2021/095 Sirküler (28.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-095

Sayın Üyemiz;

1. ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı

2. Yeni Tahsilat Sistemi (LARA,TAREKS vb.)

3. Fransa Ambalaj Tasarısı

4. She Trades Global Etkinliği Duyurusu

5. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

6. Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Angola

8. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzil AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması önerildiği ifade edilmektedir. Akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşleri USTR'a iletilmiş, 7 Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir "Kamu Dinleme Toplantısı” gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR'ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai karar açıklanmıştır. Bahse konu karar ile ülkemiz menşeli 32 ürüne yönelik olarak %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya almıştır. Kararda, DHV'ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu 32 ürünün tamamı 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer almakta olup, 32 üründe ABD'nin ülkemizden ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşması ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesi öngörülmektedir. 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD'nin ülkemizden 2020 yılında ithalatı 82,5 milyon dolar olup, söz konusu 13 ürünün 6'sını halı ürünleri; 1'ini perdeler, 3'ünü seramik ve karolar, 3'ünü ise mücevherat ürünleri oluşturmaktadır. Önleme konu edilen 8'li GTİP bazında 32 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verilerini içeren tablolar ekte sunulmaktadır.

Ek-1: 1 Sayfa (8'li GTİP Bazında 32 Üründe ABD'nin Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri)

2. Yeni Tahsilat Sistemi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda Bakanlığımızın döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/eKTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatlarının 3 kamu bankasıyla (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) yapılan protokoller çerçevesinde kurumsal tahsilat yoluyla, TAREKS ücretlerinin ise Halkbank ve Vakıfbank'ta açılmış hesaplar üzerinden tahsil edildiği ifade edilmektedir.

Gerek ilgili birimlerden gelen talepler ve gerekse sistemlerde/programlarda (LARA, TAREKS vb.) yapılan geliştirme ve güncellemeler sonucunda Bakanlığımızın döner sermaye faaliyetleri kapsamında tahsil edilen TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dahil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçilmesi çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 14 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamının kurumsal tahsilat yoluyla gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup;

- TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve bu tahakkuk numarasıyla,

- Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve yükümlülerce bu tahakkuk numarasıyla veya beyanname numarasıyla, bahse konu ücretlerin, 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları vb. adlar altında yer alan "TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat" kurumsal tahsilat hesabına yatırılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen Bankalarla gerekli entegrasyon işlemleri için mevcut tahsilat yapısına 12 Haziran itibariyle bloke konulması gündemde olduğundan, işlemlerde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla ilgililerce planlamaların bu tarihler/değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuyla ilgili duyuruların Bakanlığın ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün kurumsal web sayfasında yer aldığı ve ekte de iletilmekte olan yardım dokümanlarına https://dst.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Ek-2: Kullanım Kılavuzu (6 adet)

3. Fransa Ambalaj Tasarısı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSİF'in, Fransa'nın yeniden dönüşümünü esas alan Döngüsel İktisat (Circular Economy) politikası çerçevesinde yürürlüğe sokmayı planladığı yeni bir kanun hakkında Liyon Ticaret Ataşeliğine bir bilgilendirme yazısı ilettiği ifade edilmektedir.

Fransa'nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile ilgili kanun tasarısının, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu kanunun Fransa'nın meyve ve sebze ithalatını aşağıda açıklandığı şekilde etkilemesinin beklendiği bildirilmektedir.

1) Plastik ambalajın yasaklanması:

Kanunun 77. maddesi çerçevesinde, işlenmemiş sebze ve meyvelerin satışında ürünlerin kısmen veya tamamen plastik ambalaj olmaksızın teşhir edilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar plastik ambalaj kullanımının yasaklanması Fransa'da faaliyet gösteren toptancı ve perakendecileri hedef alsa da, ürünlerin ihraç edilmeden önce paketleniyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararların ithalatçılarımızı doğrudan etkileyebileceği düşünülmektedir.

- Fransız hükümeti plastik ambalaj olmaksızın pazarlanması halinde zarar göreceği için bu hükümden muaf olan ürünlerin taslak listesini yayınlamıştır:

- Söz konusu hükümden, yıkanmış ve hazırlanmış ( doğranmış yeşil fasulye vb.) ürünler muaftır.

- Olgunlaşmadan koparılan ve olgunlaşma merkezlerinde satış öncesi olgunlaştırılan meyveler (mango, muz ve avokado gibi) plastik ambalaj yasağına dâhildir. Bununla birlikte, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSIF yetkililerinin, yıkanmış ve ön hazırlık yapılmış sebzeler ve olgunken koparılmış meyvelerin de bu muafiyetten yararlanabilmesi için Fransız yetkilileri ile görüşmelerine devam ettikleri ifade edilmektedir.

2) Yapışkanlı etiket yasağı:

Kanunun 80. maddesiyle, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kompost yapılması (doğal gübreye dönüştürülmesi) mümkün olmayan etiketlerin kullanımının yasaklanması öngörülmektedir. Kanun metninden, ürünlerin doğrudan üzerine uygulanan etiketlerin yasaklanmasının öngörüldüğü anlaşılmakta, ancak Fransa'ya gönderiminden önce üzerine kompost yapılamayan etiket yapıştırılmış olan ürünlerin perakendecilerde satılmasının mümkün olup olmadığı konusunun henüz belirsiz olduğu anlaşılmaktadır.

4. She Trades Global Etkinliği Duyurusu

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Sekretaryasının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları biraraya getiren "She Trades Global" etkinliğinin Dubai Exports ile birlikte 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenleneceği ifade edilmekte ve söz konusu etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan etkinliğin broşürünün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek-3: She Trades Global Dubai 2021 Broşürü (2 Sayfa)

5. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

İlgi: 15.03.2021 tarihli 2021/046 sayılı sirküler.

Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli "Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP'li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılması ile soruşturma süreci ve soru formlarının teslimine ilişkin bilgiler, ilgide kayıtlı yazımız ile bildirilmişti.

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz'den alınan bilgiye atıfla T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu soruşturma kapsamında damping marjının hesaplanmasına ilişkin Ön Karar 11 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bahse konu Ön Kararın İspanyolca örneği ekte yer almakta olup, söz konusu Kararın incelenmesinden;

· Soruşturmaya taraf olan ihracatçı firmalarımıza veya firmalarımızca doldurulan soru formlarına ilişkin bilgi bulunmadığı,

· Damping marjı hesaplamasında, şikayetçinin soruşturma açılışında sunmuş olduğu veriler ile Arjantin Dış Ticaret İzleme Birimi ithalat verilerinin esas alındığı ve bu doğrultuda ülkemizden ithalatta %271,56 oranında damping olduğunun hesaplandığı,

· Soruşturmanın ilerleyen aşamasında ilgili tarafların bilgi ve belge sunması durumunda söz konusu normal değer ve ihraç fiyatı hesaplamalarının değiştirilebileceği hususlarının yer aldığı görülmektedir.

Ek-4: Ön Karar (İspanyolca)

6. Pamuk İhracatının Kayda Bağlanması

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri(İTKİB)'nden alınan yazıda, 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddelerin eklendiği bildirilmektedir.

• 40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01),

• 41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (GTP: 52.02),

• 42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP: 52.03).

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece İTKİB tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak bahse konu ürünlerin ihracatını yapmak isteyen firmaların izleyeceği süreç hakkında bilgiler https://www.itkib.org.tr/tr/uyelik-ve-bilgi-merkezi-dis-ticaret-pamuk-ihracat-islemleri.html web sayfamız linkinde yer almaktadır.

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Angola

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 10 Haziran 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Angola'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-5 : Angola Sohbet Toplantısı

8. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 01.12.2020 tarihli ve 2020/344 sayılı sirküler.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Peru tarafından "Konfeksiyon” ithalatına karşı 1 Kasım 2020 tarihinden beri bir korunma önlemi soruşturması yürütüldüğü bildirilmişti.

Lima Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürülüğü'nden alınan yazıda, 7 Haziran 2021 tarihli Peru Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kapanış tebliğinde bahse konu soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup; söz konusu bildirime https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-no-aplicacion-de-la-medi da-de-decreto-supremo-n-008-2021-mincetur-1960417-2/ adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.