2021/046 Sirküler (15.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-046

Sayın Üyemiz;

1. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

2. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Yunanistan ve Finlandiya

4. İDMİB B2B Portalı

5. Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Teklifi Taslağı

6. Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

7. Fuar Duyurusu (Kazakistan)

8. Dış Talep- Havlu Kumaşı

9. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) / İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli "Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP'li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, ifade edilmektir. Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, soruşturma süreci ve soru formlarının teslimine ilişkin Nota iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu Notada özetle;

· Soruşturma kapsamı soru formlarına https://www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios adresinden ulaşılabileceği,

· Arjantin tarafınca tespit edilen Safranglass ve Fionart firmalarına ve soruşturmayla ilgili olabilecek diğer ülkemiz ihracatçılarına soruşturma kapsamındaki soru formlarının ulaştırılmasının talep edildiği,

· Soru formlarına ilişkin cevapların ve diğer ilgili bilgilerin gizli olmayan versiyonlarının bir kopyası entradacnce@gmail.com adresine gönderilmek kaydıyla entradacnce@produccion.gob.ar adresine, gizlilik kaydıyla iletilecek cevap ve verilerin ise bir örneği entradacnceconfidencial@gmail.com adresine iletilmek kaydıyla entradacnceconfidencial@produccion.gob.ar adresine gönderilmesinin gerektiği,

· Soru formuna yönelik cevapların ve diğer iletilecek belgelerin tüm sayfalarının firma yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olması gerektiği,

· Sunulacak tüm dokümanların word ve excel formatında, Windows ortamında hazırlanmış olması gerektiği,

· Soru formlarının yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasının yasak olduğu,

· Gizli kalması talep edilen belgelerin sağ üst kısmına "Confidencial” kaşesininvurulması ve yukarıda gizli belgelerin iletimi için belirtilen e-posta adresine iletilmesinin gerektiği, aksi takdirde soruşturmayı yürüten otoritenin gizliliğe ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı,

· Gizli olarak iletilen bilgilere ilişkin gizli olmayan özet bilgilerin hazırlanması gerektiği,

· Soru formlarına yönelik cevapların 7 Nisan 2021 tarihine kadar iletilmesi gerektiği, söz konusu süreye ilişkin süre uzatımı taleplerinin, süre bitiminden makul bir zaman önce soruşturma otoritesine iletilmesi halinde değerlendirileceği,

· Soruşturma süresince, iletilen bilgilere ilave bilgiler talep edilebileceği,

· Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) belirlemeler yapılabileceği,

· Soruşturma kapsamında ilave bilgi taleplerinin javier.baez@cnce.gov.ar ve/veya natanel.contreras@cnce.gov.ar e-posta adreslerine iletilebileceği

hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

EK-1: Nota

2. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

Antananarivo Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, Madagaskar'da 2021 yılında düzenlenmesi planlanan fuarlara ilişkin bilgiler iletildiği ifade edilmektedir. Söz konusu fuarlara ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-2: Madagaskar Fuarları

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Yunanistan ve Finlandiya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda; 16 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Yunanistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 18 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Finlandiya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

EK-3: Yunanistan Sohbet Toplantısı

EK-4: Finlandiya Sohbet Toplantısı

4. İDMİB B2B Portalı

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, yurt dışındaki alıcılar ile yerli üreticilerimizi bir araya getirerek iş bağlantıları kurmalarını sağlamak, böylelikle deri ve deri mamulleri sektörümüzün global pazardaki rekabet gücünü yükselterek dünya pazarından daha büyük pay almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen www.turkishleather.com B2B portalının 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına başladığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, daha önce ilan edilen koşullara ilave olarak, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren, 2019 veya 2020 yıllarında 500.000 ABD doları ihracat hacmini aşmış firmaların da platformlarına kabul sürecinin başlamış olduğu, talep etmeleri halinde 30 Mart 2021 tarihine kadar kayit@turkishleather.com e-posta adresini kullanarak kayıt talebi gönderebilecekleri ifade edilmektedir.

5. Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Teklifi Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve bunlardan sürdürülebilir şekilde yararlanılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Teklifi Taslağı" hazırlandığı bildirilmektedir. Taslak ve gerekçesinin bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir

Bu kapsamda; ve söz konusu Kanun Teklifi Taslağına ilişkin "Görüş Tablosu"nun firmalarımız tarafından doldurularak 17 Mart 2021 Çarşamba saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica olunur.

EK-5: Görüş Tablosu

EK-6: Kanun Teklifi Taslağı

EK-7: Gerekçe

6. Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

İlgi : 11.11.2020 tarihli ve 2020/327 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizdeHindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (Food Safety and Standards Authority of India) tarafından gerçekleştirilen 12 Ekim 2020 tarihli bir duyuruda Hindistan'a ithal edilecek muhtelif tarım ürünlerinde ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenecek "Certificate for Non-GM Origin and GM Free Status" isimli belgenin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hususu yer almaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile eşgüdüm halinde Hindistan Makamları nezdinde girişimlere başlandığı bildirilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan söz konusu yazıda, bahse konu uygulamanın 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmediği, ancak Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu tarafından yapılan son duyuruda söz konusu uygulamanın 1 Mart 2021 tarihinde veya sonrasında gönderilen gıda sevkiyatları için geçerli olduğunun belirtildiği ifade edilmekte olup, bu doğrultuda ülkemizden Hindistan'a ihraç edilecek ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan listedeki gıda ürünleri için talep edilen "Certificate for Non-GM Origin and GM Free Status" (GDO İçermediğine Dair Sertifika) belgesinin düzenlenmesi hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

7. Fuar Duyurusu (Kazakistan)

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, Kazakistan Makine Üreticileri 9. Forumu'nun 22-23 Eylül 2021 tarihinde Nur-Sultan'da düzenleneceği, Forum çerçevesinde ayrıca 22-24 Eylül tarihlerinde 1. Uluslararası Makine Mühendisliği ve Metal İşçiliği Özel Sergisi "Kazakistan Makine Fuarı 2021" etkinliğinin gerçekleştirileceği, önde gelen Kazakistanlı ve yabancı makine üreticilerinin ürünlerinin yer alacağı serginin potansiyel ortaklarla işletmeler arası (B2B) görüşmelere fırsat tanıyacağının kaydedildiği belirtilmekte, ülkemizden ilgi duyacak kuruluşların söz konusu forum ve sergiye davet edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

8. Dış Talep - Havlu Kumaşı

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir mailde, Polonyalı bir firmanın havlu kumaşı (terry cloth) ithal etmek istediği bildirilmektedir.

Söz konusu firmanın talebi konusunda bilgi almak isteyen üyelerimiz Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) ile iletişime geçebilirler.

9. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) / İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasının organizasyonunda video konferans yoluyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu ve Koordinasyon Toplantıları neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni'nin hizmete sokulması konusunda T.C. Devlet Demiryolları, İran Demiryolları ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı, görüşmeler neticesinde, rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması için her ülkenin aşağıda isim ve iletişim bilgileri bildirilen ulusal forwarder şirketini tespit ettiği ifade edilmektedir.

Trenin Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek olduğu, trenle konteyner ve konvansiyonel yüklerin taşınabileceği, yüklerin, hat farklılığından dolayı Zahedan'da (İran) aktarmaya tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte İstanbul-Tahran-Pakistan Yük Treni'ne, Türkiye ve Pakistan'da farklı noktalardan yük verilmesinin mümkün olduğu, Türkiye (Köseköy) (1850 km) - İran (2603 km) - Pakistan (İslamabad) (1990 km) arasındaki toplam taşıma süresinin 14 gün olarak planlandığı bildirilmektedir.

Ulusal Forwarder Şirketleri:

Türkiye : MFA Lojistik A.Ş. (Tel: +90 531 779 29 90, +90 312 557 56 81, info@mfalojistik.com)

İran : Rassan Rail Pars (Tel: +98 912 140 27 00)

Pakistan : Haroon Brothers & Co. (Tel: +92 332 94 66 135)Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-4.pdf

EK-5.docx

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK_3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.