2021/152 Sirküler (09.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-152

Sayın Üyemiz;

1. Rusya Federasyonu - Taşıma Aracı Plaka Bilgileri Hk.

2. Tadım Etkinliği Hk.

3. Pakistan / Anti-Damping

4. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

5. ABD / Makarna Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması

6. Fuar Duyurusu (Bağdat Kitap Fuarı)

7. İhracı Kayda Bağlı Mallar İlişkin Tebliğ

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Rusya Federasyonu - Taşıma Aracı Plaka Bilgileri Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na yaş meyve ve sebze (YMS) ihracatı kapsamında Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS) yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Rus yetkililer tarafından; karayolu ile RF'ye sevk edilen ürünlerin gümrükte sınır kapılarında belge ve bitki sağlığı yönüyle kontrolü sırasında, muhtelif sevkiyatlara ait Bitki Sağlık Sertifikaları (BSS) ile diğer belgelerde yer alan araç plaka bilgilerinin uyuşmadığı ve bu durumun belgeleri hükümsüz kılması nedeniyle araçların sınırda beklemesine veya geri gönderilmesine sebebiyet vermesinden dolayı gümrüklerde yığılmalar yaşandığı ve YMS ürünlerinde ekonomik kayıplara yol açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, RF'ye gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde yukarıda zikredilen mağduriyetlerin yaşanmamasını teminen, ilgili ihracatçı firmalarımızın BSS ve FVBKS'ye sunulacak diğer belgelerdeki taşıma aracı plaka bilgilerinin, ürünleri taşıyan araçların plaka bilgileriyle aynı olmasına dikkat edilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

2. Tadım Etkinliği Hk.

T.C. Hong Kong Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hong Kong'lu "Informa Markets" fuar organizatörü tarafından düzenlenen, çikolata temalı bir tanıtım etkinliği kapsamında, Kasım ayında Hong Kong'da bir tadım etkinliği düzenleneceği, her bir ülkeyi temsil edecek üç çikolata üreticisinin, etkinlik kapsamında ülke adayları olarak gösterilecekleri, bahse konu üç adaydan birinin de yapılacak ön eleme neticesinde tadım etkinliğine ilgili ülkeyi temsilen katılacağı, bu kapsamda cüz'i miktarda ürünün Hong Kong'a gönderilmesinin beklendiği, etkinlik kapsamında ülkelerce önerilecek azami 3 aday firmaların tümüne fuar organizatörü firma tarafından kurulan Saladplate dijital platformu bünyesinde 1 yıl süre ile ücretsiz tanıtım imkanı sağlanacağı, bu sebeple ülkemizden de çikolata markalarının yer almasının Asya'daki bilinirlik ve pazara erişim imkanlarımıza olumlu katkı sağlayacağı bildirilmekte olup, aşağıdaki özellikleri haiz firmalarımızın bilgileri talep edilmektedir.

- ortalama ihraç birim fiyatı 10 ABD Doları ve üzeri olan,

- kurumsal niteliği haiz,

- İngilizce web portalı bulunan,

- ambalaj/paketleme konusunda hassasiyetleri yüksek

Bu kapsamda, Ticaret Müşavirliğimize iletmek üzere söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımız bilgilerini 13 Eylül 2021 Salı günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EK-1: Firma Bilgileri

3. Pakistan / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli 2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan "Hidrojen Peroksit” ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemi kapsamında 2 Eylül 2021 bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığının daha önceden bildirildiğinden bahisle; Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, önlemin 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu rapor https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2021/08/ADC-20-FD-_HP_7_2ndSSR_Non_Confidential.pdf adresinde yer almaktadır.

4. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 12.05.2021 tarihi ve 2021-079 sayılı Sirkülerimiz.

Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, anılan soruşturma kapsamındaki nihai önlem teklifinin ilgili Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmadığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede bahse konu soruşturmanın önlemsiz olarak kapandığı bildirilmektedir.

EK-2: Resmi Gazete Nüshası

EK-3: Gayriresmi Tercüme

5. ABD / Makarna Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (certain pasta) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bir idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı ifade edilmekte; konuya ilişkin 7 Eylül 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-07/pdf/2021-19190.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Anılan yazıda; ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı; öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği; ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığa da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

6. Fuar Duyurusu (Bağdat Kitap Fuarı)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan Nota'ya atfen, El Mada Kültür, Medya ve Sanat Hizmetleri Şirketi tarafından, Irak Fuarlar ve Ticaret Hizmetleri Şirketi ile işbirliği halinde, 10-20 Aralık 2021 tarihlerinde Uluslararası Bağdat Fuarı kapsamında bir "Kitap Fuarı" düzenleneceği; Fuarın organizasyonunu üstlenen El Mada Kültür, Medya ve Sanat Hizmetleri Şirketi ile aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Adres: Irak-Bağdat-Abu Nuas mahallesi M102, Cadde 13 Bina 141

E-posta: info@almada-group.com

Telefon: +964 770 279 9999 / +964 790 191 92 90

7. İhracı Kayda Bağlı Mallar İlişkin Tebliğ

04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) Tebliğ” ile 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin;

· 19 uncu sırası "19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)” şeklinde değiştirilmiş,

· Aynı listeye 49-51 inci sıralar olarak;

- 49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)

- 50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

- 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

maddeleri eklenmiştir.Ekler:
EK-1.xlsx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.