil hayvan çiğneme ürünlerinin ihracatı için gerekli olan ve ilgili Kanada idarelerince de uygun bulunan Veteriner Sağlık Sertifikasının (Zoosanitary Certificate for export of Pet Chews from Turkey to Canada) bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Ek-1: Sağlık Sertifikası Örneği

3. Fuar Duyurusu - Latin Amerika

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde, Latin Amerika Yenilik ve Girişimcilik Merkezi (CELIEM), SICA- Orta Amerika Kamu Yönetimi Enstitüsü (ICAP) ve Kuzey Sınır Koleji (COLEF) işbirliğinde "Latin Amerika'daki KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü ve İnovasyonu” temasıyla "2. Sanal Kongre ve Latin Amerika KOBİ Fuarı 2021”in (Expo MiPYME LATAM, 2021) düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

Ek-2: Latin Amerika KOBİ Fuarı 2021_Ek_Fuar Sunum.pdf

4. Rusya İplik Sanal Ticaret Heyeti Hk.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri(İTKİB)'nden alınan yazıda, Dünya genelinde mevcut olan pandemi sebebi ile, fiziki olarak gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlikler sanal ortamda gerçekleştirilmeye başlandığı ve 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, çeşitli ülkelerdeki alıcıları Türk üreticileriyle buluşturduğumuz sanal B2B organizasyonlar, her geçen gün daha bir önem kazanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında, Rusya İplik Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

Ek-3: Duyuru Görseli (1 Sayfa)

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Moldova

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 8 Haziran 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Moldova'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-4: Moldova Sohbet Toplantısı Program Akışı

Ek-5: Moldova Sohbet Toplantısı Görseli

6. Helal Teknik Eğitimi

Helal Akreditasyon Kurumu, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, anılan kurumun görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemenin yer aldığı, bu kapsamda, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışan/çalışacak kişilere yönelik olarak 21-24 Haziran 2021 tarihleri arasında teknik mahiyette eğitim verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu eğitimin; İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan "OIC/SMIIC 1: 2019 Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” ve "OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler” standartları ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan SMIIC standartları ile ISO Standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içerdiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, eğitim programının 4 gün (toplam 16 saat) süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlandığı, kontenjanın 20 kişi ve katılım ücretinin 1.000 TL/kişi olduğu belirtilmekte olup, başvuru formu ekte yer almaktadır.

Ek-6: Başvuru Formu (2 Sayfa)

7. Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında yer alan Verhniy Lars kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin olarak RF Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden yapılan 06.05.2021 tarihli yazılı bildirime göre son durumda;

- 10.02.2021 tarihli devlet sözleşmesi gereği, Verhniy Lars sınır kapısının yeniden inşa çalışmalarına Mart ayının ikinci yarısında başlandığı, söz konusu altyapı çalışmalarının temel amacının sınır kapısının peron genişliği ve kapasitesinin artırılması olduğu, altyapı çalışmasının iki aşamalı olarak 18 ay sürmesinin ve 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bitirilmesinin amaçlandığı,

- 06.05.2021 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu giriş yönünde, gümrük muayene ve kargo yük işlem odalarının cephe konstrüksiyonu, çıkış yönünde gümrük muayene ve depolama alanlarının sökülmesi, yeni muayene alanının ve giriş yönünde üç adet yeraltı akaryakıt depolama konteynerinin sökülerek yeni hizmet binasının temelinin atılması, inşaat sahalarının kurulması, sınır kapsında inşaat malzemelerinin girişi/çıkışı için ek kapıların kurulması, köpek bakım alanlarının kısmen sökülmesi, muayene edilen araçların geçişi için geçici yol belirlenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği,

- Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresince, söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı ifade edilerek, alternatif yolların kullanılmasının tavsiye edildiği,

- Ayrıca, söz konusu sınır kapısının yeniden inşasına paralel olarak Kuzey Kafkasya Kafkasya doğalgaz boru hattı onarım çalışmalarının da başlatılacağından bahisle, tehlikeye maruz kalma riski nedeniyle, kontrol noktasına yakın noktalarda araç birikmesinin sınırlandırılacağı, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'nın hâlihazırda yeniden inşa çalışmaları sebebiyle anılan kapıdan büyük araçların geçişine sınırlama getirme olasılığını değerlendirdiği,

hususları belirtilmektedir.

Diğer yandan, RF Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden yapılan 06.05.2021 tarihli bildirimde Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında yer alan Yarag-Kazmalyar kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin gelinen noktada;

- 15.07.2020 tarihli devlet sözleşmesi gereği, Kazmalyar sınır kapısının yeniden inşa çalışmalarına başlandığı, yeniden yapılanmanın amacının sınır kapasitesinin artırılması olduğu; söz konusu çalışmanın iki aşamalı olarak 18,5 ay sürmesi ve ilk aşamasının Haziran 2021'de bitirilmesi, ikinci aşamasının ise 8 ay sürmesinin planlandığı, çalışma sonucunda mezkûr sınır kapısının kapasitesinin günlük 730 binek araç, 630 TIR, 40 otobüs ve 4.000 bireysel yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği,

- 06.05.2021 tarihi itibarıyla, yük taşımacılığında kullanılan 5. ve 6. Peronun geliştirilmesinin tamamlandığı, radyasyon kontrol ekipmanlarının taşınma işlemlerinin devam ettiği (%15), yolcu trafiğinde kullanılan 3. ve 4. Peronların ekipmanlarının tamamlandığı, çimlerin sökülmesi ve geçici muayene alanının inşasının tamamlandığı, yeni bir kontrol hattı inşasının devam ettiği (%25), iç bölümlerin cihaz ve tüm iletişim altyapısının değiştirilmesi dâhil olmak üzere Rusya Federasyonu çıkış yönünde yolcu hizmet binasının elden geçirildiği; bunların yanı sıra gümrük muhafaza binasının, Rusya Federasyonu çıkış yönünde hizmet binasının, el konulan mallar için arama alanının ve depolama yerinin, Rusya Federasyonu'ndan çıkış yönünde soğuk hava deposunun, trafo merkezinin, fümigasyon odasının, kinoloji hizmet binasının ve sıhhi birimlerin temellerinin de atıldığı,

ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi, söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığını, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağını ifade ederek, demiryolu veya denizyolu ya da alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Söz konusu sınır kapılarının Rusya Federasyonu'na ihracat ve Orta Asya ülkelerine yapılan transit taşımalarımızda sıklıkla kullanılması sebebiyle, lojistik sektörümüzün ve ihracatçılarımızın anılan hususları göz önünde bulundurmaları rica olunur.

8. Metroloji Kanununa İlişkin Teknik Çalışma Dokümanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünden iletilen bir e-postaya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, metroloji alanında bütüncül bir yaklaşımla ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasal altyapıyı oluşturmak adına mevcut 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu yerine geçmesi planlanan Metroloji Kanununa İlişkin Teknik Çalışma Dokümanına dair daha önce iletilen görüşlerin Bakanlıklarınca değerlendirmelerinin yapılmış olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, alınan görüşler doğrultusunda revize edilen Teknik Çalışma Dokümanı'nın tekrar görüşe sunulduğundan bahisle, bahse konu dokümana ilişkin görüşlerin gerekçeleri ile birlikte ve görüş değerlendirme formuna uygun bir şekilde 15 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-7: Kanun Taslağı ve Değerlendirme Fonu

9. Sri Lanka Yatırım Formu

Sri Lanka Büyükelçiliğinden alınan bir yazıda, Sri Lanka Ticaret Odası'nın (CCC), Sri Lanka Yatırım Kurulu (BOI) ve Colombo Borsası (CSE) ile işbirliği içerisinde 07-09 Haziran 2021 tarihleri arasında sanal "Sri Lanka Yatırım Forumu” düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahsi geçen yazıda, Sri Lanka Yatırım forumunun temasının "Sri Lanka - Asya'nın bir sonraki büyüme cenneti" olacağı, ayrıca söz konusu ülkedeki yatırım olanakları hakkında alanında uzman ve yetkili kişilerce bilgilendirmeler yapılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu etkinlik broşürü ekte iletilmekte olup, etkinliğe ücretsiz olarak https://invest-srilanka.lk bağlantısından kayıt gerçekleştirilebilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.png

EK-5.png

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.